BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapliński Paweł (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych
The Problems of Industry Research in Geographic and Economic Sciences
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 11, s. 46-52, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza geografii przemysłu
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Geografia przemysłu, Geografia
Economic sciences, Geography of an industry, Geography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istnieje obecnie wiele przesłanek, które skłaniają do podjęcia rozważań na temat geografii przemysłu jako subdyscypliny naukowej. Rozważań sprowadzających się do pytania o rolę i miejsce geografii przemysłu wśród nauk geograficznych i wśród nauk podejmujących badania procesów gospodarczych, zwłaszcza tych dotyczących struktur przemysłowych. Pierwsza z nich to obserwowana w literaturze ekonomicznej od początku lat dziewięćdziesiątych rosnąca liczba publikacji, w których za punkt wyjścia rozważań na temat przemysłu przyjmuje się mezoekonomię.[...]Drugą z przesłanek skłaniających do podjęcia tego tematu są wnioski z dyskusji jaka toczy się na łamach czasopism geograficznych oraz podczas konferencji naukowych na temat roli, miejsca, metod i przyszłości geografii. Jak wynika z ogólnego osądu o stanie geografii, za szczególnie istotny uznaje się powrót do badań regionalnych i poza odpowiedzią na pytania: jak? i dlaczego? ponowne postawienie pytania: gdzie? Należy bowiem pamiętać, że podczas ostatnich kilkunastu lat zaszły daleko idące przesunięcia przestrzenne. Ponadto należy sobie uświadomić fakt, iż właśnie odpowiedź na pytanie gdzie? jest jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych geografii wobec innych nauk. Wydaje się, że sami geografowie często o tym zapominają. Wreszcie trzecią przesłanką podjętych badań są wyniki badań sondażowych na temat postrzegania absolwenta studiów geograficznych przez społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem jego szans na rynku pracy.(fragment tekstu)

Currently, there are many premises which invite a debate on the role and position of the geography of industry among geographic sciences, and - possibly above all - among the sciences researching the economic processes, especially those focusing on economic structures. It should be emphasized that, owing to the research subject, the scale of the research itself and the methodological framework, there is strong resemblance between geography of industry and economy of industry. There is, however, serious divergence of perception of both sciences by the society and the scientists themselves. Meanwhile, geography of science, if widely underrated, can offer a range of research possibilities very similar to that of economy of science. What it lacks is a certain fresh perspective and its own - not adopted - research methods. Thus, the future of the geography of science seems uncertain, because maintaining the status quo means the state of temporariness, and in a larger perspective - its scientific non-existence. There is a possibility, however, that consolidation of geographic sub-branches might occur under the name of economic geography. As a consequence, economic geography will be accepted as a legitimate science in the area of economic research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz. 1996, Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary, [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków
 2. Czyż T. 2004, Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja, [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 3. Domański B. 1997, Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia-Człowiek-Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 101-112
 4. Domański R. 1996, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa
 5. Górka K. 1996, Ekonomika przemysłu oraz ekonomika ochrony środowiska jako dyscypliny mezoekonomiczne, [w:]Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków
 6. Horgan J. 1999, Koniec nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa
 7. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Lisowski A., Pawelska-Skrzypek G., Rudnicki R. 1999, Funkcje geografii w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej oraz kariery geografów na nowym rynku pracy,[w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków
 8. Janasz W. (red.), 1997, Podstawy ekonomiki przemysłu, Difin, Warszawa
 9. Janasz W. (red.), 2006, Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa
 10. Krugman P. 1991, Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", vol. 99, no 3, s. 483-499
 11. Liszewski S., Suliborski A. 2006, Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego, "Czasopismo Geograficzne", 77 (1-2), s. 3-22
 12. Łoboda J. 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, "Przegląd Geograficzny", 76 (4), s. 389-414
 13. Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Warszawa-Kraków
 14. Wieloński A. 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwa UW, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu