BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości i ograniczenia badania kompetencji przywódczych w Polsce
Possibilities and limitations to leadership competences research in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 3 (29), s. 81-97, bibliogr. poz. 43
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kompetencje kierownicze
Leadership, Managerial competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W świecie zorganizowanym XXI wieku ważną rolę w skutecznym oddziaływaniu na podwładnych (współpracowników) odgrywają kompetencje przywódcze. Drogą do wielozakresowego analizowania relacji przywódczych jest identyfikowanie czynników odpowiedzialnych za kształtowanie umiejętności wywierania wpływu na innych w różnego typu organizacjach i uwarunkowaniach. Podstawowe pytania brzmią: Skąd w człowieku takie wyróżniające cechy i umiejętności? Jaki zestaw kompetencji przywódczych sprawdza się w różnych warunkach? Na ile można modyfikować zachowania ludzi na różnym poziomie rozwoju oraz kształtować dorosłych przez świadomy dobór odpowiednich metod w edukacji uniwersyteckiej i szkoleniu pracowników. W artykule zaprezentowano wyniki badań poszukujących cech przywódczych, programy nauczania przywództwa oraz przeanalizowano możliwości i ograniczenia kształtowania przywódców organizacyjnych występujące w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

In the organized world of the XXI century, an important role in the successful impact on subordinates (employees) is played by leadership competences. The way to study the multiple range analysis of leadership relationship is to identify the factors responsible for the development of skills in influencing others in different organizations and conditions. The basic questions are: Where inside the man do such distinguishing features and skills exist? What set of leadership competences is adequate in a variety of conditions? How can modify the behavior of people at different levels of development and the adult form by the conscious choice of the appropriate methods in university education and training of employees be modified? The article presents the results of research looking for leadership qualities, leadership curricula and examines the possibilities and limitations of shaping organizational leaders found in Poland in the second decade of the XXI century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (1999), Jak być lepszym menedżerem? Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Beeson, J. (1998), Succession Planning: Building the Management Corps, Business Horizons, September-October.
 3. Broniewska, G. (2010), Inteligencja wieloraka i jej znaczenie w rozwoju kadry kierowniczej, w: T. Listwan, S. A. Witkowski, red., Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Research Papers of Wroclaw Univeristy of Economics 115, Wrocław.
 4. Chełpa, S. (2010), Kierowanie ludźmi i przywództwo, w: T. Listwan, red., Zarządzanie kadrami, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 5. De Neve, J. E., Mikhaylov, S., Dawes, C. T., Christakis, N. A., Fowler, J. H. (2013), Born to lead? A twin design and genetic association study of leadership role occupancy, "The Leadership Quarterly", No. 24, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984312000811.
 6. DiTomaso, N. (1993), Weber's social history and Etzioni's structural theory of charisma In organizations: Implications for thinking about charismatic leadership, "Leadership Quarterly", No. 4.
 7. Europejski Fundusz Społeczny, www.efs.gov.pl; 12.03.2013.
 8. Fox Cabane, O. (2012), The Charisma Myth. How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism, Penguin Group.
 9. Haromszeki, Ł. (2013), Talent management as a way to explore and create organizational leader in the three sectors of the economy: Polish case in context with other Central-Eastern European Countries, Proceedings of Global Conference on International Human Resource Management 9-10 May The Pennsylvania State University USA, track 6.
 10. Haromszeki, Ł., Listwan, T. (2012), Cultural determinants of the organizational leadership succession - Poland compared to other countries in the world, "Journal of Intercultural Management", Vol. 4, No. 1, Łódź, Marzec.
 11. Haromszeki, Ł. (2010), Przywódca organizacyjny przyszłości, w: S. Lachiewicz, A. Walecka, red., Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 12. Haromszeki, Ł. (2011), Skuteczni liderzy lokalni, w: B. Urbaniak, red., Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Haromszeki, Ł. (2012a), The teaching of leadership - ways to create leaders in selected universities in the world, "Journal of Intercultural Management", Vol. 4, N. 3, Łódź, September.
 14. Haromszeki, Ł., Wpływ szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wytworzenie warunków do przewodzenia ludźmi w MŚP - Polska na tle innych krajów Europy Środkowo Wschodniej (w druku).
 15. Haromszeki, Ł. (2012b), Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego, w: S.A. Witkowski, M. Stor, red., Sukces w zarządzaniu kadrami, Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 249, Wrocław.
 16. Hogg, M.A., Martin, R., Weeden, K., Epitropaki, O. (2001), Effective Leadership Salient Groups: Revisiting Leader-member Exchange Theory from the Perspective of the Social Identity Theory of Leadership, University of Queensland, Queensland.
 17. Hollander, E.P. (1992), Leadership, followership, self and others, "Leadership Quarterly", nr 3.
 18. http://natemat.pl/74049,wszystkich-rownaja-do-najgorszego-o-co-chodzi-w-nowejustawie-przedszkolnej-i-czemu-rodzice-sa-tacy-wsciekli,0510.2013.
 19. http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1312_u.htm, 05.10.2013.
 20. Koopman, P.L., Mączyński, J., Den Hartog, D.N., Witkowski, S.A., [i in.], (2001), Perception of Societal Culture and Preferred Leadership Styles in North/West and South/East European Countries, "Polish Journal of Applied Psychology", Vol. 1.
 21. Kowalewski, K. (2011), Słabości kierowników z sektora MŚP - wyniki badań, w: M. Czerska, M. Gableta, red., Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, TNOiK, T. II, Toruń.
 22. Koźmiński, A.K. (2010), Zagrożenie może być szansą, www.wprost.pl; 10.11.2010.
 23. Koźmiński, A.K. (2004), Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?, "Master of Business Administration", 1(66).
 24. Kożusznik, B. (2005), Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Kuc, B. R. (2004), Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 26. List Ministra Edukacji w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach, www.men.gov.pl, 05.10.2013.
 27. Lord, R.S, Foti, R, J., DeVader, C.L. (1984), A Test of Leadership Categorization Theory: Internal Structure, Information Processing and Leadership Perceptions, "Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 34.
 28. Mączyński J. (2010), Rozmowa o sposobie kierowania ludźmi w różnych krajach; www.gazetapraca.pl, 10.11.2010.
 29. Mączyński J., Wyspiański, D. (2011), Differences on Organizational Practices and Preferred Leader Attributes Between Polish Managers Studies in 2010/2011 and 1996/1997, (ed.) Ł. Sułkowski, "Journal of Intercultural Management", vol. 3.
 30. Ministerstwo Edukacji Narodowej, www.men.gov.pl, 05.10.2013.
 31. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl, 05.10.2013.
 32. Portal Fundusze Europejskie, www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 12.03.2013.
 33. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, www.poig.gov.pl, 12.03.2013.
 34. Projekt Akademia Menedżerek, Euro Spectrum, http://menedzerki.pl/o-projekcie/, 12.03.2013.
 35. Przegląd przepisów o PARP, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/11545, 05.10.2013.
 36. Quinn, R. E., Faerman, S. R., Thompson, M. R., McGrath, M. R. (2007), Profesjonalne zarządzanie. Kluczowe kompetencje kierownicze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 37. Raport firmy Target, Menedżerowie Europy Środkowo-Wschodniej - raport z badań, www.ccifp.pl, 11.10.2009.
 38. Sikorski, C. (2006), Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 39. Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm, 12.03.2013.
 40. Terelak, J., Baczyńska, A. (2008), Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny: teoria i pomiar, w: S.A. Witkowski, T. Listwan, red., Kompetencje a sukces zarządzania organizacja, Difin, Warszawa.
 41. Tzw. ustawa przedszkolna daje dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej, www.men.gov.pl, 05.10.2013.
 42. Witkowski, S.A., Stopyra, L. (2010), Wiedza ukryta, inteligencja praktyczna i intuicja w pracy menedżera, w: T. Listwan, S.A. Witkowski, red., Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, Wrocław,.
 43. Wojnarowska, B., Sokołowska, M., Skoczek, G., Lutze, I., Leśniewska, K., Stępniak, K., Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce, http://www.men.gov.pl/images/stories/RBS_MATERIALY/atmosfera_scenariusze_ksztatowania_umiejtnoci.pdf, 05.10.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6308
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu