BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiakiewicz Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Miejsce Samoobrony RP w typologii partii politycznych
The Place of Samoobrona RP in the Typology of Political Parties
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 2 (926), s. 37-54, bibliogr. 50 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Partie polityczne, System partyjny, Populizm
Political parties, Party system, Populism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Samoobrona
Abstrakt
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej kierowana przez charyzmatycznego lidera A. Leppera w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. była jedną z najciekawszych formacji na polskiej scenie politycznej. Jej sukces oraz upadek należy wiązać z określoną sytuacją polityczną w kraju oraz specyficznym apelem politycznym i sposobem działania ugrupowania. Jednocześnie trudno jednoznacznie sklasyfikować to stronnictwo. W artykule podjęto próbę naświetlenia podstawowych problemów związanych z umiejscowieniem Samoobrony RP w typologii partii politycznych. (abstrakt oryginalny)

Samoobrona RP (Self-Defence of the Republic of Poland), headed by its charismatic leader, Andrzej Lepper, was one of the most interesting parties on the Polish political scene throughout the first decade of the 21st century. Its success and ultimate collapse can be attributed to the political situation in Poland, the party's unique political appeal and the way it conducted itself - all factors that make it difficult to classify the party. In this article the author shines a light on the fundamental problems concerning the typology of Samoobrona RP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A. [2002], Ewolucja polskiego systemu partyjnego [w:] Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Antoszewski A. [2008], Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Antoszewski A., Herbut R. [2006], Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Brońmy swego [2011], http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/02.Program/index.php?document=05.bronmy.html (dostęp: 24.12.2011).
 5. Drelich S. [2006], Analiza marketingowa kampanii parlamentarnej Samoobrony [w:] Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Dzwończyk J. [1999], Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Dzwończyk J. [2005], Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych [w:] Partie polityczne: permanentne problemy, red. J. Kornaś, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce.
 8. Dzwończyk J. [2006], Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Fedyszak-Radziejowska B. [2005], Bez większych szans na prezydenta, "Rzeczpospolita", 13.IV.
 10. Flis J. [2009], Polski system partyjny 1989-2009 [w:] Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, red. J. Kleczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 11. Gałkiewicz W. [2000a], Partia Przymierze "Samoobrona" Rzeczypospolitej [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Gałkiewicz W. [2000b], Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Gorlach K. [2010], Razem, ale osobno - przyczynek do koncepcji rozwarstwienia klasowego chłopstwa [w:] Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady, red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 14. Grzelak P. [2002], Głosowanie ekonomiczne w Polsce w 2001 roku w warunkach dezintegracji ugrupowań rządzących, "Studia Polityczne", nr 13.
 15. Gwiazda A. [2008], The Parliamentary Election in Poland, October 2007, "Electoral Studies", nr 27.
 16. Herbut R. [2002], Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 17. Jasiewicz K. [2002], Portfel czy różaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995-2001 [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 18. Jasiewicz K. [2008], The New Populism in Poland. The Usual Suspects?, "Problems of Post-Communism", nr 3.
 19. Kasińska-Metryka A. [2006], Populizm w warunkach kształtującej się demokracji - pułapka czy remedium? [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Kosowska-Gąstoł B. [2010], Struktury organizacyjne Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Samoobrony RP na tle teoretycznych modeli partii [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1980-2009), red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Warszawa.
 21. Kozłowski P. [1995], Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Leksykon politologii wraz z aneksem o reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych [2004], red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla 2, Wrocław.
 23. Lepper A. [1999], Jakiej Polski chcemy?, http://www.samoobrona.org.pl/pages/07.Publikacje/06.Narodu/sn0/#JAKIEJPOLSKICHCEMY (dostęp: 24.09.2013).
 24. Lepper A. [2002], Lista Leppera, http://www.samoobrona.org.pl/pages/07.Publikacje/01.Listaleppera/07/ (dostęp: 15.10.2013).
 25. Lepper A. [2006], Drodzy rodacy!, "Chłopska Droga", 17 września.
 26. Lepper A., Ul J. [1993], Samoobrona - dlaczego? Przed czym?, Agencja Wydawniczo-Prasowa "Wyraz", Warszawa.
 27. Lucardie P. [2000], Prophets, Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties, "Party Politics", vol. 6, nr 2.
 28. Marczewska-Rytko M. [2004], Samoobrona - wizerunek marketingowy czy populizm? [w:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 29. Markowski R. [2004], Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje [w:] Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 30. Markowski R., Cześnik M. [2002], System partyjny po wyborach 2001 roku: ciągłość czy zmiana?, "Studia Polityczne", nr 13.
 31. Migalski M. [2008], Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 32. Miliard F. [2007], The 2005 Parliamentary and Presidential Elections in Poland, "Electoral Studies", nr 26.
 33. Nalewajko E. [2010], Populizm w polskiej polityce [w:] Polacy równi i równiejsi, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 34. Owen A., Tucker J.A. [2010], Past is Still Present: Micro-level Comparisons of Conventional vs. Transitional Economic Voting in Three Polish Elections, "Electoral Studies", nr 29.
 35. Partie i ich programy [2006], red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 36. Piskorski M. [2004a], Samoobrona RP - kim jesteśmy i o co walczymy, http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Opis/ (dostęp: 19.12.2011).
 37. Piskorski M. [2004b], Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Ł. Tomczak, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Szczecin.
 38. Piskorski M. [2006], Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - między lewicą a agraryzmem [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 39. Piskorski M. [2010a], Elementy agraryzmu w Samoobronie Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 40. Piskorski M. [2010b], Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/766/1/DR.pdf (dostęp: 20.12.2011).
 41. Poznański K. [2005], Kto trzyma władzę?, http://www.samoobrona.org.pl/pages/07.Pisza/00_ktotrzymawladze/ (dostęp: 14.10.2013).
 42. Przemówienia Przewodniczącego Partii Samoobrona RP, Posła na Sejm RP Andrzeja Leppera w czasie IV Kadencji Sejmu RP [2003], http://www.samoobrona.org.pl/pages/07.Publikacje/07.Przemowienia/ (dostęp: 22.08.2013).
 43. Rucht D. [2010], Rosnące znaczenie polityki protestu [w:] Zachowania polityczne, t. 2, red. R.J. Dalton, H.D. Klingemann, red. nauk. wydania polskiego R. Markowski, tłum. A. Brzóska et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 44. Samoobrona narodu [2000], http://www.samoobrona.org.pl/pages/07.Publikacje/06.Narodu/sn4/#4 (dostęp: 22.12.2012).
 45. Staniszkis J. [2001], Demokracja w krzywym zwierciadle, "Gazeta Finansowa", nr 43 (165).
 46. Stanowisko Prezydium Partii Samoobrona RP w sprawie planowanych działań w kierunku zliberalizowania ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz wprowadzenia w życie projektu ustawy o związkach partnerskich [2003], "Chłopska Droga", 30 listopada.
 47. Stępień S. [2006], Populizm w programach wyborczych do parlamentu 2001 roku [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 48. Szawiel T. [2002], Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku - jego sens i trwałość [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 49. Tomaszewski M. [2007], Polityka ekologiczna w programach wyborczych partii politycznych. Analiza wyborów parlamentarnych 2005 roku [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 50. Wystąpienie Janusza Maksymiuka - wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Samoobrony RP w debacie nad expose premiera [2006], "Chłopska Droga", 30 lipca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu