BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Tytuł
Egzogeniczne uwarunkowania konkurencyjności wrocławskich hoteli
Exogenous Determinants of Competitiveness of Hotel Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 223-237, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność
Hotel industry, Hotel services, Enterprise environment, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Głównym problemem badawczym rozważanym w niniejszym artykule jest oddziaływanie otoczenia na poziom konkurencyjności wrocławskich hoteli. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: dedukcję, dokumentacyjną oraz sondażu diagnostycznego. W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano technikę ankietową, którą wykorzystano, badając właścicieli lub menedżerów 29 hoteli zlokalizowanych we Wrocławiu. Ankietowani najczęściej wysoko lub średnio oceniali konkurencyjność swoich placówek hotelowych. Zdecydowana większość z nich uznała, że otoczenie hotelu ma duże znaczenie dla jego konkurencyjności. Za szczególnie ważne elementy otoczenia ankietowani uznali: klientów i konkurentów oraz wymiary: ekonomiczny, społeczny, kulturowy, przyrodniczy, a także międzynarodowy. Czynnikami wewnętrznymi, które różnicowały ocenę konkurencyjności oraz wpływu otoczenia na konkurencyjność, były lokalizacja oraz wielkość hotelu. Duża rola zagadnień poruszanych w pracy sprawia, że niezwykle ważne wydaje się być prowadzenie dalszych pogłębionych badań nad konkurencyjnością i efektywnością podmiotów gospodarki turystycznej. Szczególnie istotna w tym kontekście wydaje się być analiza konkurencyjności przedsiębiorstw uwzględniająca również wskaźniki obiektywne oraz ocena związków zachodzących między tymi dwoma ważnymi kategoriami pojęciowymi.(abstrakt oryginalny)

The main research problem in this study was the issue of the impact of the environment on the level of competitiveness of hotel enterprises. The paper makes use of a documentation method and a diagnostic survey. As part of the diagnostic survey the questionnaire technique was used among owners and managers of 29 hotels located in Wroclaw . Respondents most frequently assessed the competitiveness of their firms as high or medium. The vast majority of them considered the environment of the hotel important to its competitiveness. Respondents recognized as particularly important elements like: customers, competitors and dimensions such as: economic, international, cultural, natural and social ones. Internal factors that differentiated assessment of competitiveness and the impact of the environment on competitiveness were seen in the location and the size of the hotel. The significant role of the issues discussed in this study raised the necessity to conduct further in-depth studies on the competitiveness and efficiency of tourist entities. An analysis of the competitiveness of enterprises taking into account the objective indicators and the evaluation of the relationship between these two important conceptual categories seem to be particularly important in this context.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 2. Gilberth D., Joshi I., Quality management and the tourism and hospitality industry, w: Progress in tourism, recreation and hospitality management, red. C. Cooper, A. Lockwood, Belhaven Press, London 1992.
 3. Hunt S., Morgan R., The Competitive Advantage Theory of Competition, "Journal of Marketing" 1995, Vol. 59.
 4. Jaremen D., Detreminanty i sposoby ksztaltowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach województwa dolnośląskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 6. Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Kanon, Warszawa 2007.
 7. Pierścionek Z., Strategie konkurencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 8. Pierścionek Z., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 9. Puciato D., Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2011,nr 27.
 10. Puciato D., Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2012,nr 86.
 11. Puciato D., Żmigrodzki M., Zmiany w makrootoczeniu a funkcjonowanie -współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 16.
 12. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
 13. Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu