BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Managing the Turnover of Employees over 50 in Manufacturing
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 5, s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kwalifikacje zawodowe, Ludzie starsi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studium przypadku
Employees in enterprise, Professional skills, Elderly people, Human Resources Management (HRM), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ArcelorMittal Poland SA
Abstrakt
W ostatnich latach wystąpiła luka w strukturze personalnej przedsiębiorstw (odejścia pracowników powyżej 50. roku życia). Pracownicy dojrzali to osoby posiadające duży staż pracy (co najmniej 20-letni). Osoby powyżej 50. roku życia stanowią potencjał kadrowy przedsiębiorstwa ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe i umiejętność dzielenia się wiedzą. Atrybuty pracowników dojrzałych są wykorzystywane w sterowaniu fluktuacją. W przedsiębiorstwach doceniających wiedzę pracowników z długim stażem pracy realizowany jest proces przekazywania wiedzy i doświadczenia zawodowego młodym pracownikom. W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące sterowania fluktuacją pracowników 50+. Na potrzeby publikacji zmodyfikowano macierz zależności między wydajnością pracowników a możliwościami ich zastąpienia. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami działań stosowanych w przedsiębiorstwach w odniesieniu do wymienionej grupy pracowników. (abstrakt oryginalny)

Recent years have seen the formation of a gap in the personnel structure of companies: the departure of employees aged over fifty. Mature employees are people who have significant work experience (at least twenty years). People over fifty years of age from the staff potential of the company due to their professional experience and skill in sharing knowledge. The attributes of mature workers are utilized in managing turnover. Companies that welcome the knowledge of workers with long work experience implement a process in which professional knowledge and experience is transferred to younger employees. This paper presents questions relating to the managing of 50+ employee turnover. The matrix of dependencies between worker output and the ability to replace them has been adjusted to meet the needs of this paper. Theoretical solutions have been enriched with examples of actions applied in companies with respect to the specified group of workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Branch S. (1998), You hired'em. But can you keep'em?, Fortune, 9 listopada 1998, s. 247-250.
 3. Becker G. (1964), Human Capital, New York, National Bureau of Economic Research.
 4. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 5. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Warszawa, PWN.
 6.   Gajdzik B. (2012), Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - analiza przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (85), s. 68-88.
 7. Gajdzik B. (2012), Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992-2010, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 8. Gajdzik B. (2014), Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96), s. 57-72.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2012), Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 r., Warszawa-Bydgoszcz, s. 27-31.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.
 11. Jędrych E. (2007), Zarządzenie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Kowalik A. (2005), Pracownicy wiedzy, w Hejduk I. (red.), Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, Warszawa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH.
 13. Lazear E.P. (1998), Personnel Economics for Managers, John Wiley & Sons, New York.
 14. Martin D.C., Bartol K.M. (1985), Managing turnover strategically, Personnel Administrator, listopad.
 15. Milkovich G.T., Newman J.M. (1999), Compensation, wyd. VI, Burr Ridge, IL Irwin/McGraw-Hill.
 16. Moszkowicz M. (2000), Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, Warszawa, PWE.
 17. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 18. Osterloh M., Frost J. (1996), Proceßmanagement als Kernkompetenz. Wie Sie Business Reengineering strategisch nutzen können, Wiesbaden, Gabler Verlag.
 19. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Warszawa, PWE.
 20. Raport ArcelorMittal Poland (2012), Odpowiedzialność biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 21. Rządowa Rada Ludnościowa (2012), Założenia polityki ludnościowej Polski - projekt, Warszawa.
 22. Szałkowski A. (2002), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrument, Warszawa, Poltext.
 23. Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność, Toruń, Dom Organizatora.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu