BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kluczowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności małych firm technologicznych województwa łódzkiego
Key Innovativeness Development Conditions of Small Technology Companies in Łódź Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 161-180, tab.,rys., bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Technologia, Strategia przedsiębiorstwa, Innowacje, Konkurencyjność
Technology, Corporation strategies, Innovations, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnej gospodarce opartej na wiedzy małe firmy technologiczne odgrywają kluczową rolę wśród wszystkich przedsiębiorstw będących na rynku. Łączą w sobie aspekt badawczy, naukowy oraz przedsiębiorczy - i gdy są odpowiednio zarządzane, tworzą silne jednostki o ugruntowanej pozycji. Aby tego typu przedsiębiorstwo dobrze funkcjonowało w otoczeniu, musi posiadać właściwą, jasną i konstruktywną strategię, zdolność innowacyjną oraz zdolność konkurencyjną. Nie bez znaczenia są również środki finansowe pozyskiwane z Unii Europejskiej, które działają stymulująco. W publikacji omówiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wielkości firmy, wieku firmy, współpracy firmy z ośrodkami nauki oraz korzystania ze środków publicznych - na poziom nowości wykazywany w badanych przedsiębiorstwach technologicznych województwa łódzkiego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że dążenie do ciągłego zrównoważonego rozwoju, przemyślanych kroków zgodnych z strategią przedsiębiorstwa i baczne obserwowanie konkurencji przyczyniają się do coraz lepszego funkcjonowania organizacji, a jednocześnie do rozwoju województwa łódzkiego.(abstrakt autora)

In the current knowledge-based economy small technology companies play a significant role in relation to all undertakings on the market. They combine the aspects of research, science and entrepreneurship and when they are managed properly, they create a strong entity with a stable position. To make such company function properly in the environment, it must have a proper, fair and constructive strategy as well as the innovation capacity and ability to compete. There are also important funding from the European Union, which acts as a stimulant. The monograph discusses the empirical findings concerning the impact of the industry in which the company operates, the company's size, age, its co-operation with learning centers and the use of public funds on the level of novelty shown in the research of technological enterprises from the Lodz region. The analysis shows that the desire for continuous sustainable development, deliberate steps that are consistent with the company's strategy and keeping an eye on the competition contribute to a better functioning of the organization and to the development of the Lodz region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davila T., Epstein M.J., Shelton R., Making Innovation Work, w: Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 97.
 2. Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 93-99.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 52-56.
 4. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 53-55.
 5. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 9-36.
 6. Pierścionek Z., Sosnowska A., Rynkowe strategie konkurencji, Novum, Płock 2009, s. 95.
 7. Stawasz E., Firma technologiczna, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć,red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 49-51.
 8. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych,rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,s. 234-235.
 9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem,PWE, Warszawa 2007, s. 178.
 10. http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/ RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES, s. 7, 15 (02.09.2013).
 11. http://www.stat.gov.pl/bip/389_5685_PLK_HTML.htm (02.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu