BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Żak Agata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Agrarian Transformations in the Territory of Poland Before and After Integration Into the European Union
Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 95-113, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Agrarian structure, Arable farm, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problematykę przemian agrarnych, zwłaszcza zmian w liczbie i strukturze obszarowej gospodarstw w Polsce przed akcesją z Unią Europejską. Ukazano kolejne etapy przemian agrarnych na ziemiach polskich, od okresu zaborów na początku XX wieku, aż do transformacji gospodarczej oraz integracji Polski z Unią Europejską. Z perspektywy historycznej można stwierdzić, że istnieje ścisły związek między przemianami agrarnymi, a poziomem rozwoju gospodarczego oraz systemem społeczno-politycznym naszego kraju. Powiązania te mają charakter zwrotny, to znaczy są współzależne. Zaobserwowane zmiany agrarne po 2004 roku są widoczne, jednakże nie spowodowały w znaczącym stopniu przybliżenia Polski do poziomu czołowych krajów UE. (abstrakt oryginalny)

This article presents problems in agrarian transformations, especially related to the number and area structure of farms in Poland before accession into the European Union. It presents consecutive stages of agrarian transformations in the territory of Poland, starting from the period of partitions at the beginning of 20th century, till economic transformation and integration of Poland into the European Union. In historical perspective, it may be stated that there is a close relationship between agrarian transformations, and the level of economic development and socio-political system in our country. These relations are bilateral in nature, i.e. they are interdependent. Agrarian transformations observed after 2004 are evident, however, they did not bring Poland any closer to the level of leading EU Member States. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z., 1977. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
 2. Bański J., 2007. Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 3. Dzun W., 2009. Przedsiębiorstwa rolne przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nr 154. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Herlemann H.H., Stamer H., 1963. Rolnictwo w dobie technizacji. Rozwój ekonomicznotechniczny a produkcja rolna i wielkość gospodarstw. PWRiL, Warszawa.
 5. Jezierski A., Leszczyńska C., 1997. Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa.
 6. Kieniewicz S., 1983. Historia Polski 1795-1918. PWN, Warszawa.
 7. Kierul Z., 1980. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
 8. Klepacki B., 1997. Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Klepacki B., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. WSiP, Warszawa.
 10. Manteuffel R., 1979. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 11. Marks-Bielska R., 2010. Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 12. Marks-Bielska R., Kisiel R., Danilczuk J., 2006. Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 13. Mieszczankowski M., 1983. Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Noniewicz Cz., 1996. Rozwój gospodarki chłopskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
 15. Olko-Bagieńska T., Pyrgies J., Gajda J., 1992. Przekształcenia własnościowe państwowych gospodarstw rolnych w Polsce. Polityka Ekonomiczna i Społeczna. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.
 16. Podedworna H., 2001. Polscy farmerzy i ich świat społeczny. SGH, Warszawa.
 17. Pytkowski W., 1976. Organizacja i ekonomika gospodarstw. PWN, Warszawa.
 18. Roczniki Statystyczne. 1973, 2004. GUS, Warszawa.
 19. Roczniki Statystyczne Rolnictwa. 1990-2004. GUS, Warszawa.
 20. Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 1978, 1986. GUS, Warszawa.
 21. Roczniki Statystyczne Województw. 1996-2002. GUS, Warszawa.
 22. Ekonomika rolnictwa. 1983. Ed. T. Rychlik, PWRiL, Warszawa.
 23. Strużek B., 1966. Historia rolnictwa na ziemiach polskich na tle rozwoju rolnictwa w świecie. SGGW, Warszawa.
 24. Wilkin J., 1986. Współczesna kwestia agrarna. PWN, Warszawa.
 25. Woś A., Tomczak F., 1983. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa.
 26. Wyszkowska Z., 2000. Możliwości regulacyjne rynku pracy na obszarach wiejskich z osiedlami popegeerowskimi. In: Problemy regionalizacji rolnictwa w procesie kształtowania obszarów wiejskich. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz.
 27. Żak A., 2011. Tendencje zmian w strukturze obszarowej gospodarstw w Polsce w latach 2005-2009. Wieś Jutra 5-6.
 28. Żak A., 2012. Zmiana powierzchni gospodarstw indywidualnych objętych systemem FADN a struktura agrarna w Polsce w latach 2005-2009. Rocz. Nauk. SERiA 14, 1, 620-624.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu