BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model Taylora-Russella jako przykład podejścia portfelowego do pomiaru kapitału ludzkiego
Taylor-Russell model as example of portfolio approach to human capital measurement
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 3 (29), s. 43-57, rys., tab., bibliogr. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Metody portfelowe, Decyzje personalne
Human capital, Portfolio methods, Personal decisions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą konceptualizacji modelu użyteczności metod doboru zawodowego Taylora-Russela w zakresie dostosowania go do warunków pomiaru kapitału ludzkiego. Na podstawie założeń metodycznych modelu TR dokonuje się analizy zastosowania technik portfelowych w sprawozdawczości kapitału ludzkiego. Główną osią koncepcyjną jest transpozycja i zamiana kryteriów predykcyjnych w oryginalnym modelu na kryteria porządkujące podejmowanie decyzji personalnych. W konsekwencji przyjęto założenie, iż wartość kapitału ludzkiego jest zatem funkcją użyteczności realizacji odpowiednich procesów i programów zarządzania zasobami ludzkimi. Decyzja personalna, która okazuje się być trafioną (optymalną) ze względu na podjęte cele oraz środki, którymi organizacja dysponuje, uwarunkowana jest dwoma wymiarami: procesem decyzyjnym oraz wartością kapitału ludzkiego, w stosunku do którego podejmuje się decyzje. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to conceptualize a utility model of selection methods by Taylor-Russell (TR) to adapt it to the measurement of human capital. On the basis of methodological assumptions of the TR model there is an analysis for implementation portfolio techniques in the reporting of human capital. The main point is conceptual transposition and substitution criteria in the original predictive model for personal decision criteria. As a result, it is assumed that the value of human capital is thus a function of a utility of implementation appropriate processes and human resource management programs. Personal decision that turns out to be successful (optimal) due to taken aims and resources is determined by two dimensions: the process of decision-making and the value of human capital, in relation to which decisions are made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Bochniarz, P., Gugała, K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poletxt Warszawa.
 3. Bolesta-Kukułka, K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 4. Bratnicki, M., Strużyna, J., red., (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.
 5. Cascio, W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Cascio, W.F. (1980), Responding to the demand for accountability: A critical analysis of three utility models, "Organizational Behavior and Human Performance", nr 25.
 7. Chełpa, S., Kawka, T. (2005), Weryfikowanie procedur użyteczności doboru zawodowego, w: T. Witkowski, red., Dobór personelu, Biblioteka Moderatora, Staszów.
 8. Cronbach, L.J., Gleser, G.C., red., (1965), Psychological Tests and Personel Decisions Glesler Univeristy of Illinois Press, Urbana.
 9. Domański, S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 10. Edvinsson, L., Malone, A.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 11. Guilford, J.P. (1964), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
 12. Lipka, A. (2012), Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji, w: "Zarządzanie i Finanse", red. W. Golanu, nr 2012, Wydawnictwo UG Gdańsk.
 13. Listwan, T., red., (2010), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa.
 14. Łukasiewicz, G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Nogalski, B., Kowalczyk, A. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 16. Rybak, M., red., (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 17. Stabryła, A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Strużyna, J. (2000), Wymiary kapitału ludzkiego firmy, w: B. Kożusznik, red., Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 19. Wawrzyniak, B. (2001), Projektowanie strategii personalnej w przedsiębiorstwie, w: A. Ludwiczyński, K. Strobińska, red., Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 20. Mikuła, B., Piertuszak-Ortyl, A., Potocki A., red., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Diffin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6303
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu