BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowski Rajmund
Tytuł
Planowanie i racjonalizacja zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw na stanowiskach nierobotniczych
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 6, s. 5-89, tab., bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Gospodarka rynkowa
Employment, Employees in enterprise, Market economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejsza praca poświęcona została analizie problemów związanych z planowaniem i racjonalizacją zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw na stanowiskach nierobotniczych, głównie pracowników przedsiębiorstw przemysłowych. Motywem podjęcia prac badawczych w zakresie tej wąskiej grupy pracowniczej jest to, iż ma ona istotne znaczenie w procesie analitycznym i prognozowo-planistycznym, stanowi o celach i strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Jest inspiratorem wielu zasadniczych innowacji i rozwiązań dotyczących zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych etc. Pracownicy ci, a w szczególności specjaliści i kadra kierownicza w znaczącym stopniu wpływają na aktywność, sprawność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa 1981.
 2. Leksykon Naukowo-Techniczny z suplementem, Warszawa 1974.
 3. Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1974.
 4. Wandelt K., Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, Poznań 1972, s. 111-122.
 5. Adamiecki K., O nauce organizacji - wybór pism, Warszawa 1985, s. 327- 328.
 6. Heberfellner R., Rationalisierung im Overheod, Bereich, "Industrielle Organisation", Szwajcaria 1978, nr 4 .
 7. Lange O., Ekonomia polityczna, Tom 1, Warszawa 1959.
 8. Sadowski Z., Zasada racjonalności a społeczna efektywność gospodarowania, Ekonomista 1978, nr 5, s. 1128.
 9. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978, s. 202.
 10. Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1969.
 11. Delorme A., O racjonalności działań. Prakseologia 1975, nr 2, s. 42.
 12. Ziółkowska W., System motywowania a racjonalność działania przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1989.
 13. Gablewicz E., Co to znaczy postępować racjonalnie, Prakseologia 1975, nr 2, s. 25.
 14. Matulewicz G. i M., O pojęciu racjonalności, Prakseologia 1975, nr 2, s. 68.
 15. Melich A., Efektywność gospodarowania, istota - metody - warunki, Warszawa 1980, s. 30-44.
 16. Kurnal J., Nowe spojrzenie na proces podejmowania kierowniczych decyzji, Przegląd Organizacji 1976, nr 4-5, s. 155-159.
 17. Topolski J., Dyrektywa racjonalizowania działań ludzkich, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980.
 18. Schopf M., Społeczna gospodarka rynkowa, Intensywny kurs menedżerski, Akademia Personelu Kierowniczego Gospodarki, Bad Harzburg 1992, Zeszyt 6, s. 3-11.
 19. Berthel J., Gospodarka Personalna. Intensywny Kurs menedżerski, Akademia Personelu Kierowniczego, Bad Harzburg 1992, Zeszyt 4, s. 4-7.
 20. Olędzki M., Polityka zatrudnienia, Warszawa 1974, s. 9-22.
 21. Kryński H., Polityka społeczno-gospodarcza i planowanie, Gdańsk 1978, s. 47-50.
 22. Penc J., Ruchliwość zawodowa a polityka racjonalnego zatrudnienia, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, nr 1, s. 249.
 23. Bieniek G., Wybrane zagadnienia racjonalności zatrudnienia - przegląd orzecznictwa w sprawach dot, stosunku pracy. Problemy prawno- ekonomiczne i społeczne - materiały konferencyjne. Zielona Góra 1984, s. 205-225.
 24. Secomski K., Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, Warszawa 1977.
 25. Kieżun W., Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności, w: Bariery sprawności organizacji, Warszawa 1976.
 26. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1965.
 27. Pajestka J., Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego,, Warszawa 1975.
 28. Grzeszczyk T., Polityka racjonalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie, Problemy Organizacji 1981, nr 1.
 29. Fehrenbacher-Handwezker U., Moser K.A., Die Führunqskraft als Berater, Zeitschrift Führung-Organisation, Bonn 1993, nr 3, s. 147.
 30. Kabaj M., Gospodarka zasobami pracy, w: Ekonomika pracy, Warszawa 1981, s. 70-81.
 31. Ustawa z dnia 29.12.1982 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej, Dz.U. 1982, nr 75, poz. 334.
 32. Ustawa z dnia 22.12.1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń, Dz.U. 1991, nr 1, poz. 1.
 33. Król H., Podstawowe elementy polityki zatrudnienia, w: Ekonomia Polityczna, Warszawa 1966, s. 421-422.
 34. Osmelak J., Kierowanie ludźmi w procesie pracy. Poradnik dla służb pracowniczych w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 1992.
 35. Ustawa z dnia 25.09.1981 r., o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. 1991, nr 18, poz. 80; nr 75, poz. 329.
 36. Ustawa z dnia 22.12.1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń, Dz.U. 1991, nr 1, poz. 1; 1992, nr 21, poz. 85; nr 73 poz. 361 i nr 100 poz. 498 oraz 1993 r. nr 28 poz. 127 (wg stanu prawnego na 1.05.1993 r.).
 37. Zbiór referatów na sympozjum zamieszczono w publikacji "Przedsiębiorczość a płace", Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1988, Zeszyt 10.
 38. Jarmołowicz W., System płac w zreformowanym przedsiębiorstwie uspołecznionym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1982, nr 3, s.228.
 39. Penc J., Mechanizm pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorczości 1989, nr 5, s. 3-6.
 40. Jarmolowicz W., Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie, Zeszyt naukowy nr 99 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1989.
 41. Kopertyńska W., Motywacyjne systemy wynagradzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1992, nr 8, s. 15-16.
 42. Dymarski W., Zespołowe stymulowanie wzrostu wydajności pracy, System "Improshare", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1981, nr 1, s. 103.
 43. Jarmołowicz W., Warunki racjonalności systemu płac w przedsiębiorstwie uspołecznionym, Ekonomista 1983, nr 2, s. 314-316.
 44. Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Warszawa 1978.
 45. Jarosz M., Psychologia i psychopatologia życia codziennego, Warszawa 1975.
 46. Jan Paweł II, Sallicitudo rei socialis, w: ABC społecznej nauk Kościoła, Warszawa 1991, s. 18.
 47. Penc J., Kryzysowe zagadnienie motywacji, Polityka Społeczna 1988, nr 3, s. 11-14.
 48. Penc J., Kultura przedsiębiorstwa a zachowania innowacyjne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 3-4, s. 254.
 49. Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1974.
 50. Penc J., Motywacyjne aspekty zarządzania. Organizacja i Kierowanie 1985, nr 3-4, s. 116.
 51. Dąbrowski Z., Pozycja ekonomiczna i decyzyjna rachunków wydajności pracy, w: Węzłowe rachunki efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, Poznań 1989, s. 97.
 52. Dąbrowski Z., Kształtowanie obszarów i treści celów planu narodowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1986, Zeszyt. 1, s. 109.
 53. Prokopenko J., Poprawa produkcyjności poprzez lepsze zarządzanie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1992, nr. 11, s. 7-10.
 54. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1979, s. 382-407.
 55. Doktór K., Administracja i biurokracja, Problemy Organizacji 1989, nr 3, s. 64.
 56. Pszczołkowski T., Organizacja od dołu i od góry, Warszawa 1984.
 57. Kwejt J., Metody i strategie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Warszawa 1970.
 58. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1979, s. 382-407.
 59. Doktór K,, Administracja i biurokracja, Problemy Organizacji 1989, nr 3, s. 64.
 60. Pszczołkowski T., Organizacja od dołu i od góry, Warszawa 1984.
 61. Kwejt J., Metody i strategie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Warszawa 1970.
 62. Czermiński A., Nogalski B., Partycypacja jako forma kultury organizacyjnej w realizacji procesów w reorganizacyjnych, w: Vademécum reformy gospodarczej, Zeszyt 2, Bydgoszcz 1988, s. 173-189.
 63. Crozier M., Biurokracja, anatomia zjawisk, PWE, Warszawa 1967.
 64. Rehhein C., (Dualität richtig erfassen, Wirtschaft + Produktivität 1990, nr VI, tłumaczenie streszczone pt. Jakość pracy biurowej, Przegląd Organizacji 1991, nr 1, s. 39-40.
 65. Ackoff A.L., Zasady planowania w korporacjach, Warszawa 1973.
 66. Sczultz R., Kierowanie przedsiębiorstwem. Intensywny kurs menedżerski. Akademia Personelu Kierowniczego Gospodarki, Bad Harzburg 1992, Zeszyt 2.
 67. Kehl T., DV- unterstützte operative Absatzplanung, Zeitschrift Führung+Organisation, Bonn 1993, nr 6, s. 420-424.
 68. Sajkiewicz A., Planowanie pracy i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, Warszawa 1988.
 69. Dąbrowski Z., Kształtowanie planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 2, s. 165.
 70. Makowski R., Doskonalenie wewnętrznej kontroli gospodarczej przedsiębiorstwa dla celów planowania, w: Informacyjne i metodyczne podstawy budowy planów przedsiębiorstwa, Poznań 1988, s. 133.
 71. Wierzbicki K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 1994, nr 3, s. 8-9.
 72. Gliński B., Pogadziński S., Słachowicz J., Najważniejsze problemy nowoczesnego zarządzania, Organizacja i Kierowanie 1989, nr 1-2.
 73. Heliasz F., Badanie i usprawnianie organizacji pracy pracowników umysłowych metodą zagadnieniową, Warszawa 1967.
 74. Bednarczyk W., Szewczak K., Racjonalizacja zatrudnienia, Warszawa 1978.
 75. Rybak M., Metody planowania zatrudnienia, w: Ekonomika pracy, Warszawa 1981.
 76. Mikołajczyk Z., Studium czasu pracy i techniki jej mierzenia, w: Ekonomika pracy, Warszawa 1981, s. 309-316.
 77. Terebucha E., Samofotografia wykorzystania czasu pracy personelu działu księgowości, Rachunkowość 1983, nr 3, s. 61-64.
 78. Sobolewski K., Przydatność metody autosamofotografii w badaniach pracy umysłowej, Ekonomika i Organizacja Pracy 1984, nr 9, s. 27-30.
 79. Crum L.W., Analiza wartości, Warszawa 1973, s. 231.
 80. Lisiński M., Martyniak Z., Analiza wartości organizacji, Warszawa 1981, s. 113.
 81. J.Krzywdziński, Metodyka pracy na stanowiskach nierobotniczych (administracyjnych), Ekonomika i Organizacja Pracy 1987, nr 5-6, s. 17-19.
 82. J.Krzywdziński, K.Banasiewicz, E.Skórski, Doskonalenie struktury zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1988, nr 12, s. 8-11.
 83. A.Sajkiewicz, Planowanie pracochłonności zatrudnienia i fundusz płac, Warszawa 1967, s. 90-93.
 84. K. Szewczak, Organizacja pracy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Warszawa 1985, s. 103-112.
 85. T.Strzelecki, Badanie i projektowanie systemów zarządzania, Warszawa 1986.
 86. L.Ząbkowicz, Ustalenie wielkości zatrudnienia za stanowiskach nierobotniczych - Informacja RODiDK, Służba Pracownicza 1985, nr 9, s. 23-24.
 87. T.Strzelecki, Doskonalenie struktur zarządzania i ustalania wielkości zatrudnienia na nierobotniczych stanowiskach pracy, Służba Pracownicza 1985, nr 10, s. 3-5.
 88. T.Marzantowicz, Cechy przedmiotowej organizacji i kierownictwa, Problemy Systemowe Organizacji 1973, nr 4, s. 103-131.
 89. T.Strzelecki, Doskonalenie struktury zarządzania i ustalania wielkości zatrudnienia- na nierobotniczych stanowiskach pracy, Warszawa 1985, Zeszyt 2-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu