BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawalińska Katarzyna (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Modelowanie rozwoju ekonomicznego na przykładzie polityki rozwoju obszarów wiejskich i regionalnego modelu równowagi ogólnej RegPOL
Modeling of Economic Development, on the Example of Rural Development Policy and Regional General Equilibrium Model RegPOL
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 62-75, rys., bibliogr. 42 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Równowaga ogólna, Rozwój gospodarczy
Rural development, General equilibrium, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie pokazuje, w jaki sposób regionalne modele równowagi ogólnej można zastosować do oceny rozwoju ekonomicznego powstałego na skutek różnego rodzaju interwencji państwowych. Przykładem omawianym w opracowaniu jest model RegPOL, a ocenie poddawano politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Na podstawie empirycznego zastosowania modelu RegPOL wskazano, że regionalne modele, choć nie są bez wad, to jednak bardzo dobrze sprawdzają się w ocenie polityk wielosektorowych. Ich całościowe ujęcie gospodarki przesądza o tym, że są one użytecznym narzędziem do ewaluacji różnego rodzaju interwencji w tym polityki rozwoju obszarów wiejskich, która właśnie dalece wykracza poza sektor rolny. (abstrakt oryginalny)

Article aims to show how the regional general equilibrium models can be used to assess the economic development created by various state intervention. An example illustrating this phenomenon is a regional computable general equilibrium model RegPOL used to assess rural development policy in Poland. The study stresses and shows based on the empirical application of the RegPOL model that regional CGE models, although not without flaws, are very well placed in the evaluation of multisectoral policies. Their holistic approach to the economy determines that they are a useful tool to evaluate various types of intervention in rural development policy, which exactly is multisectoral, going far beyond the agricultural sector alone. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Böhringer C., Rutherford T. F., Wiegard W. 2007: Computable General Equilibrium Analysis Opening a Black Box, "Discussion Paper", nr 03-56.
 2. Chmiel J., Podkaminer L., Zienkowski,L. Źółkiewski Z. 1991: Ocena możliwych kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 1990 r. "ZBSE", z. 34, GUS i PAN, Warszawa.
 3. Dervis K., Melo d. J., Robinson S. 1982: General Equilibrium Models for Development Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Devarajan S., Robinson S. 2005: The Influence of Computable General Equilibrium Models on Policy, [w:] Frontiers in Applied General Equilibrium Modeling: Essays in Honor of Herbert Scarf., (red.) T. Kehoe, T. N. Srinivasan i J. Whalley, Cambridge University Press, Cambridge, s. 402-428.
 5. Dixon P. B., Parmenter B. R., Amman H. M. et al. 1996: Computable General Equilibrium Modelling for Policy Analysis and Forecasting, [w:] Handbook of computational economics. Volume 1, Elsevier Science, North-Holland, Amsterdam - New York - Oxford, s. 3-85.
 6. Gelan A. 2002: Trade Liberalisation and Urban-Rural Linkages: A CGE Analysis for Ethiopia, Journal of Policy Modeling 24, z. 7-8, s. 707-738.
 7. Grassini M. 2004: Rowing along the computable general equilibrium modelling mainstream. Konferencja EcoMod pt. Input – Output and General Equilibrium: Data, Modeling, and Policy Analysis, Brussels, 2-4 września.
 8. Hagemejer J., Michałek J. 2008: Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej, "Ekonomista", nr 4.
 9. Harrison G. W. et al. 1993: How Robust Is Applied General Equilibrium Analysis?,"Journal of Policy Modeling", vol. 15, nr 1, s. 99-115.
 10. Harrison G. W., Vinod H. D. 1992: The Sensitivity Analysis of Applied General Equilibrium Models: Completely Randomized Factorial Sampling Designs, "Review of Economics and Statistics" vol. 74, nr 2, s. 357-362.
 11. Horridge M., Madden J., Wittwer G. 2005: The Impact of the 2002-2003 Drought on Australia, "Journal of Policy Modeling", vol. 27, nr 3, s. 285-308.
 12. Hu D. 2002: Trade, Rural-Urban Migration and Regional Income Disparity in Developing Countries: A Spatial General Equilibrium Model Inspired by the Case of China, "Regional Science and Urban Economics", vol. 32, nr 3, s. 311-338.
 13. Jarociński M. 1998: Skutki nierównomiernego opodatkowania sektorów w Polsce analiza równowagi ogólnej, Praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. Kaczor T. 2006: Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla poszczególnych województwa na lata 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 15. Kancs D. A. 2006: Evaluation of Renewable Energy Policies, "Energy Studies Review", vol. 14, nr 1, s. 1-34.
 16. Kinnunen J. 2005: Migration, imperfect competition and structural adjustment: essays on the economy of the Åland Islands, "Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis", vol. A-258, Helsinki School of Economics, Helsinki.
 17. Kinnunen J., Palmer R. 2006: Future Demand of Labour and the Need of Education in the Åland Islands, Konferencja EcoMod Bruksela, Free University of Brussels.
 18. Kiuiła O., Peszko G. 2006: Sectoral and Macroeconomic Impacts of the Large Combustion Plants in Poland: A General Equilibrium Analysis, "Energy Economics", vol. 28, nr 3, s. 288-307.
 19. Kiuiła O., Śleszyński J. 2003: Expected Effects of the Ecological Tax Reform for the Polish Economy,"Ecological Economics", vol. 46, nr 1. s. 103-120.
 20. Kornai J. 1977: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych i kierunki badań, PWN, Warszawa.
 21. Lofgren H., Lee Harris R., Robinson S. 2002: A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS, IFPRI, Waszyngton.
 22. Maliszewska M. 2004: EU Enlargement: Benefits of the Single Market Expansion for Current and New Member States, "Studia i Analizy", nr 273, CASE Warszawa.
 23. Mitra-Kahn B. H. 2008: Debunking the Myths of Computable General Equilibrium Models. "SCEPA Working Paper" 2008, nr 1.
 24. ODPM 2004: Assessing the Impacts of Spatial Interventions: Regeneration, Renewal and Regional Development. The 3Rs guidance, Office of the Deputy Prime Minister, London.
 25. Orłowski W. M. 1996: Price Support at Any Price? Costs and Benefits of Alternative Agricultural Policies for Poland. The World Bank, "Policy Research Working Paper Series", nr 1584.
 26. Orłowski W. M. 2000: Koszty i Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa.
 27. Partridge M., Rickman D. S. 1998: Regional Computable General Equilibrium Modeling: A survey and critical appraisal, "International Regional Science Review", vol. 21(3), s. 205-248.
 28. Pereira A. M., Shoven J. B. 1988: Survey of Dynamic Computational General Equilibrium Models for Tax Policy Evaluation, "Journal of Policy Modeling", vol. 10, nr 3, s. 401-436.
 29. PROW 2004-2006: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zatwierdzony na mocy Decyzji Komisji z dnia 06 września 2004 r. zatwierdzającej dokument programujący rozwój obszarów wiejskich w Polsce dla okresu 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 30. Richardson J. D. 1989: Empirical Research on Trade Liberalisation with Imperfect Competition: A Survey, "OECD Economic Studies", vol. 12, s. 7-50.
 31. Roberts B. M. 1994: Calibration Procedure and the Robustness of CGE Models: Simulations with a Model for Poland, "Economics of Planning", vol. 27, nr 3, s. 189-210.
 32. Roberts B. M. 1996: Privatisation in Eastern Europe - Alternative Scenarios, "Discussion Papers", nr 16.
 33. RURALIA 2008: CGE literature, http://ruralia.sjoki.uta.fi/hymakes/ytp/english/literature.pdf.
 34. RURALIA, PTT, MTTL et al. 2006: Ex-ante evaluation of RDP 2007-2013, [Orig. ENNAKKOARVIOINTI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013], Ministry of Agriculture and Forestry, MMM, Helsinki.
 35. Shoven J. B., Whalley J. 1984: Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey, "Journal of Economic Literature", vol. 22, nr 3, s. 1007-1051.
 36. SPO 2004-2006. 2004: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 37. Törmä H., Lehtonen H. 2007: Macroeconomic and Welfare Effects of the CAP reform in Finland - A CGE GemRur Modelling Approach, "The Acta Agriculturae Scandinavia Journal" (forthcomming).
 38. Törmä H. 2008: Do Development Projects of Small Towns Matter, and Can CGE Help, "Spatial Economic Analysis Journal", vol. 3, nr 2, s. 247-268.
 39. Törmä H., Zawalińska K. 2006: Regional Employment Effects of Investments in Rural Areas. Prezentacja wygłoszona w Brukseli, w DG REGIO, 6.12.2006.
 40. Törmä H., Zawalińska K. 2009: Technical description of the CGE RegFin/RegPol models, http:// www.helsinki.fi/ruralia/research/pdf/regpol.pdf.
 41. WRMO 2006: Wspólne Ramy Monitorowania i Oceny. Wytyczne. Rozwój Obszarów Wiejskich 2007- 2013, DG Agriculture, Komisja Europejska, miejsce.
 42. Zawalińska K. 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu