BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrząstowska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nauka społeczna Kościoła katolickiego jako propozycja wychowania do odpowiedzialnej wolności
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wychowanie w środowisku akademickim. Wybrane zagadnienia, 2010, s. 85-94, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kościół katolicki, Społeczeństwo, Wartości i normy etyczne, Odpowiedzialność, Społeczna nauka Kościoła
Roman Catholic Church, Society, Value and ethical norms, Responsibility, Church's social doctrine
Abstrakt
O wolności człowieka wiele mówi współczesne nauczanie Kościoła katolickiego. Czyni to nie tylko w swojej warstwie doktrynalnej, ale również w nauczaniu społecznym. Wolność osoby przeżywana we wspólnocie z innymi ludźmi, a więc wolność odpowiedzialna, będzie przedmiotem niniejszego referatu. Jak jest ona rozumiana w tym nauczaniu, z jakimi innymi wartościami jest ściśle powiązana, jakie konsekwencje w świetle tego nauczania pociąga za sobą wprowadzenie jej w życie społeczne - to wszystko pozwoli przedstawić ją jako ważną z punktu widzenia wychowania do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Samo zaś wspomniane nauczanie ukaże jako godną zainteresowania propozycję oraz ważny głos w dyskusji społecznej na temat miejsca, roli i granic dla wolności osób w życiu społecznym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom 1. Red. S. Małysiak. Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 2. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom 11. Red. S. Małysiak. Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 3. Jan Paweł II: Encyklika Centesimus anmis. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991.
 4. Jan Paweł II: Encyklika Dives in misericordia. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Red. S. Małysiak. Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 5. Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Red. S. Małysiak. Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 6. Jan Paweł II: Encyklika Veritatis splendor. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. Red. S. Małysiak. Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 7. Jan Paweł II: Musicie od siebie wymagać. W Drodze, Poznań 1984.
 8. Jan Paweł II: Orędzie na Światowy Dzień Chorego 1999. Http: / / www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_jpawel_ii/przemówienia/ oredzie_chorzyll021999.html.
 9. Jan Paweł II: Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1981. W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I. Red. J. Jękot, P. Słabek. Wydawnictwo M, Kraków 1998.
 10. Jan Paweł II: Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1988, nr 1. W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. Red. J. Jękot, P. Słabek. Wydawnictwo M, Kraków 1998.
 11. Jan Paweł II: Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1998. W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. Red. J. Jękot, P. Słabek. Wydawnictwo M, Kraków 1998.
 12. Jan XXIII: Encyklika Pacem in terris. W: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła. Część I. Red. M. Radwan i in. RW KUL, Rzym-Lublin 1987.
 13. Mazurek F. J.: Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. RW KI'I" Lublin 2001.
 14. Paweł VI: List Octogésima adveniens. W: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła. Część I. Red. M. Radwan i in. RW KUL, Rzym-Lublin 1987.
 15. Piechowiak M.: Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. TN KUL, Lublin 1999.
 16. Skorowski H.: Wolność. W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawia II. Red. A. Zwoliński. Wydawnictwo Polwen, Radom 2003.
 17. Sobór Watykański II: Deklaracja o wolności religijnej. W: Sobór Watykański II: Konstytucje - Dekrety - Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Pallottinum, Poznań 2002.
 18. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Pallottinum, Poznań 2005.
 19. Zajadło J.: Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982, z. 2.
 20. Żeleźnik T.: Sprawiedliwość. W: Słownik katolickiej nauki społecznej. Red. W. Piwowarski. Palabra, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu