BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walerysiak Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Efekty dolaryzacji oficjalnej w Ameryce Południowej
The Effects of Official Dollarization in South America
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 1 (1), s. 133-150, rys., bibliogr. 28 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Dolar, Rozwój gospodarczy, Polityka pieniężna
Dollar, Economic development, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ameryka Południowa
South America
Abstrakt
Dolaryzacja oficjalna jest strategią monetarną i kursową, która oznacza rezygnację z własnej waluty narodowej. Jest to rozwiązanie, które może być stosowane w różnych celach, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, co potwierdzają przykłady Ekwadoru i Salwadoru czy Panamy. Opis znaczenia i efektów dolaryzacji może być istotny zarówno w kontekście krajów rozwijających się, jak i w aspekcie problematyki światowego porządku monetarnego, którego elementem jest m.in. integracja monetarna w postaci strefy euro. Literatura dotycząca dolaryzacji oficjalnej obejmuje m.in. prace Berga i Borenszteina [2000] o wadach i zaletach dolaryzacji, Changa i Velasco [2002] na temat konsekwencji dolaryzacji dla dobrobytu, publikację Barro [1999] będącą rekomendacją oficjalnej dolaryzacji dla krajów AP, opracowania Edwardsa [2002] oraz Edwardsa i Magendzo [2003], zawierające empiryczne testowanie efektów oficjalnej dolaryzacji dla wzrostu gospodarczego. Opis i ocena efektów strategii monetarnej są istotnym problemem wpisującym się w znacznie szerszą aktualną problematykę światowego porządku monetarnego określającego znaczenie walut poszczególnych krajów i obszarów walutowych, a przez to gospodarek narodowych w międzynarodowym podziale pracy. Dolaryzacja oficjalna i wejście do strefy euro, mimo dzielących je różnic, zawierają wspólne elementy, np. takie jak rezygnacja z polityki kursowej czy redukcja znaczenia polityki monetarnej, co potwierdza przydatność tego opracowania. Zastosowano metodę ogólnego poznania w obszarze ekonomii pozytywnej z wykorzystaniem metody opisowej i zastosowaniem elementów badań porównawczych, a także ilościowego opisu stanu zjawisk gospodarczych i społecznych, w tym wskaźników struktury i dynamiki. Artykuł jest próbą ustalenia charakteru i natężenia powiązań między dolaryzacją oficjalną a zmianami gospodarczymi, takimi jak stopa inflacji czy stopa procentowa. Problemem badawczym jest opis i ocena efektów dolaryzacji oficjalnej. Pytaniem, na jakie ma odpowiedzieć artykuł, jest to, czy kraje dolaryzacji oficjalnej osiągnęły stawiane przed nią cele i w jaki sposób przyczyniła się ona do bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej tych krajów. Spróbujemy zweryfikować hipotezę mówiącą, że dolaryzacja oficjalna może być tylko wstępem do reform strukturalnych i instytucjonalnych i że jeżeli one zostaną zaniechane, to pozytywne efekty krótkookresowe dolaryzacji oficjalnej nie muszą okazać się trwałymi osiągnięciami gospodarczymi, czyli hipotezę zakładającą, że dolaryzacja oficjalna jest przyczyną pozytywnych zmian gospodarczych polegających na krótkookresowych efektach stabilizacji w sferze nominalnej (inflacja, stopa procentowa czy sektor bankowy) i długookresowych - w postaci przyspieszonego wzrostu gospodarczego i towarzyszących mu zmian rozwojowych. W naturalny sposób aspekt rozwojowy jest mniej obecny. W tym celu obserwacji i analizie porównawczej zostaną poddane wybrane aspekty sytuacji gospodarczej Panamy, Ekwadoru i Salwadoru. Badane zależności mogą być interesujące w aspekcie procesu wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się. Wykorzystane zostaną także obserwacje innych badaczy, dotyczące dolaryzacji oficjalnej w tych krajach. Dane statystyczne i zebrane opinie o badanych gospodarkach wskazują, że bezpośrednie i najbardziej oczywiste efekty dolaryzacji oficjalnej pojawiają się w kategoriach pieniężnych, takich jak stopa inflacji, stopa procentowa czy system bankowy, choć ten wpływ może być korygowany przez czynniki związane z wiarygodnością kraju, ryzykiem politycznym czy napływami dolara z tytułu przekazów pracowniczych. Natomiast dolaryzacja oficjalna nie sprowadza automatycznie gospodarki na ścieżkę wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego. W sferze realnej efekty są wtórne i wydaje się, że muszą być wspierane przez zmiany instytucjonalne i strukturalne. Dolaryzacja oficjalna nie jest substytutem procesu reformowania gospodarki, choć może być jej elementem.(abstrakt oryginalny)

Official dollarization is a strategy for monetary and exchange rate policy, which means resignation from national currencies. It is a solution which can be used for different purposes, both offensive and defensive, as evidenced by the examples of Ecuador, El Salvador and Panama. The description of the meaning and effects of dollarization may be important both in the context of developing countries as well as in terms of the issue of global monetary order, an element of which is among others monetary integration in the form of the euro area. The official dollarization literature includes Berg and Borensztein's work [2000] about the pros and cons of official dollarization, Chang and Velasco's [2002] on the consequences of dollarization for prosperity, Barro's [1999] which is the official dollarization recommendation for South America countries, Edwards' [2002] and Edwards and Magendzo's [2003] containing empirical testing of the effects of official dollarization for the economic growth. The description and assessment of the effects of monetary policy is an important issue which fits into a much larger current issues of global monetary order determining the significance of currencies of particular countries and currency areas and thus their economies in the international division of labor. Official dollarization and the entry to the euro zone despite their differences contain common elements, such as the abandonment of the exchange rate policy and the reduction of the importance of monetary policy, which confirms the usefulness of this study. The method of general knowledge in the field of positive economics with the application of the methods of descriptive and comparative studies using the elements as well as a quantitative description of the economic and social developments, including the structure and dynamic indicators, is used in the study. This article is an attempt to find and determine the nature and intensity of the relationship between official dollarization and economic changes, such as inflation and interest rates. The research problem is to describe and evaluate the effects of official dollarization. The question the article tries to answer is whether the countries have achieved official dollarization' goals and how it has contributed to the current economic and social situation in these countries. We will try to test the hypothesis that official dollarization may be just a prelude to the structural and institutional reforms, and if they are abandoned positive short-term effects of official dollarization need not be a permanent economic performance, that is the hypothesis that official dollarization is the cause of positive economic changes involving the short-term effects stability in the nominal area (inflation, interest rates and the banking sector) and long-term in the form of accelerated economic growth and associated developmental changes. In a natural way the development aspect is less present. For this purpose, some aspects of the economic situation of Panama, Ecuador and El Salvador will be observed and will undergo comparative analysis . Thus, the study on dependency may be of interest in terms of the process of economic growth and development in developing countries. Observations concerning official dollarization in these countries made by other researchers will be also used. Statistical data and gathered opinions on the studied economies suggest that the most direct and obvious effects of official dollarization appear in monetary terms, such as inflation rate, interest rate and the banking system, but this effect can be corrected by factors related to the credibility of the country and political risk. However, official dollarization of the economy does not lead automatically to the path of high and stable economic growth. In real sphere effects are secondary, and it seems that they must be supported by institutional and structural changes. Official dollarization is not a substitute for the process of reforming the economy, but it may be its element.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrego L., Flores E., Pivovarsky A., Rother B., Ecuador: Selected Issues, IMF Country Report, no. 06/103, January 2006.
 2. Banco Pinchicha, strona internetowa, data dostępu 11 II 2013.
 3. Barro R., Let the dollar reign from Seattle to Santiago, \"Wall Street Journal\", March 8, 1999.
 4. Beckerman P., Solimano A., Crisis and Dollarization in Ecuador; Stability, Growth, and Social Equity, http://pdfspider.com/103484, 2002.
 5. Berg A., Borensztein E., The Pros and Cons of Full Dollarization, IMF Working Papers WP/00/50, 2000.
 6. Bloch D.S., Nelson W.R. Jr., Dollarization in El Salvador, the costs of economic stability, \"Latin American Law & Business Report\", Number 04, April 30, 2003.
 7. Chang R., Velasco A., Dollarization: Analytical Issues, NBER Working Papers, no. 8838, 2002.
 8. Cohen B., Dollarization: Pros and Cons, University of California, Los Angeles, May 18, 2000.
 9. Delfeld C., A Singapore for Central America?, \"The Economist\", July 14, 2011.
 10. Delfeld C., The Singapore of Central America is booming, February 21, Issue 1975, 2013.business Ecuador, 10th edition, The World Bank, 2013.
 11. Ecuador\'s currency, 2012, http://www.captivatingcuenca.com/ecuador-economy-financial-information, dostęp 4 II 2013.
 12. Edwards S., Magendzo I.I., Strict Dollarization And Economic Performance, \"Working Paper\", UCLA, 2003.
 13. Emanuel C., Dollarization in Ecuador; a definite step towards a real economy, \"The Andean Community\", 2002.
 14. Frankel J., Comments on \"Full Dollarization: The Case of Panama\" by Goldfajn and Olivares, LACEA, Rio de Janeiro, October 2000.
 15. Ginatta J., Dollarization: A country shielded, October 12, 2010, http://issuu.com/joyceginatta/docs/ traduccion, data dostępu 11V 2011.
 16. Goldfajn I., Oliveras G., Full dollarization: the case of Panama, \"Economia\", vol. 1, no. 2, Spring 2001.
 17. Hidalgo C., El Salvador, A Central American Tiger?, no. 8, CATO Institute, March 9, 2009,
 18. http://www.captivatingcuenca.com/ecuador-economy-financial-information, data dostępu 5 IV 2013.
 19. Keeley J., Kess A., Monetary Integration: Thirteen Years of Dollarization on Ecuadorian Economics, 2000-2013, \"Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies\", vol. 2(1), January, 2013, available online http://garj.org/garjmbs/index.htm.
 20. Mantilla K., Statement from October 8, 2010, annual meeting of IMF, press release no 21, 2010.
 21. Moreno-Villalaz J.L., Lessons from the monetary experience of panama: a dollar economy with financial integration, \"Cato Journal\" 1997, vol. 18, no. 3, Winter, s. 421-39, http://www.cato.org/pubs/ journal/cj18n3/cj18n3-12.pdf, 1999 data dostępu 14 IV 2012.
 22. Pierre J., Sovereign Risk and Dollarization: The Case of Ecuador, Florida Atlantic University, 2006.
 23. Quispe-Agnoli M., Whisler E., Official dollarization and the banking system in Ecuador and El Salvador, \"Economic Review\", 2006.
 24. Rönnholm G., The Dollarization Process in Ecuador and in El Salvador. The Motives, the Political and Economical Outcomes and Effects. Stockholm University, January 2007.
 25. Seelke C.R., El Salvador: Political and Economic Conditions and U.S. Relations, November 9, 2012, Congressional Research Service, March 9, no. 8, 2009.
 26. Smith G., El Salvado\'s greenback bind, \"Bloomberg Business Week\", October 17, 2005.
 27. Sovereigns Rating List, Standard & Poor\'s. data dostępu 26 lutego 2013.
 28. Swiston A., Official dollarization as a monetary regime: its effects on El Salvador, \"IMF Working Paper\" WP/11/129, IMF June 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu