BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Adamczewski Kamil (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ziajka Stefan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Szacowanie wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serze mozzarella z wykorzystaniem urządzenia impedymetrycznego
Estimating Cell Growth of Listeria Monocytogenes in Mozzarella Cheese Using Impedimetric Device
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 1 (92), s. 66-77, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Badanie żywności, Sery, Mleczarstwo, Towaroznawstwo żywności, Mikrobiologia, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Food, Food research, Cheeses, Dairy, Food commodities, Microbiology, Food health safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie liczby pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki sera typu mozzarella i przechowywano je w temperaturze: 3, 6, 9, 12, 15 21 i 37 °C. Pomiaru wzrostu liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux), stosując zmodyfikowane, selektywne podłoże mikrobiologiczne. Do podłoża BHI (bioMérieux) wprowadzono dodatek wybiórczy do bulionu Frasera i dodatek wybiórczy amonowo-żelazowy(III) dla Listeria (Merck). Otrzymane wyniki dopasowano do równania Baranyi'a i Robertsa i porównano z modelami prognostycznymi w programie ComBase Predictor. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że wraz ze wzrostem temperatury przechowywania tempo namnażania patogenu było większe, a wzrost liczby drobnoustroju następował także w warunkach chłodniczych. Zmodyfikowana pożywka mikrobiologiczna umożliwiła ilościowe określanie liczby komórek Listeria z wykorzystaniem urządzenia impedymetrycznego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research study was to determine the count of Listeria monocytogenes, used to contaminate the samples of mozzarella cheese that were stored at a temperature of 3, 6, 9, 12, 15, 21, and 37 °C. The L. monocytogenes cell growth was measured by a M64 Bactometer device (bioMerieux) using a modified, selective microbiological culture medium. Into the BHI medium (bioMérieux) were added: a selective additive to a Fraser broth and a selective iron (III) ammonium additive for Listeria (Merck). The results obtained were adjusted to match the Baranyi and Roberts equation and compared with the predictive models in ComBase Predictor. Based on the research results obtained, it was found that, along with the increasing storage temperature the rate of proliferation of the pathogen increased, and, also, reported was the increase in the count of organisms under the cooling conditions. The modified culture medium made it possible to determine quantitatively the count of Listeria cells with the use of an impedimetric device. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranyi J., Tamplin M.: ComBase: A Common Database on Microbial Responses to Food Environments. J. Food Prot., 2004, 9 (67), 1834-1840.
 2. Budzińska K., Wroński G., Szejniuk B.: Survival time of bacteria Listeria monocytogenes in water environment and sewage. Pol. J. Environ. Stud., 2012, 1 (21), 31-37.
 3. Czaczyk K., Trojanowska K.: Zastosowanie szybkich metod oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów. Przem. Spoż., 2006, 2, 14-21.
 4. Dziubek Z.: Zakażenia wywołane przez bakterie Gram dodatnie. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010, ss. 118-119.
 5. Furowicz A.J.: Bakteryjne i wirusowe choroby związane z zatruciami pokarmowymi. W: Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. Red. A. Boroń-Kaczmarska. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999, ss. 132-153.
 6. Hilbert F., Smulders F. J. M.: Kälte ist kein vollständiger Schutz, Fleischwirtschaft, 2000, 12, 26-28.
 7. Informacje o bazie ComBase [online]. Dostępne w Internecie [20.01.2013]: http://www.combase.cc/index.php/en/
 8. Informacje o bazie Wama Predictor [online]. Dostępne w Internecie [22.02.2013]: http://wamapredictor.uwm.edu.pl/WamaPredictor
 9. ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004. Modyfikacja pożywki do oznaczania liczby. Modyfikacja normy EN ISO 11290-2:1998. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda oznaczania liczby.
 10. Koseki S.: Microbial Responses Viewer (MRV): A new ComBase-derived database of microbial responses to food environments. Int. J. Food Microbiol., 2009, 134, 75-82.
 11. Kowalik J., Łobacz A., Tarczyńska A.S., Ziajka S.: Graphic validation of growth models for Listeria monocytogenes in milk during storage. Milchwissenschaft, 2012, 1 (67), 38-42.
 12. Kowalik J., Łobacz A., Tarczyńska A.S., Ziajka S.: Zastosowanie mikrobiologicznych modeli pro-gnostycznych w produkcji bezpiecznej żywności. Med. Weter., 2009, 6 (65), 381-384.
 13. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Listerioza. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. a-Medica Press, Bielsko-Biała 2007, ss. 188-193.
 14. Malarska J.: Tradycyjne i nowoczesne metody ilościowego oznaczania drobnoustrojów. Med. Weter., 2005, 10, 1091-1092.
 15. Menon K.V., Garg S.R.: Inhibitory effect of clove oil on Listeria monocytogenes in meat and cheese. Food Microbiol., 2001, 6 (18), 647-650.
 16. Molenda J.: Listerioza - patogeneza, perspektywy bezpieczeństwa żywności. Med. Weter., 2009, 3, 151-154.
 17. Nowak A., Ołtuszak-Walczak E.: Listeria monocytogenes w żywności metody wykrywania i oznaczania. Przem. Spoż., 2012, 11 (66), 30-33.
 18. Pichner R.: Nachweis und Klassifizierung von Bakterien. Fleischwirtschaft, 2007, 11, 105-106.
 19. PN-EN ISO 11290-1:1999/A1. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda wykrywania obecności.
 20. PN-EN ISO 11290-2:2000. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda oznaczania liczby.
 21. Raport roczny za rok 2011. [online]. RASFF. Dostępne w Internecie [22.02.2013]: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm.
 22. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. UE L 31/1, s. 1, z 01.02.2002.
 23. Rozporządzenie (WE) Komisji nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikro-biologicznych dotyczących środków spożywczych. Dz. Urz. UE L 338/1 s. 1, z 22.12.2005.
 24. Schvartzman M.S., Maffre A., Tenenhaus-Aziza F., Sanaa M., Butler F., Jordan K.: Modelling the fate of Listeria monocytogenes during manufacture and ripening of smeared cheese made with pasteurised or raw milk. Int. J. Food Microbiol., 2011, 145, 31-38.
 25. Sip A., Gardo A.: Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności - chemiczne, biologiczne i kombinowane. Przem. Spoż., 2011, 3, 35-38.
 26. Sip A., Krasowska M., Więckowicz M.: Zastosowanie bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej. Biotechnologia, 2009, 3, 126-147.
 27. Stecchini M.L., Aquili V., Sarais I.: Behavior of Listeria monocytogenes in Mozzarella cheese in presence ofLactococcus lactis. Int. J. Food Microbiol., 1995, 3 (25), 301-310.
 28. Szczawiński J.: Mikrobiologia prognostyczna - zastosowanie praktyczne. Med. Weter., 2012, 9 (68), 540-543.
 29. Szymczak B., Sawicki W., Bogusławska-Wąs E., Koronkiewicz A., Dąbrowski W.: Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 2 (75), 67-76.
 30. Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Red. P.B Heczko., Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2000, ss. 130-132.
 31. Voysey P.A., Anslow P.A., Bridgwater K.J., Lavender B., Watson L.: The effects of butter characteristics on the growth of Listeria monocytogenes. Int. J. Dairy Technol., 2009, 3 (62), 326-330.
 32. Walczycka M.: Metody inaktywacji i hamowania wzrostu Listeria monocytogenes w przetworach mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 2 (43), 61-72.
 33. Zaręba T., Tyski S.: Zastosowanie metody impedymetrii w badaniu skuteczności działania środków konserwujących leki. Med. Dośw. Mikrobiol., 2002, 54, 89-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15193/zntj/2014/92/066-077
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu