BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mituś Ambroży (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zlecanie wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Outsourcing Municipal Waste Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 2 (926), s. 123-136, bibliogr. 30 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Gospodarka komunalna, Zamówienia publiczne
Commercial wastes, Waste management, Public utilities, Public procurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi pewien wycinek zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach i wchodzi w skład tzw. gospodarki komunalnej, obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Co do zasady jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, mają swobodę wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej. Do zadań, w przypadku których przepisy szczególne przewidują ograniczenie samodzielności gminy przy wyborze sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej, należą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie tych zadań może być zlecane tylko po przeprowadzeniu przetargu, do którego w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się ustawę "Prawo zamówień publicznych". Taki stan prawny pociąga za sobą konieczność stawania do przetargu nawet spółek ze 100% udziałem gminy oraz wyklucza możliwość wykonywania tych zadań przez własny samorządowy zakład budżetowy. (abstrakt oryginalny)

Waste management is one of the tasks of maintaining cleanliness and order in municipalities. It's a fragment of the municipal economy, which includes, in particular, tasks related to public services. As a rule, local governments, including municipalities, are free to choose how and in which form to conduct municipal management. One of the tasks, where the particular regulations provide for limiting municipality autonomy in choosing the methods and forms of conducting municipal management is related to municipal waste management. Tasks carried out in this area may be delegated only after public tender, which is mostly regulated by the Public Procurement Act. Such a legal status means that even municipal companies must stand for tender, and self-government financial institutions are prevented from performing these tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów [2004], red. M. Zawicki, S. Mazur, wyd. 2, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Banasiński C., Kulesza M. [2002], Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 3. Czarnik Z. [2006], Glosa, "Samorząd Terytorialny", nr 5.
 4. Mituś A. [2011], Istota wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 868, Kraków.
 5. Mituś A. [2012], Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej - zagadnienia wybrane [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów.
 6. Prawo administracyjne [2008], red. E. Ura, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 7. Szostak R. [2006], Glosa, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 8. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3670), http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3670.htm (dostęp: 17.12.2013).
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U., nr 112, poz. 1206.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks cywilny", Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594.
 12. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2013 r., poz. 1399.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236.
 14. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536.
 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych", Dz.U. z 2013 r., poz. 907.
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 672.
 17. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
 18. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U., nr 19, poz. 101.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 20. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897.
 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
 22. Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., II GSK 105/2005, ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 62; LexPolonica, nr 389852.
 23. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 października 2010 r., II SA/Bd 724/2010, LexPolonica, nr 2519815.
 24. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lutego 2011 r., II SA/Gd 769/2010, LexPolonica, nr 2589999.
 25. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 lutego 2008 r., II SA/Gl 1022/2007, LexPolonica, nr 2037336.
 26. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2008 r., II SA/Ol 258/2008, LexPolonica, nr 1961811.
 27. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 października 2008 r., II SA/Po 58/2008, LexPolonica, nr 2037370.
 28. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r., IV SA/Po 717/2011, LexPolonica, nr 3851186.
 29. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2007 r., IV SA/Wa 1337/2007, LexPolonica, nr 2039379.
 30. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r., IV SA/Wa 161/2008, LexPolonica, nr 1893223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu