BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Mirosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
Tytuł
Turystyka społeczna w obliczu polskich doświadczeń
Social Tourism and the Polish Experience
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 281-296, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Turystyka, Organizacja wypoczynku, Osoby niepełnosprawne, Wykluczenie społeczne
Tourism, Organization of leisure time, Disabled people, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej dekadzie XXI w. trwa dyskusja nad rolą turystyki społecznej w wyrównywaniu szans uczestnictwa w turystyce grup słabych ekonomicznie i społecznie. Turystyka społeczna jest obecnie częstym tematem badań krajowych i zagranicznych. Podejmuje się wiele prac badawczych zmierzających do określenia potrzeb, barier i uwarunkowań uprawiania tej formy turystyki. Badania jednak nie są prowadzone systematycznie i mają charakter wybiórczy, również podstawy teoretyczne, wynikające z braku ogólnie akceptowalnego wyjaśnienia terminu turystyki społecznej, są chwiejne. Stąd dla powodzenia polityki turystycznej wobec osób mniej uprzywilejowanych wiedza jest nadal niewystarczająca. Celem artykułu była próba określenia istoty turystyki społecznej oraz charakterystyka działań podejmowanych w Polsce dla wybranych grup beneficjentów. Szczególną uwagę poświęcono grupom osób starszych i niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)

In recent years the discussion referring to social tourism has been going on, and in particular it has been focused on the role of social tourism in providing equal opportunities for participation of poorer socio-economic groups in tourism. Social tourism has currently become a frequent subject of both domestic and foreign research. Numerous studies aimed at defining the needs, barriers and determinants regarding this form of tourism have been taken up. However, the research is not carried out in a systematic manner and is of selective nature; additionally, theoretical background resulting from the absence of a generally accepted definition of the concept of social tourism is quite uncertain. Therefore, such knowledge is insufficient for the success of tourism policy in relation to less privileged individuals. The objective of the paper is to define the core concept of social tourism, as well as to provide characteristics of activities undertaken in Poland for the selected groups of beneficiaries. Particular attention is paid to the groups of the elderly and the disabled.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia, Instytut Turystyki, Warszawa 2007,
 2. Działania na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Raport. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010.
 3. Ethical Travel Guide, Tourism Concern, www.tourismconcern.org.uk [20.08.2012].
 4. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, art. 7, UNWTO 1999, www.ethics.unwto.org
 5. Hall C.M., Tourism Planning Policies, Processes and Relationships, Prentice Hall, Harlow 2000.
 6. Hall C.M., Tourism and Politics: Policy, Power and Place, John Wiley & Sons Limited, England 1994.
 7. http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm [20.08.2012].
 8. http://www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum201 l/docs/prezentacja02.pdf [10.11.2012].
 9. Januszewska M., Januszewski M., Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 697.
 10. Jolin L., Belanger C.E. The International Organization of Social Tourism, Working Towards a Right to Holidays and Tourism for All, "Current Issues in Tourism" 2011, nr 14.
 11. Kaganek К., Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, "Bio-algorithms and Med-systems Journal" 2005, vol. 1, nr 1-2.
 12. Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 r. Raport, Instytut Turystyki, Warszawa 2011, www.intur.com.pl
 13. Minnaert L., Maitland R., Miller G., What is Social Tourism?, "Current Issues in Tourism" 2011 nr 14(5).
 14. Minnaert L., Maitland R., Miller G., Tourism and Social Policy: the Value of Social Tourism, "Annals of Tourism Research" 2009, vol. 36.
 15. Minnaert L., Maitland R., Miller G., Social Tourism and its Ethical Foundations, "Tourism, Culture & Communication" 2006, vol. 7.
 16. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie, Dz.Urz. UE С 318 z dnia 23 grudnia 2006 г., s. 0067-0077, http://eur-lex.europa.eu [15.11.2012].
 17. Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
 18. Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa 2008.
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 20. Skalska Т., Podróże turystyczne osób niepełnosprawnych: wybrane cechy, "Problemy Turystyki" 2002, nr 1-2.
 21. Turystyka ludzi niepełnosprawnych, red. T. Łobożewicz, Wyd. COIT, Warszawa 1991.
 22. Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2010.
 23. www.euseniortravellers.eu
 24. www.niepełnosprawni.pl
 25. www.pttk.pl
 26. www.tourismconcern.org.uk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu