BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Floriańczyk Zbigniew (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Buks Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
Economic Performance of Farms and Optimal Crop Rotation
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 37-46, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Produkcja rolna, Rolnictwo zrównoważone
Arable farm, Agricultural economics, Agricultural production, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównano wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących optymalny płodozmian z pozostałymi gospodarstwami objętymi badaniem Polskiego FADN. W badaniu przyjęto założenie o kluczowym znaczeniu płodozmianu norfolskiego w kontekście zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Podstawą powyższego założenia jest konieczność zachowania naturalnej produktywności ziemi rolniczej w warunkach ograniczonych możliwości intensyfikacji produkcji rolnej. Ograniczenia intensyfikacji produkcji odpowiadają tutaj za zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego utożsamianego ze wzrostem produkcji rolniczej poprzez jej industrializację. Nawiązując do koncepcji rolnictwa społecznie zrównoważonego autorzy przyjęli stosowanie optymalnego zmianowania za kryterium zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej. Porównanie podstawowych wskaźników charakteryzujących wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących zasady zmianowania typu norfolskiego z gospodarstwami pozostałymi wskazuje na ich gorszą pozycję w sferze zrównoważenia ekonomicznego. Wyniki badania potwierdzają konieczność wsparcia procesu zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej w celu wzmocnienia ich konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

In the article growing interest in transformation of conventional agriculture toward sustainable is justified. Challenges related with environmental constraints on agriculture production growth are defined as critical. The authors suggest to consider farms applying Norfolk crop rotation system as environmentally sustainable. Comparison of main indicators characterising productivity of these farms with conventional ones proves their handicapped position in other spheres of sustainability. It is therefore justified to retarget agriculture policies to improve their productivity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Projections to 2021. Long-term Projections Report OCE-2012-1. 2012. United States Department of Agriculture.
 2. Buks J., 2012. Czynnik ziemi jako element zrównoważenia rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 14, 1, 82-87.
 3. Czyżewski A., Henisz Matuszczak A., 2005. Globalizacja i integracja europejska a interesy polskiego rolnictwa. Zagad. Ekon. Roln. nr 2, 18-28.
 4. Dresner S., 2002. The Principles of Sustainability. Earthscan Publications, London.
 5. Floriańczyk Z., 2009. Analiza rachunków ekonomicznych dla rolnictwa polskiego w latach 2000-2008. W: Rolnictwo polskie w pierwszych latach akcesji do UE w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. Red. Z. Floriańczyk. Raport PW nr 144. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 24-26.
 6. Floriańczyk Z., Buks J., Kunikowski G., 2012. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [16]. Produktywność rolnictwa w zakresie funkcji produkcji rolno-żywnościowej oraz surowców dla energii odnawialnej. Raport PW nr 51. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Floriańczyk Z., Toczyński T., Buks J., 2011. Zagadnienie produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych. Raport PW nr 27. IERiGZ-PIB, Warszawa.
 8. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., 2010. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Cz. 1. Wyniki standardowe. IERGiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Johansson K., Liljequist K., Ohlander L., Aleklett K., 2010. Agriculture as Provider of Both Food and Fuel. AMBIO (2010) 39, 91-99.
 10. Krasowicz S., 2005. Cechy rolnictwa zrównoważonego. W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Red. J.S. Zegar. Raport PW nr 11. IERiGZ-PIB, Warszawa, 25, 30.
 11. Majewski E., 2010. Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów. Rocz. Nauk. SERiA G, 97, 3, 159-169.
 12. Mazur-Wierzbicka E., 2005. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Our Common Future. 1987. Oxford University Press, The World Commission on Environmental and Development, Oxford.
 14. Reganold J.P., i in., 1990. Sustainable agriculture. Sci. Am. June 262, 112-119.
 15. Rogall H., 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań.
 16. Rostow W.W., 1960, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press, Cambridge.
 17. van Loon G.W., Patil S.G, Hugar L.B., 2005. Agricultural Sustainability. Strategies for Assessment. SAGE Publications, New Delhi-Thousand Oaks-London.
 18. Westcott P.C., Trostle R., 2012. Long-Term Prospects for Agriculture Reflect Growing Demand for Food, Fiber, and Fuel. Economic Research Service/USDA, Amber Waves, vol. 10, 3, http://www.ers.usda.gov/media/910034/longtermprospects.pdf [dostęp: 20.06.2013].
 19. Woś A., Zegar J.S. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 20. Wilkin J., 2008. Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3, 18-28.
 21. World agriculture: towards 2015/2030. An FAO perspective. 2003. Earthscan Publications Ltd., London.
 22. www.arimr.gov.pl [dostęp: 10.05.2013].
 23. Zegar J.S., 2005. Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Red. J.S. Zegar. Raport PW nr 11. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13.
 24. Zegar J.S., 2011. Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11). Red. J.S. Zegar. Raport PW nr 3. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 19-20.
 25. Zegar J.S., 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu