BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
The Financial Liquidity of the Food Industry Enterprises in Poland in the System Size of Enterprises
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 5-20, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Przemysł spożywczy, Wielkość przedsiębiorstwa
Financial liquidity, Food industry, Enterprise size
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce oraz identyfikacja siły wpływu wybranych czynników kształtujących płynność finansową. W analizie wykorzystano niepublikowane dane GUS z lat 2009-2011, umożliwiające analizę płynności w układzie klas przemysłu spożywczego oraz w układzie wielkości przedsiębiorstw (małe, średnie, duże). Przeprowadzone analizy wskazują na to, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2011, niezależnie od ich wielkości i przyjętego miernika, posiadały zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących, choć utrzymywaną na niskim poziomie. Zróżnicowanie płynności finansowej w układzie klas wskazuje, że - niezależnie od przyjętej miary - najniższą płynnością w małych i dużych przedsiębiorstwach charakteryzowała się produkcja piwa, a w średnich - produkcja sucharów, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw oraz produkcja lodów. Analiza czynników kształtujących płynność finansową wykazała, że podstawowe znaczenie miał przede wszystkim wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących, a także wskaźnik finansowania przychodów kapitałem własnym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the diversification of financial liquidity of food industry enterprises in Poland in 2009-2011 and indicates the main factors shaping liquidity. The study used unpublished data of Central Statistical Office, allowing for the analysis of liquidity in the system classes the food industry and the system enterprise size (small, medium, large). The analyses show, that the food industry in Poland in 2009-2011, regardless of their size and adopted ratios, have the ability to regulate the current liabilities, but kept at a low level. Analysis of the factors influencing liquidity showed, that the primary importance was turnover ratio of current liabilities, as well as ratio of financing of income through equity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., 1997. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
  2. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005. Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  3. Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., 2010. Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 6, 3, 13-14.
  4. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2009-2012. F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. 2012. GUS, Warszawa [plik excel].
  5. Sielicka B., 2010. Zatory płatnicze niszczą polskie firmy. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatory-platnicze-niszcza-polskie-firmy-2258842.html [dostęp: 21.10.2013].
  6. Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
  7. Sierpińska M., Wędzki D., 2001. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
  8. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
  9. Zaleska M., 2002. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu