BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowiak Zenon (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Ekonomika bezpieczeństwa - dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu
The Economics of Security - the Dilemmas of its Origin and Development as Well as the Search for Its own Paradigm
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 121-132, bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Ekonomia
Institutional economics, Economic safety, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania podjęte w artykule oparto na metodologicznych i merytorycznych aspektach narodzin i rozwoju ekonomiki bezpieczeństwa. W poszukiwaniu podstaw metodologicznych tej kształtującej się obecnie dyscypliny naukowej, podjęto próbę określenia jej obiektu i przedmiotu badań, jej umiejscowienia w obszarze innych nauk oraz relacji do ekonomiki obrony. Punktem wyjścia stała się identyfikacja filozofii ekonomiki bezpieczeństwa na podglebiu integracji problemów ekonomii i bezpieczeństwa. Jej rozwój obarczony został wieloma dylematami (metodologicznym, ideologicznym, ekonomicznym, politycznym, historycznym, socjologiczno-psychologicznym) wynikającymi z globalnych i regionalnych wyzwań współczesnego świata. Spośród wielu dróg ich rozwiązania jedną z nich jest podglebie nowej ekonomiki instytucjonalnej. Na jej gruncie również zasadne stało się wypracowanie paradygmatu ekonomiki bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The dilemmas taken up in this article were formulated on methodological and content-related aspects of the origin and development of the detailed economics which is the economics of safety. In search of methodological rudiments of the newly-established branch of science an attempt has been made to define subject and object of research and its location among other branches of science as well as its relation to the economics of defense. The starting point has become the identification of the philosophy of the economics of security on the subsoil of economy and security problems. Its development was hampered by multiple dilemmas (methodological, ideological, economic, political, historical, sociological and psychological) resulting from the global and regional challenges of contemporary world. From among numerous solutions the subsoil of the new institutional economics is one of them. On its grounds it has become reasonable to elaborate the paradigm of the economics of security and formulation of prerequisites for construction of the model of economic security.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Keynes J. M. 1985: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWE, Warszawa.
 2. Krè M. (red. nauk.) 2004: Moderní ekonomické nástroje v obrane, UO, Brno.
 3. Krè M. 2001: Nástin dejin ekonomiky obrany, VMoÈS AVIS, Praha.
 4. Kurinia S. 2000: Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna, AON, Warszawa.
 5. North D. C. 1990: Institutions, Institutional Change and Economics Performance. Cambridge University Press, Cambridge, [za:] W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. PWSBiA, Warszawa 2007, s. 55.
 6. North D. C. 1994: Economic Performance Through Time, The American Review, [za:] W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, PWSBiA, Warszawa 2007, s. 55.
 7. Płaczek J. 2001: Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000, cz. 1, AON, Warszawa.
 8. Przesławska G. 2006: Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, (red.) B. Polaszkiewicz, J. Boehlke, UMK, Toruń, s. 35-48.
 9. Stachowiak Z. 2001: Evropska bezpeènistni politika - nova vêdni disciplina, Sbornik Vojenske Akademie v Brnie, nr 2.
 10. Stachowiak Z. 2003: Johanes Gerber - Soldat und Õkonom, Sicherheit und Õkonomie, März, s. 2-6.
 11. Stachowiak Z. 2003: Günter Kirchhoff - Theoretiker und Praktiker der Militärõkonomik, Sicherheit und Õkonomie, März, s. 6-8.
 12. Stachowiak Z. 2001: Pokus o predbeznou definici evropskie ekonomiky obrony, Sbornik Vojenske Akademie v Brnie, nr 2.
 13. Stachowiak Z. 1996: Polityka gospodarczo-obronna, AON, Warszawa, s. 76-141.
 14. Stachowiak Z., Płaczek J. (red. nauk.) 2002: Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, AON, Warszawa.
 15. Stankiewicz W. 2007: Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, PWSBiA, Warszawa, s. 31-56.
 16. Stankiewicz W. 2002: Günter Kirchhoff und die neue Sicht auf die Militärõkonomik, ANV, Warszawa.
 17. Stankiewicz W. 1998: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa, s. 492-496.
 18. Stankiewicz W. 1995: Johanes Gerber - współtwórca niemieckiej mikroekonomii wojskowej, AON, Warszawa.
 19. Sułek M. 2000: Metodologiczne podstawy wyodrębnienia ekonomiki bezpieczeństwa państwa, [w:] Ekonomika państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, Warszawa – Brno, s. 44-45.
 20. Veblen T. 1971: Teoria klasy próźniaczej, PWN, Warszawa, s. 171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu