BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Halemba Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Rekrutacja jako podstawa efektywności zespołów ratowniczych (na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej)
Recruitment as the Base of Efficiency of Human Resources (Example of the State Fire Service)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 99-113, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Efektywność zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Straż pożarna
Employee recruitment, Management effectiveness, Human Resources Management (HRM), Firefighters
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu podjęli się ukazania związków efektywności między działaniami organizacyjnymi w wymiarze personalnym i zespołowym a zasadami prowadzenia rekrutacji na przykładzie studium przypadku służby w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Założono, że istnieje pozytywna i silna korelacja między cechami działań rekrutacyjnych a efektywnością realizacji zadań, stawianych przed kandydatami do służby w PSP. Selekcjonowane wśród kandydatów na strażaków kompetencje, kwalifikacje i cechy osobowe są wskaźnikiem ich przyszłej efektywności organizacyjnej. Im rzetelniejsze oraz trafniejsze metody rekrutacyjne, tym efektywniejsza realizacja ról i zadań strażackich.(abstrakt oryginalny)

The Authors of the paper tried to show the correlation of efficiency between organizational operations in the personal and team dimension and principles of conducting recruitment in the State Fire Service. They have assumed that there is a positive and strong correlation between features of recruitment activities and efficiency of completion of tasks assigned to candidates to the State Fire Service. Selected firemen's competences, qualifications and personal features are indicators of their future organizational effectiveness. The more apt and reliable recruitment is the more effective performance of firemen's tasks and roles.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
 2. Jurkowski R., Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
 3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996.
 4. Mrozowicz K., Halemba P., Ratownictwo górskie. Organizacyjne i psychologiczne determinanty zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wyd. AWF im. J. Kukuczki, Katowice 2012.
 5. Pismo Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP z dnia 17 stycznia 1996 r. znak: BK.IV-7156/1/96.
 6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 7. Pomianek Т., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej,Dz.U. nr 22, poz. 117 z późn. zm.
 9. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996.
 10. Steinman H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992.
 11. Szałkowski A., Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej DZ. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97.
 13. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 1998 r. (poz. 117).
 14. Zbiegień-Maciąg L., Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu