BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowski Jerzy F. (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Jankowiak Janusz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Holka Małgorzata (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Dąbrowicz Radosław (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
Tytuł
Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym
Environmental Appraisal of Agriculture Development in Poland from a Regional Perspective
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 14-19, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Ocena środowiska przyrodniczego, Emisja gazów, Efekt cieplarniany
Rural development, Environmental assessment, Gas emissions, Greenhouse effect
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przeprowadzenie środowiskowej oceny produkcji rolniczej w skali regionalnej uwzględniającej efektywność produkcji i emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie. Do pomiaru stanu środowiskowego rolnictwa wykorzystano nieparametryczną metodę DEA. W badaniach wykorzystano dane za lata 2007 i 2011. Wykazano, że przeciętnie w Polsce pomiędzy 2007 a 2011 rokiem wystąpiła poprawa wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz zmniejszył się negatywny wpływ produkcji na środowisko. W roku 2011 do grupy województw charakteryzujących się wysokim indeksem środowiskowym należały województwa: lubuskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie. W porównaniu do zasobów województwa referencyjnego, województwa te spośród całej grupy, były w stanie wytworzyć hipotetycznie największą ilość pozytywnych efektów oraz w stosunkowo najmniejszym stopniu obciążać emisjami gazowymi środowisko, na co wskazywały wartości wskaźników efektów pozytywnych oraz negatywnych. Obecny kierunek rozwoju rolnictwa, wykorzystujący postęp technologiczny, sprzyja zwiększeniu efektywności produkcji oraz łagodzeniu jego skutków środowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to carry out the environmental performance of agricultural production at the regional level, taking into account production efficiency and greenhouse gas emissions from agriculture. To measure the environmental performance of agriculture a nonparametric DEA method was used. The study covered the years 2007 and 2011. It has been shown that in Poland, on average, during that period both improved utilization of production resources and reduced negative impact of production on environment have occurred. In 2011, provinces that belonged to the group with a high environmental index were: Lubuskie, Podlaskie and Kujawsko-Pomorskie. Compared to the production resources of reference province, those ones were able to produce hypothetically the largest amount of positive effects and to burden an environment with gas emissions in the relatively lowest degree, as was indicated by the indicator values of positive and negative effects. Current direction of agriculture development utilizing technological progress is favourable for production efficiency and mitigation of environmental effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013: EMKAL1A: Kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie, Materiały konferencyjne, V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, Bydgoszcz, 19-21 września, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, 19.
  2. Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. 2005: Efektywność techniczna i środowiskowa towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie badanej grupy z Wielkopolski, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1, 16-21.
  3. Dimara E., Pantzios C.J., Skuras D., Tsekouras K. 2005: The impacts of regulated notions of quality on farm efficiency: a DEA Application, European Journal of Operational Research 161, 516-431.
  4. Färe R., Grosskopf S. 2003: New Directions: Efficiency and Productivity, Springer Science, New York.
  5. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2010: Syntetyczna ocena stanu zrównoważenia produkcyjnego, środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa w skali gospodarstwa i regionu, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 93-112.
  6. Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego. W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar S. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 23-39.
  7. Millennium Ecosystem Assessment. 2005: Ecosystems and Human Well-Being. Synthesis Island Press, Washington DC.
  8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011. 2012: GUS, Warszawa.
  9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. 2008: GUS, Warszawa.
  10. Zegar J.S. 2012: Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym świecie. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 131-189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu