BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zombirt Jolanta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej
Legislative and Political Initiatives on EU's Functioning
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 1 (1), s. 95-116, bibliogr. 12 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Budżet, Integracja gospodarcza
Budget, Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W czasie kryzysu zadłużeniowego w Europie, a również jeszcze w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego, jasne okazało się, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarczego w UE są wysoce niesatysfakcjonujące. Po wielu działaniach mających charakter działań dość nieskoordynowanych i realizowanych na bazie ad hoc, również w poszczególnych państwach członkowskich, przyszedł czas na przeanalizowanie ram zarządzania gospodarczego w UE. Poniższy artykuł przedstawia chronologicznie rozwiązania, które przyjęto w ostatnich trzech-czterech latach w Europie. Artykuł rozpoczyna się od opisu tzw. sześciopaku, składającego się z pięciu rozporządzeń i jednej dyrektywy. Owe akty prawne mają na celu wzmocnienie dyscypliny w odniesieniu do polityki fiskalnej nie tylko w państwach strefy euro, ale i we wszystkich pozostałych państwach UE. Dotyczą również przeciwdziałania nadmiernym nierównowagom makroekonomicznym. Bardzo ważnym elementem sześciopaku jest tzw. semestr europejski, który powinien znacznie wzmocnić koordynację zarządzania gospodarczego w UE. Następnie przedstawiono Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu. Wskazano, że nie będzie on obowiązujący, podobnie jak Pakt Euro Plus, dla wszystkich państw członkowskich. W zakończeniu opisany został najnowszy projekt, tzw. dwupak, który istotnie wkracza w procedurę ustalania budżetów w państwach strefy euro. W tekście nie uwzględniono Europejskiego Mechanizmu Stabilności, którego opis, choć ESM jest silnie związany ze wszystkimi inicjatywami legislacyjnymi i politycznymi, znacznie wykraczałby poza ramy niniejszego tekstu.(abstrakt oryginalny)

During the debt crisis in Europe as well as during the global financial crisis it became clear that existing solutions on economic governance were highly unsatisfactory. After numerous measures having rather uncoordinated features and executed in an ad hoc manner, even in the particular member states, the EU has started to examine the framework of an economic governance in Europe. The intention of this text is to present, in the chronological order, measures having been adopted in the last three - four years. We start with a description of so called Sixpact consisting of five regulations and one directive. These legal acts aim to strengthen discipline concerning fiscal policies not only in the eurozone but also in all the remaining member states of the EU. They also cover measures on counteracting excessive macroeconomic imbalances. European semester constitutes a very important part of the Sixpact that should foster the co-ordination of the economic governance in the EU. Next, a Treaty on Stability, Co-ordination and Economic Governance has been detailed. It has been indicated that TSCG will not be binding (similarly as the Euro Plus Pact) for all the member states. Finally, the newest European project, so called Twopack, has been described. Twopack significantly interferes into procedures of forming national budgets in the eurozone member states. The article does not provide for the European Stability Mechanism because its description would largely surpass the allowed length of the text.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aslund Anders, Why a Breakup of the Euro Area Must be Avoided: Lessons from Previous Breakups, Peterson Institute Policy Brief, August 2012.
 2. Breugel Policy Contribution, The challenges of Europe's fourfold union, Issue 2012/13 August 2012, http://aei.pitt.edu/36282/
 3. Directorate-General for Internal Policies, Policy Department, Economic and Scientific Policy, An Assessment of the European Semester, Study, 2012
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 306, Tom 54, 23 listopada 2011 r.
 5. European Commission, Commission Staff Working Document: Completing the Scoreboard for the MIP: Financial Sector Indicator, Brussels, 14.11.2012, SWD (2012) 389 final.
 6. European Commission, Report form the Commission. Alert Mechanism Report. Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the Regulation on the prevention and correction of macro-economic imbalances, Brussels, 14.2.2012, COM(2012) 68 final.
 7. "Gazeta Wyborcza", Na tym pakcie nie można stracić, 21 lutego 2013 r.,
 8. http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?catId=101&intPageId=1471&langId=en.
 9. http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/751-an-assessment-of-the-european- semester, An Assessment of the European Semester.
 10. http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/758-on-the-effectiveness-and-legitimacy- of-eu-economic-policies/, On the effectiveness and legitimacy of EU economic policies.
 11. http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020/Semestr+Europejski.
 12. Strauss-Kahn D., Crisis Management Arrangements for a European Banking System, keynote speech at the European Commission conference Building a Crisis Management Framework for the Internal Market, Brussels, 19 March 2010.
 13. Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu