BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland), Hasiński Władysław (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Significance of Cap (Common Agricultural Policy) Instruments in Intraregional Diversification of Rural Areas, on The Example of Lower Silesian Voivodeship
Znaczenie instrumentów WPR w wewnątrzregionalnym różnicowaniu się funkcji obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 137-147, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Obszary wiejskie, Wsparcie finansowe, Środki unijne, Zróżnicowanie regionalne
Spatial distribution, Rural areas, Financial support, EU funds union, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Po 2004 roku rolnictwo i obszary wiejskie województwa dolnośląskiego zostały objęte instrumentami wsparcia w ramach WPR. Podstawowe znaczenie, ze względu na skalę wykorzystania i wpływ na dochody rolnicze, miały płatności bezpośrednie, w dalszej kolejności działania PROW-u 2007-2013 i PROW-u 2004-2006 oraz SPO "Rolnictwo 2004-2006". Wykorzystując metodę analizy porównawczej oceniono poziom wykorzystania środków finansowych w powiatach i subregionach. Największe wsparcie w województwa dolnośląskim uzyskał subregion intensywnego rolnictwa, a zwłaszcza mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu wrocławskiego. Absorbcja środków wsparcia związanych z poszczególnymi działaniami programów unijnych utrwala funkcje wiodące poszczególnych subregionów regionu dolnośląskiego wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i lokalizacyjnych. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczne zróżnicowanie poziomu wsparcia finansowego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych i na jedno gospodarstwo. W subregionach i powiatach, gdzie poziom wsparcia jest bardzo niski, szczególnie istotne jest łączenie instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. (abstrakt oryginalny)

After 2004, agriculture and rural areas of Lower Silesian voivodeship were covered by financial support instruments within the frames of CAP. Direct payments played the basic significance, subsequently, the activity of RDP 2007-2013 and RDP 2004-2006, as well as SOP "Agriculture 2004-2006". In the work there was applied the method of comparative analysis, taking into account spatial distribution of CAP instruments implementation in the districts and subregions. The most considerable support in Lower Silesian voivodeship was obtained by subregion of intensive agriculture, especially the inhabitants of rural areas of Wrocław district. Absorption of support means connected with particular sectors of the EU programs consolidates the leading functions of each subregion of Lower Silesia region, which result from environmental, economic and location conditions. The issue of concern has become significant diversity of financial support level counted per 1 ha of arable land and per one farm. In subregions and districts the support level is very low, it is especially important to combine the instruments of common agricultural policy and cohesion policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa [access: 05.2013].
 2. Bułkowska M., 2011.Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych przez gospodarstwa rolne w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 8, 3, 51-56.
 3. Grochowska R., Hardt Ł., 2009. Możliwości oddziaływania środków finansowych przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionów wiejskich. W: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój regionów wiejskich w Polsce. Studia i Materiały 156, 151-248.
 4. Informacja na temat zrealizowanych płatności w ramach płatności bezpośrednich, działań SPO "Restrukturyzacja...", działań programu SAPARD oraz PROW 2004-2006 i 2007-2013 w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym ARIMR wg stanu na 30.09.2010. Wrocław [access: 05.2013].
 5. Kozera M., 2011. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. 3, 98, 118-125.
 6. Krasowicz S. 2009. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych. Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 50, 1, 21-31.
 7. Kutkowska B., 2009 a. Regionalne wykorzystanie instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 50, 1, 33-45.
 8. Kutkowska B., 2009 b. Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev. 12, 2, 101-109.
 9. Nurzyńska I., 2012. Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. In: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Eds J. WIlkin, J. Nurzyńska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 175-189.
 10. Pietrzykowski R., Wicki L., 2011. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 4, 7-22.
 11. Poczta W., 2010. Przemiany w rolnictwie. In: Polska Wieś 2010. Raport o stanie wsi. Eds J. WIlkin, J. Nurzyńska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 9-43.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2005. MRiRW, Warszawa.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 14. Raport z wyników woj. dolnośląskiego. 2012. Powszechny Spis Rolny 2010. US, Wrocław.
 15. Rowiński J., 2009. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 ("PROW 2007-2013"). Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 50, 1, 57-72.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 2005. Dz.U. L 277 z 21.10.2005.
 17. Satoła Ł. 2009. Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Roln. Świat. 7(22), 133-142.
 18. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". 2004. MRiRW, Warszawa.
 19. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska 5, 2001, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 20. Wigier M., 2013. Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR. Zagad. Ekon. Roln. 1, 22-41.
 21. Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 2009. MRiRW. Warszawa. www.minrol.gov.pl.
 22. Zawalińska K., 2011. Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski. In: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Eds I. Nurzyńska, M. Drygas. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 15-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu