BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A. (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Lublin Metropolitan Area in Terms of Spatial Planning
Lubelski Obszar Metropolitalny wobec planowania przestrzennego
Źródło
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 115-123, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Obszar metropolitalny, Konkurencyjność gospodarki, Rozwój regionalny
Spatial planning, Metropolitan area, Economy competitiveness, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lubelski Obszar Metropolitalny
Lublin Metropolitan Area
Abstrakt
W polskiej literaturze teoretycznej obszar metropolitalny jest na ogół rozumiany jako wielkie miasto wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem. Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) został zidentyfikowany w roku 2011, jako jeden z 10 takich obszarów w Polsce, przez rządową koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. Koncepcja przewiduje, że obszary metropolitalne mają być wspierane, przede wszystkim dla poprawy ich konkurencyjności, poprzez inwestycje rządowe oraz ulepszanie funkcjonowania instytucji publicznych. Planowanie przestrzenne województwa lubelskiego deklaruje z kolei konieczność kształtowania LOM poprzez liczne działania o charakterze inwestycyjnym, ochronnym, instytucjonalnym i organizacyjnym. Jednak rządowe i wojewódzkie planowanie przestrzenne ma ograniczone możliwości realizacji swoich ustaleń. Zwłaszcza realizacja ustaleń dotyczących rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych, a w pewnym stopniu także inwestycji, pozostaje w znacznym stopniu poza kompetencjami podmiotów planowania przestrzennego. W efekcie planowanie przestrzenne, będąc główną płaszczyzną zainteresowania władz publicznych funkcjonowaniem LOM, w niewielkim jedynie stopniu może efektywnie wpływać na rozwój i kierunki przekształceń tego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The metropolitan area in Polish literature is generally understood as a large city with its functionally related vicinity. The Lublin Metropolitan Area (LOM) was identified in 2011 as one among 10 such areas in Poland by the government's country spatial development concept. The concept envisages that metropolitan areas are to be supported, first of all, to improve their competitiveness, by governmental investment projects and the improvement in the functioning of public institutions. Spatial planning for Lubelskie voivodship, on the other hand, declares the need to shape LOM through numerous investment, protective, institutional and organizational activities. However, governmental and voivodship spatial planning has limited possibilities to implement its determinations. Especially the implementation of determinations concerning organizational and institutional solutions and, to a certain extent, also investment projects remains to a large degree beyond the competences of spatial planning entities. As a result, spatial planning, being the main plane of interest in the functioning of LOM on the pary of public authorities, may effectively impact the development and directions in transformations of this area only to a small degree. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bald, K. 2005. "Planowanie obszarów metropolitalnych." In Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, edited by T. Markowski, 59-73. Warszawa: KPZK PAN.
 2. Biuro Planowania Przestrzennego (Lublin). 2009. Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 3. Biuro Planowania Przestrzennego (Lublin), and E. Banak. 2002. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, t. 2, Kierunki polityki przestrzennej. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 4. Drzazga, D. 2005. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych - próba konkluzji (raport z konferencji)." In Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, edited by T. Markowski, 40-58. Warszawa: KPZK PAN.
 5. Gontarski, Z. 1980. Obszary metropolitalne w Polsce. Delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 6. Heřman, S., and P. Eberhardt. 1973. Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski (na tle dotychczasowych procesów urbanizacyjnych ), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 7. Leszczycki, S. 1973. "Podstawowe pojęcia dotyczące aglomeracji." In Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia, 111-122. Warszawa: KPZK PAN.
 8. Leszczycki, S., P. Eberhardt, and S. Heřman. 1971. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce, 1966-2000, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 9. Lier, K. 1965. "Region metropolitalny Warszawy. Próba delimitacji." In Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski. 1, 50-86. Warszawa: KPZK PAN.
 10. Malisz, B. 1981. Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. 2nd ed. Warszawa: "Arkady".
 11. Markowski, T., and T. Marszał. 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 12. Słodczyk, J. 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 13. Trafas, K. 2003. "Układ metropolitalny a bipolarny (na przykładzie aglomeracji Krakowa i Katowic)." In Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, edited by Z. Zioło, 95-114. Warszawa: KPZK PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1098
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu