BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heffner Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, 2006, s. 259-272, tab., mapa, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Rozwój gospodarczy regionów, Integracja gospodarcza Polski z UE, Geografia ekonomiczna, Geografia polityczna, Lokalny rynek pracy, Polityka społeczna
Migration, Population migration, Economic migration, Economic development of regions, Poland's economic integration with the EU, Economic geography, Political geography, Local labour market, Social policy
Kraj/Region
Śląsk Opolski
Abstrakt
Kwestie związane ze swobodnym przepływem ludzi w skali międzynarodowej oraz ich wpływem na sytuację krajowych i regionalnych rynków pracy nabierają coraz większego znaczenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Ze względu na duży potencjał demograficzny państw, które weszły do struktur europejskich, w tym szczególnie Polski, poznanie warunków uruchomienia dużych potoków migracyjnych, tak do sąsiednich krajów, jak i całej Unii Europejskiej, staje się ważnym przedsięwzięciem badawczym o istotnym znaczeniu praktycznym dla polityki społecznej i gospodarczej. Chociaż wielkość tych przepływów jest - z wielu względów - trudna do oszacowania, to ich oddziaływanie na gospodarkę, rynki pracy, procesy społeczne i kulturowe kraju oraz jego części nie budzi wątpliwości. W regionach o szczególnie dużej skali wyjazdów o trwałym charakterze, jak i migracji zarobkowych kwestia przepływów zagranicznych staje się jednym z podstawowych problemów regionalnej polityki społecznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hoenekopp E. : Rozwój gospodarczy i rynek pracy w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej. W : Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy. Niemcy. Red. Golinowska S., Warszawa 1998.
 2. Rauziński R., Jończy R. : Ekonomiczna perspektywa transferu polskiej siły roboczej do państw Unii Europejskiej. W : Produktywność. Konkurencyjność. Integracja. Red. Jagas J., Opole 1999.
 3. Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia. Red. Rajkiewicz A., Włocławek 2000.
 4. Okólski M. : Uwarunkowania migracji w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych. Red. Heffner K., Opole 2002.
 5. Heffner K. : Specyfika Śląska Opolskiego w kontekście polskim i europejskim. W : Współczesna geografia polityczna. Red. Rościszewski M., Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Conference papers 17, Warszawa 1993.
 6. Heffner K., Rauziński R. : Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego). Opole 2003.
 7. Rauziński R. : Historyczne kształtowanie się procesów migracji zagranicznych (stałych i czasowych) na Śląsku Opolskim. W : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych. Red. Heffner K., Opole 2002.
 8. Heffner K., Solga B. : Podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego. W : Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Red. Zagórowska A.,Malik K., Miszewski M., Bytom 2005.
 9. Heffner K. : Die regionale Entwicklung des Oppelner Schlesiens. W : Anerkannt als Minderheit. Vergangenheit und Zukunft der Deutschen in Polen. van der Meulen H. (Hrsg.). Baden-Baden 1994.
 10. Korbel J. : Polska - Górny Śląsk - Niemcy. Polityczny bilans 50-lecia Poczdamu. Uniwersytet Opolski "Studia i Monografie" nr 228, Opole 1995.
 11. Szczygielski K. : Etniczny kontekst migracji zewnętrznych z województwa opolskiego w świetle wyników Spisu 2002. W : Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie ? Perspektywa społeczno-moralna. Red. Glombik K., Morciniec P., Opole 2005.
 12. Scholtz-Knobloch T. : Die Deutsche Minderheit in Oberschliesen - Selbsttreflexion und politisch-soziale Situation unter Besonderer Berueckssichtingung des so genante. "Oppelner Schlesien", Goerlitz 2002.
 13. Heffner K. : Migracje zagraniczne z Polski i do Polski oraz ich perspektywy. W : Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Stasiak A., Warszawa 2003.
 14. Rauziński R. : Wyjazdy zarobkowe w śląskim krajobrazie społecznym. W : Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie ? Perspektywa społeczno-moralna. Red. Glombik K., Morciniec P., Opole 2005.
 15. Grygierczyk M. : Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. Cecha zjawiska w okresie zmiany systemowej. W : Śląsk Opolski. Problemy okresu transformacji w drodze do normalności. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej (Głubczyce, 16-17.11.1995 r.). Red. Kozera B., Lis M., Opole 1997.
 16. Kosiński L. : Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich 1950 r., "Dokumentacja Geograficzna", Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, z. 2, Warszawa 1960
 17. Causes and Consequences of Migration in Central and eastern Europe. Podlasie and Śląsk Opolski : Basic Trends in 1975-1994. Jaźwińska E., Okolski M. (Eds.), Migration Research Centre, Warsaw 1996.
 18. Rauziński R. : Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. (Aspekty demograficzne i społeczne). Opole 1999.
 19. Heffner K., Solga B. : Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 2000.
 20. Solga B.: Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska. W : W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne. Red. Frysztacki K., Heffner K., Opole 2003.
 21. Heffner K., Solga B. : Praca w RFN i migracje polsko - niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego. Opole 1999.
 22. Jończy R. : Ekonomiczne determinanty i konsekwencje migracji zarobkowych. "Polityka Społeczna", 2000, nr 5-6.
 23. Heffner K. : Regiony małe, peryferyjne, rolnicze i emigracyjne. W : Rola małych regionów w rozwoju społeczno - gospodarczym i integracji europejskiej. Red. Heffner K., "Biuletyn KPZK PAN", z. 212, Warszawa 2004.
 24. Rauziński R., Szczygielski K. : Współczesne migracje zewnętrzne z obszaru Polski. "Zeszyty Naukowe WSI w Opolu", Nauki Społeczne 1991, nr 2.
 25. Grygierczyk M., Heffner K. : Wpływ migracji zagranicznej na regionalny rynek pracy (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS, Warszawa 1994.
 26. Rauziński R. : Wpływ migracji zagranicznych na sytuację demograficzną Śląska Opolskiego w latach 1945-1995. "Śląsk Opolski" 1996,nr 2.
 27. Solga B. : Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego. Opole 2002.
 28. Jończy R. : Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole 2003.
 29. Heffner K. : Potencjał migracyjny obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. W : Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 7, Koszalin 2001.
 30. Grygierczyk M., Rauziński R. : Wpływ migracji zagranicznej (stałej i czasowej) na lokalne rynki pracy Śląska Opolskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Seria : Nauki Społeczne, z. 37, Opole 1994.
 31. Sassen S. : Migranten, Siedler, Fluechtlinge. Von Massenauswanderung zur Festung Europa. Frankfurt/Main 1996.
 32. Trzcecielińska-Polus A. : Masowe migracje po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mit czy realne zagrożenie ? (Przegląd prasy niemieckiej). W : Społeczno - ekonomiczne aspekty integracji. Red. Duczmala M., Nowak Z.M., Potwory W., Opole 2000.
 33. Rauziński R. : Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-1985 (ludność, zatrudnienie, migracje). WSI w Opolu "Studia i Monografie", z. 6, Opole 1986.
 34. Castles S., Miller M.J. : The Age of Migration. International Populational Population Movements in the Modern World. London 1998.
 35. Zdrojewski E. : Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996. Koszalin 2000.
 36. Okólski M. : Mobilność przestrzenna z perspektywy migracji niepełnych. W : Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Po i Zachodu. Red. Jaźwińska E., Okólski M., Warszawa 2001.
 37. Jończy R. : Wpływ migracji na sytuację społeczno - ekonomiczną w województwie opolskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. W : Rola małych regionów w rozwoju społeczno - gospodarczym i integracji europejskiej. Red. Heffner K., "Biuletyn KPZK PAN", z. 212, Warszawa 2004.
 38. Berlińska D. : Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole 1999.
 39. Jaźwińska E., Łukowski, Okólski M. : Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Warszawa 1997.
 40. Jerczyński M. : Ruchliwość przestrzenna ludnośći - formy i procesy. W : Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 1998.
 41. Heffner K., Solga B. : Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 2000.
 42. Slany K. : Gotowość wyjazdowa Polaków. Portret demograficzny i psychospołeczny potencjalnego emigranta. W : Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów 2. Red. Zamojski J.E., Warszawa 1997.
 43. The Challange of East - West Migration for Poland. Iglicka K., Sword K. (eds.), London 1999.
 44. Solga B. : Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole 2002.
 45. Koryś I. : "W pół drogi" - migracje powrotne z Niemiec. W : Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania ? Red. Iglicka K., Warszawa 2002.
 46. Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne (Polska, Czechy, Niemcy). Red. Golinowska S., Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu