BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manteuffel Szoege Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wiśniewski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji etanolu energetycznego w małych gorzelniach rolniczych
Economic and Ecological Aspects of Ethanol Production in Small Agricultural Distilleries
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 215-224, tab., bibliogr. 24 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Rolnictwo, Ocena opłacalności produkcji, Rozwój zrównoważony
Waste management, Agriculture, Estimation of profitability production, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie ekonomicznej dopuszczalności użycia surowca recyklingowanego w małej gorzelni rolniczej i konsekwencji środowiskowych takiego postępowania. Takim rozwiązaniem, możliwym w niektórych jeszcze istniejących gorzelniach rolniczych, wydaje się być użycie jako surowca odpadów piekarniczych. Próbne takie odpędy na skalę produkcyjną były przeprowadzone w analizowanym przypadku. Przeprowadzono proste kalkulacje ekonomiczne, wykorzystujące te doświadczenia, odnoszące się do jednego przypadku. Produkcja etanolu ma perspektywy ze względu na rosnące wymagania prawne dotyczące udziału etanolu w paliwie transportowym. Wstępna faza przetwórstwa (na destylat rolniczy) z użyciem odpadów okazała się bardzo korzystnym interesem zarówno dla małej gorzelni, jak i dużej piekarni. Koszt materiałowy dla gorzelni jest około 10 razy mniejszy niż koszt ziarna żyta czy kukurydzy, co zmienia produkcję z nieopłacalnej na opłacalną. Dla piekarni koszt operacji netto jest zerowy, natomiast pojawiają się bardzo duże oszczędności kosztu alternatywnego zagospodarowania odpadów. Wywar gorzelniany może być użyty jako pasza dla zwierząt, nawóz rolniczy, surowiec do produkcji biogazu i butanolu, ale w przypadku małej gorzelni z dużymi trudnościami. Pełne i wszechstronne jego wykorzystanie nie jest jeszcze osiągane, a ekonomika takich przedsięwzięć niezbadana. (abstrakt oryginalny)

The paper's objective is to check the economic feasibility of using a recycled material for ethanol production in a small agricultural distillery and of the environmental consequences of this operation. Using bakery waste as raw material for distillation seems to be a plausible solution for the still surviving agricultural distilleries. Some test runs on the full production scale have been performed. The methodology for this research included simple cost calculations and comparisons on the example of a typical small agricultural distillery. A sufficient supply can be secured in the vicinity of a big bakery. Sale of the produced ethanol may be facilitated due to the state regulations requiring a growing percentage of ethanol content in the transportation gasoline. The distillery effluents can be utilized as a component of animal feed and also as an agricultural fertilizer or as a raw material for biogas or butanol production, though a complete utilization is still dubious. The deal with new raw material in the agricultural distillate production has proved to be economically feasible for both the supplying bakery and the distillery in a typical case analysed in the paper. The cost of raw material for the distillery was more than 10 times less than in the case of processing rye or maize grain. This turns the ethanol production from unprofitable into profitable. The net cost for the bakery was null and it is getting significant savings in the cost of a traditional way of waste disposal. Various possible extensions to the agricultural utilization of waste from the distillate production are also indicated with a preliminary evaluation of their viability, hardly attainable in small distilleries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualności. Związek Gorzelni Polskich. (2012). Pozyskano z: www.zgp.org.pl.
 2. Bogucka, B. (2010). Przyrodnicze sposoby utylizacji wywaru gorzelnianego. Praca licencjacka na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW Warszawa, Maszsynopis.
 3. Council Directive of 12 December 1991 Concerning the Protection of Waters Against Pollution Caused by Nitrates from Agricultural Sources. 91/676/EEC. (1991). Official Journal of the European Communities nr L 375/1.
 4. Cygler, M.; Manteuffel, W.; Sasin, R.; Wojtkowska-Łodej, G. (2009). Changes in the European climate and energy policy: implications for the Polish economy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. (2009). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 140.
 6. GUS. Portal informacyjny. Ceny produktów rolnych w styczniu 2012 r. Warszawa, GUS, 2012. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1335_PLK_HTML.htm.
 7. Inorowicz, J. (2011). Dalszy regres w gorzelnictwie. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2, 6-7.
 8. Karanam, P.V.; Joshi, H.C. (2010). Application of distillery effluents to agricultural land: Is it a winwin option for soils and environment. 19th World Congress of Soil Science. Soils Solutions for a Changing World : 1-6. August 2010, Brisbane.
 9. Kłosowski, G., Czupryński, B., Sieliwanowicz, B., Kotarska, K., Wolska, M. (2002). Próby wykorzystania żytniego wywaru gorzelnianego do produkcji biogazu. Prace Instytutów i Laboratoriów badawczych Przemysłu Spożywczego, 57, 50-70.
 10. Kowalewska, M. (2009). Stan gorzelni rolniczych w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 10, 36-37.
 11. Krużewski, W.; Kaczmarek, I.; Bronk, B.; Kołodziej, J. (2012). Generacja energii z odpadów i wytwarzanie bioetanolu w układach hybrydowych. [w:] Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań. B. Mickiewicz (red.). Koszalin, Eskpert-SITR spółka z o.o.
 12. Kupczyk, A., Osiak, J., Wasiak, G. (2011). Biopaliwowe problemy Unii Europejskiej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4, 28-29.
 13. Łabętowicz, J.; Stępień, W.; Gutowska, A. (2002). Ocena możliwości zastosowania wywaru gorzelnianego do celów nawozowych. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego, 57, 41-49.
 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej. Rynek zbóż, 2012. Pozyskano z: http://www.minrol.gov.pl/pol/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-zboz.
 15. Odum, H.T. (1996). Environmental Accounting, Emergy and Decision Making. Nowy Jork, John Wiley.
 16. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Kalkulacja kosztów produkcji. Żyto ozime. (2012). Pozyskano z: http://www.oodr.pl/pdf/zoII10.
 17. Rynek Rolny. (2007-2011 passim). Pozyskano z: http://waw.ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny.
 18. Spożycie alkoholu. (2011). Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozyskano z: www.parpa.pl.
 19. Szewczyk, K.W. (2010). Zarys możliwości wykorzystania etanolu jako odnawialnego źródła energii. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury. Pozyskano z: www.mi.gov.pl.
 20. Szulc, W.; Rutkowska, B.; Łabętowicz, J.; Gutowska, A. (2009). Wywar gorzelniczy - odpad czy nawóz organiczny? Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 535, 423-433.
 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (2012). Dziennik Ustaw RP., poz. 21.
 22. Wiśniewski, M. (2011). Działalność Gorzelni Rolniczej Załuski na rynku spirytusowym. Warszawa. Praca magisterska na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.
 23. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Załącznik do ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (2002). Dziennik Ustaw R. P., 141, poz. 1179.
 24. Zmarzłowski, K. (2011). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania spożycia wyrobów alkoholowych w gospodarstwach domowych. Warszawa. Autoreferat pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Maszynopis powielany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu