BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizera Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
CSR - ewolucja w kierunku efektywności
CSR - Evolution Towards Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 80-98, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise responsibility, Sustainable development, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od lat w dyskursie o odpowiedzialnym biznesie pojawiają się nowe propozycje zmian całej koncepcji CSR, jej kluczowych elementów, definicji bądź rozwinięcia nazwy. Wszystkie te próby raczej niefortunnie implikowały nową retorykę, zamiast generować głębokie zmiany w myśleniu o zarządzaniu strategicznym, co nawarstwiło pokłady nieufności i krytyki wobec tej koncepcji. Jednak w świetle kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2008 r. oraz jednoczesnego głębokiego kryzysu zaufania do biznesu, pojawiły się nowe podejścia do odpowiedzialności biznesu, a także jego roli i skuteczności w realizowaniu niekwestionowanego celu, jakim jest ulepszanie świata. Artykuł zawiera selektywną prezentację nowych podejść do odpowiedzialności biznesu i jego szeroko rozumianej roli we współtworzeniu współczesnego świata, w kontekście kryzysu zaufania do biznesu, w celu zdefiniowania realnych sposobów osiągania efektywności koncepcji CSR w nowych warunkach społeczno-gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The discourse about responsible business reveals new proposals to change the CSR conception, its key elements, or expand the definition of the term. Unfortunately, all these attempts rather implied a new rhetoric instead of generating profound changes in thinking about strategic management, which accumulated distrust and criticism of the CSR concept. However, in the light of the recent economic crisis and simultaneous deep crisis of the confidence in business, new approaches appeared to corporate responsibility and its role and effectiveness in achieving the undisputed goal of improving the world. The article constitutes the selective presentation of new approaches to corporate responsibility and its widely understood role in creating the contemporary world, in the context of the crisis of confidence in business, to identify possible ways of achieving the effectiveness of CSR in the new socio-economic realities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bierzański Z., Krótki kurs historii CSR, "Magazyn BCC" [1.04.06].
 3. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility, "Business and Society" 1999, Vol. 38(3).
 4. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Managenent of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, July-August.
 5. Cieślik M., Dyrygent dobroczynności, "Wprost" 2005, nr 1(1153).
 6. Ćwik N., Perspektywa odpowiedzialnego biznesu - postulaty CSR Europe, w: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji, materiały z seminarium Fundacji Centrum CSR.PL i European Coalition for Corporate Justice, Warszawa 2011.
 7. Davis K., The Casefor and Against Business Assumption of Social Responsibilities, "Academy of Management Journal" 1973 Vol. 1.
 8. Davis K., Bloomstrom R.L., Business and Society: Environment and Responsibility, 3rd ed., McGraw-Hill, New York 1975.
 9. Drucker P.F., Myśli przewodnie DRUCKERA, MT Biznes, Warszawa 2002.
 10. Elkington J., Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21 Century Business, New Society Publishers, Stony Creek, CT, 1998.
 11. Frederick W.C., The Growing Concern over Business Responsibility, "California Managenent Review" I960, Vol. 2.
 12. Gudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Kotier Ph., Konkurencyjność a charakter społeczny, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 14. Kotier Ph., Kartajaya H., Setiawan I.,Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
 15. Kulawczuk P., Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk Т., Szczęśniak A., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa 2007.
 16. McGuire J.W., Business in Society, McGraw-Hill, New York 1963.
 17. Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, "Myśl Gospodarcza" 2011, ZNPTE nr 9.
 18. Osbert-Pociecha G., Próba konceptualizacji efektywności z wykorzystaniem mind-mappingu, w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 19. Płoszajski P., Ruchomy cel: o konieczności redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach nowej gospodarki, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 20. Porter M.E., Kramer M.R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "Harvard Business Review Polska" 2011, Vol. 99.
 21. Raport Komunikowanie na rzecz CSR. Pierwsze w Polsce kompleksowe badania postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu, red. A.M. Stafiej, FKS, Warszawa 2004.
 22. Rok В., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 23. Seti S.P, Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytic Framework, "California Management Review" 1975, Vol. 17.
 24. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Badanie FOB dla UNDP i KE, Warszawa 2007.
 25. The first ever European survey of consumers' attitudes, CSR Europe, Brussels 2000.
 26. Visser W., The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibilit, w: Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, red. M. Pohl, N. Tolhurst, March 2012, rozdz. 21: CSR.2.0, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly /csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci- biznesu,5429.html.
 27. Visser W., Bachnik K, Rewolucja w CSR, wywiad w: Odpowiedzialny biznes 2011. CSR 2.0, "Harvard Business Review Polska" 2011.
 28. Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: PN AE nr 1137, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 29. www.forbes.pl
 30. www.jussemper.org
 31. www.odpowiedzialnybiznes.pl
 32. www.responsibility.timberland.com
 33. www.rc.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu