BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kacała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie kompetencjami w urzędzie gminy - doświadczenia praktyczne
Competence Management in the Municipal Office - Practical Experience
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 49-64, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Kompetencje, Administracja samorządowa
Competence management, Competences, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania kompetencjami jako warunku niezbędnego efektywnego działania organizacji. To właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, widziane od strony kompetencji, wniosło wiele porządku do trudnej problematyki oceny przydatności pracownika na stanowisku, jego szkolenia (doskonalenia) i projektowania kariery. Wnioski oparto o wyniki badań przeprowadzone w urzędach gmin województwa opolskiego w latach 2011-2013. Niepowtarzalna specyfika środowiska pracy wymaga zarówno od zarządzających, jak i od pracowników stałego dostosowywania się i kształtowania niezbędnych kompetencji wymaganych przez organizację. Takie podejście zwiększa szanse na umiejętność przystosowania się pracowników i organizacji do ewolucji zasad funkcjonowania tych organizacji, jak i zmian wynikających z makrootoczenia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the issue of the competence management as a necessary condition for the effective operation of an organization. It is human resource management, seen from the view of competences that has brought order to many difficult issues of assessing the suitability of an employee for the position, his/her training (improvement) and planning careers. Conclusions were based on the results of research conducted at municipal offices in Opole voivodeship over the years 2011-2013. A unique specific work environment requires managers and employees to adjust all the time and develop necessary competencies requested by the organization. This approach increases the chances of adaptability of workers and organizations to change the rules of the functioning of these organizations as well as changes resulting from the macro-environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 3. http://kadry.nf.pl/Artykul/8592/Str_2/Zarzadzanie-przez-kompetencje/HR-oceny-okresowe- polityka-personalna-system-ocen-pracowniczych/ [23.11.2010].
 4. Kacała J., Michaluk A., Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012.
 5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 6. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. Kożuch В., Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego, red. B. Kożuch, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2000.
 8. Oleksyn Т., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 10. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I, www.wsz-pou.edu.pl/ biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p= [4.09.2011].
 11. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu