BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Stanisław M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje w energetyce - koncepcja prosumenta
Innovations in Energetics - Prosumental Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 199-215, rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii
Power, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Energetyka scentralizowana dominująca w okresie gospodarki przemysłowej zaczyna ustępować modelowi energetyki rozproszonej. Energetyka rozproszona to inaczej grupa wielu źródeł generacyjnych o małej mocy, współpracujących ze sobą, zasilających małe terytoria, opierająca się na odnawialnych źródłach energii. Stanowi nowe, innowacyjne rozwiązania w energetyce. Opracowanie porusza problem rozwoju energetyki rozproszonej w wersji prosumenckiej. Omówiony został potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce, mikro- i makroekonomiczne korzyści z tego typu rozwiązań. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest zagadnieniom determinant rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.(abstrakt autora)

Centralised energetics that prevailed in the period of industrial economy is now being replaced by the model of dispersed energetics. Dipersed energetics is a group of many energy sources that collaborate with each other, supplying small territories and basing on renewable energy sources. The text describes the problem of dispersed energy development in prosumental version. The author also describes the potential of prosumental energetics in Poland as well as micro- and macroeconomical benefits that come with this type of solution. The last part of the article concernes the determinants of development of prosumental energetics in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, z dnia 23 kwietnia 2009.
  2. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela, dnia 06.06.2012, KOM(2012) 271.
  3. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku, Instytut Energetyki Odnawialnej, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013.
  4. Polacy o źródłach energii odnawialnej. Wyniki badania opinii publicznej - 2013 r., Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013, http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/ doc_details/652-wyniki-bada-opinii-publicznej-polacy-o-rodach-energiiodnawialnej.
  5. Pricing Sunshine, "The Economist" [online] 28.12.2012, http://www.economist.com/ blogs/graphicdetail/2012/12/daily-chart-19 (10.06.2013).
  6. Urząd Regulacji Energetyki, Raport Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa, 28 czerwca 2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu