BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowski Julian T. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020
From Health Check to the Financial Perspective 2013-2020
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 115-136, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna UE, Rozwój obszarów wiejskich, System płatności, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Wspólna Polityka Rolna
EU agricultural policy, Rural development, Payment system, Agriculture in market economy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza kolejnych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europjskiej, które były dyskutowane na przestrzeni lat 2008-2013. Nowe propozycje i rozstrzygnięcia koncentorowały się wokół trzech grup zagadnień: systemu płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz regulacji rynkowych. Ponadto w artykule poruszono kwestie rekomendacji w odniesieniu do kształtu reformy Wspólnej Polityki Rolnej wynikających z przeprowadzonej w 2008 roku oceny Health Check.(abstrakt oryginalny)

Subsequent proposals of changes in EU Common Agricultural Policy discussed in 2008-2013 were analysed. The new proposal concerned: the system of direct payments, development of rural areas and market regulations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013). 2009. Dz. Urz. UE L 30/112 z 31.01.2009.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 2000. Dz. U. UE L 327/1 z 22.12.2000.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. 2009. Dz. Urz. UE L 309/71 z 24.11.2009.
 4. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2010. Komisja Europejska COM (2010).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004. 2004. Dz. U. L 316/84 z 15.10.2004.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 2012. Dz U. UE L 94/38 z 30.03.2012.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 2013 a. Dz U. L 347/487 z 20.12.2013.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. 2013 b. Dz. U. L 347/549 z 20.12.2013.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 2013 c. Dz. U. L 347/608 z 20.12.2013.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 2013 d. Dz. U. 347/671 z 20.12.2013.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. 2013 e. Dz. U. 347/865 z 20.12.2013.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRRROW). 2005. Dz. U. UE L 277/1 z 21.10.2005. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"). 2007. Dz. U. UE L 299/1 z 16.11.2007.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 429/2008. 2009 a. Dz. U. UE L 30 z 31.01.2009.
 14. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009 b. Dz. U. L 302 z 31.01.2009.
 15. Sprawozdanie z posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18-20 listopada 2008 r. 2008. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 16. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. 2008. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 17. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pakietu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 12 stycznia 2012 r. 2012. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 18. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2010. Dz. U. UE L 83/47 z 30.03.2010.
 19. WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 20. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm [dostęp: 5.05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu