BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Nowak Milleniusz W. (Politechnika Wrocławska), Zgrzywa-Ziemak Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne metody zarządzania - współwystępowanie i efekty stosowania
Customer relationship management (CRM) and other management methods - the co-occurrence and the effects of implementation
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 31-38, rys., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Metody zarządzania
Enterprises, Customer Relationship Management (CRM), Methods of management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza współwystępowania i efektów stosowania zarządzania relacjami z klientami (CRM) z wybranymi metodami zarządzania. Analizę oparto na wynikach przeprowadzonych badań empirycznych w ponad 160 działających w Polsce przedsiębiorstwach. Obok CRM badaniami objęto również: controlling, benchmarking, BPR, TQM, ERP, LM, outsourcing, six sigmę, strategiczną kartą wyników (BSC), zarządzanie procesowe (BPM), zarządzanie przez kompetencje oraz zarządzanie wiedzą (KM). Sformułowano kilka konkluzji mogących być użytecznymi dla dalszych badań oraz dla badanych przedsiębiorstw i innych firm zainteresowanych stosowaniem zarządzania relacjami z klientami (CRM) wraz z innymi metodami zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the co-occurrence and the effects of implementation of Customer Relationship Management (CRM) and other selected management methods. The analysis is based on the results of empirical research in more than 160 companies operating in Poland. In addition to CRM the research also comprised: benchmarking, BPR, CRM, controlling, ERP, LM, outsourcing, six sigma, BSC, process management, management by competences and KM. Some conclusions are formulated. They can be useful for further studies and for the companies investigated, and other companies interested in application of CRM, at the same time with other management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Ang, F. Buttle, Managing for Successful Customer Acquisition: An Exploration, "Journal of Marketing Management‖ 2006, April, Vol. 22, s. 295-317.
 2. M. Brzozowski, T. Kopczyński, Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 5.
 3. M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 43-45;
 4. B. Deszczyński, CRM. Strategia, system, zarządzanie zmianą, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 21-27
 5. A. Faron, Lean management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 70.
 6. E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 183-195
 7. K. Storbacka, J.R. Lethinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 74-82.
 8. H.J. Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Placet, Warszawa 2000, s. 68-69.
 9. M.W. Nowak, Aspekt planowania marketingowego w orientacji rynkowej MSP w województwie dolnośląskim, [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie, PWE, Warszawa 2008, s. 138.
 10. L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, F.H.K. Yim, CRM: Conceptualization and Scale Development, "European Journal of Marketing‖ 2005, No. 11/12, s. 1264-1290.
 11. M. Zineldin, Quality and Customer Relationship Management (CRM) as Competitive Strategy in the Swedish Banking Industry, "The TQM Magazine‖ 2005, Vol. 17, Issue 4, s. 329-344.
 12. A. Curry, E. Kkolou, Evaluating CRM to Contribute to TQM Improvement - a Cross-case Comparison, "The TQM Magazine‖ 2004, Vol. 16, Issue 5, s. 314-324.
 13. C.J. Stefanou, C. Sarmaniotis, A. Stafyla, CRM and Customer-centric Knowledge Management: an Empirical Research, "Business Process Management Journal‖ 2003, Vol. 9, No. 5, s. 617-634.
 14. T. Porębska-Miąc, Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO`2005, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 354-361.
 15. M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 48-49.
 16. M. Hopej, R. Kamiński, Reinżynieria, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 105.
 17. K. Storbacka, J.R. Lethinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 145-151.
 18. Z. Kral, Strategiczna karta wyników, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 127.
 19. P. Korsan-Przywara, A. Zgrzywa-Ziemak, Zarządzanie procesowe, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 163-164.
 20. M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 46-47.
 21. P. Grudowski, A. Czarniacki, Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych, "Zarządzanie i Finanse‖ 2012, nr 3, t. 1, s. 70-79.
 22. J.Strumiłło, Six Sigma, [w:] M. Czerska, A.A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 172.
 23. A. Bieńkowska, A. Zgrzywa-Ziemak, Metody zarządzania w praktyce, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 211-252 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=22431&from=publication [dostęp: 14.10.2013].
 24. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 230-235.
 25. A. Bieńkowska, A. Zgrzywa-Ziemak, Controlling and Other Methods of Management - the Results of the Empirical Study in the Enterprises Functioning in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 290, s. 9-20.
 26. K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 209-249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu