BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Tomasz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych
Research Problems Concerning the Functioning of Industrial Enterprises
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 11, s. 53-85, rys., tab., załącznik, bibliogr. 106 poz.
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza geografii przemysłu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Proces badawczy, Nauki ekonomiczne
Industrial enterprises, Research process, Economic sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przeprowadził rozważania, które wskazały na aktualność i ważność podejmowanej problematyki badawczej zmian funkcjonowania przedsiębiorstw oraz na duże zalety całościowego podejścia do tego problemu badawczego, uwzględniające wszystkie ważne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wreszcie na konieczność większego uwzględnienia kwestii ekonomicznych, gdyż procesy zmian nie są celem samym w sobie, ale powinny prowadzić do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, które wyrażają się wskaźnikami ekonomicznymi.(fragment tekstu)

Economic transformation processes in Poland, taking effect under the influence of advancing globalization, trigger extensive changes in the functioning of particular sectors of the national economy, industrial and service enterprises, and institutions. As a result, industrial structures are rebuilt, which is due to changes in functioning of industrial enterprises regarded as the basic elements of the spatial forms of industry concentration. These changes condition the participation of the national industrial enterprises in the global economic processes, and the integration of the Polish industry with the global industry, especially through forming organizational, financial, and technological bonds, and through entering the already-formed market networks of international corporations. Therefore, from the point of view of the analysis of the economic transformation process in Poland, and especially transformation of industrial structures, the research area of functioning of enterprises, which is the focus of this paper, seems an important issue.In the first part, the author makes an attempt at showing differences between approaches to research problems concerning functioning of enterprises in geographical and economic sciences, and points to the necessity that researchers pay special attention to the conditioning of changes in functioning of enterprises and the sources of financial means for the restructuring. Further, the author presents a modernized questionnaire investigating functioning of an industrial enterprise, outlines the criteria of selection of enterprises for the research, and discusses the range of analysis of changes in enterprises functioning basing on results achieved from empirical studies conducted in south-east Poland. The paper is concluded with a discussion of access to data, and data quality evaluation.These considerations appear to prove the validity and significance of the undertaken research problems concerning changes in enterprise functioning, to show advantages of a comprehensive approach to this problem area, which includes all important aspects of enterprise functioning, and to point out to the necessity of more extensive inclusion of economic issues in research work conducted in the field of industrial geography, as processes of change are not a goal, but a means that should lead to an increase in efficiency and competitiveness of an enterprise, expressed by economic indexes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M. 2001, Doświadczenia polskiej transformacji - mikroekonomiczne podstawy i makroekonomiczne uwarunkowania, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I, red. E. Mączyńska, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa
 2. Białasiewicz M., Buczkowski T. 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej skutki na przykładzie niektórych przedsiębiorstw Szczecina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 172, Prace IEiOP nr 34 "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji", s. 183-201
 3. Borowiecki R. (red.), 1992, Prywatyzacja przedsiębiorstw. Formy - sposoby realizacji - doświadczenia, Warszawa-Kraków
 4. Borowiecki R. (red.), 1996, Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, AE w Krakowie, Kraków
 5. Borowiecki R. (red.), 1997, Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, KEiOP AE w Krakowie, Kraków
 6. Borowiecki R. (red.), 1994, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Wyd. "Fogra", Kraków.
 7. Borowiecki R. (red.), 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, KEiOP AE w Krakowie, Kraków
 8. Borowiecki R. (red.), 1999a, Restructuring of the national economy under the systemic transformation, Zakamycze, Warsaw-Cracow
 9. Borowiecki R. (red.), 1999b, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, KEiOP AE w Krakowie, Kraków
 10. Borowiecki R. (red.), 2003, Managment of organizations during economic integration and globalization, Oficyna Wydawnicza "Abrys", Warsaw-Cracow
 11. Chojnicki Z. 1996, Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, "Przegląd Geograficzny", t. LXVIII, z. 1-2, s. 19-29
 12. Chomątowska M., Waligórska A. 1996, Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" w okresie ich restrukturyzacji własnościowej, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków, s. 569-579
 13. Czapliński P. 2000, Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa-Kraków s. 67-76
 14. Czapliński P. 2002, Zmiany w funkcjonowaniu przemysłu w warunkach poprzedzających wprowadzenia gospodarki rynkowej w regionie słupskim, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, red. Z. Górka, A. Jelonek, PTG O. Kraków, Koło PTG w Nowym Sączu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 317-322
 15. Czapliński P. 2003, "Problemy transformacji przemysłu regionu słupskiego w procesie zmian systemu gospodarowania", niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej, Instytut Geografii AP, Kraków
 16. Czerwieniec E. 1997, Polityka państwa wobec inwestycji zagranicznych w okresie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 241, s. 55-68
 17. Domański B. 1997, Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 101-112
 18. Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
 19. Dutkowski M., Michalski T., Sagan I., Stryjakiewicz T. 1999, Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu, [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 135-148
 20. Dyhdalewicz A. 1999, Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski, Studia Regionalne nr 1, WSE, Białystok, s. 233-245
 21. Filipczuk J., Soroka P., Wach T. 1998, Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach transformacji ustrojowej, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 3, s. 25-30
 22. Gierańczyk W. 2006, Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków, s. 91-99
 23. Gierszewska G., Wawrzyniak B. 2001, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 24. Godziszewski B. 2001, Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw związane z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, tom II, SGH, Warszawa, s. 281-293
 25. Hamrol M., Stróżak R. 1998, Tempo, rozmiary i efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw województwa poznańskiego, [w:] Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw i jego otoczeniem, red. E. Kurtys, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 260, s. 55-72
 26. Herma J. 1966, Dojazdy do pracy w Polsce Południowej, WSP, Kraków
 27. Kasiewicz S. 2001, Koszt kapitału a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w latach 90-tych, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa, s. 183-194
 28. Kitowski J. 1988, Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, UMCS, Lublin
 29. Kitowski J. 1989, Ekonomiczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 18-21
 30. Kitowski J. 1998a, Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej organizacji gospodarczych polskiej części euroregionów, [w:] Metody uogólnień w modelowaniu transgranicznych przepływów transportowych, red. S. Dziadek, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 31-41
 31. Kitowski J. 1998b, Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przemysłowych polskiej części euroregionów, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - próba syntezy, red. J. Kitowski, Rzeszów, s. 95-110
 32. Kitowski J. 1999, Międzynarodowe implikacje kondycji finansowej spółek giełdowych regionu transgranicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego), [w:] Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kitowski, Rzeszów, s. 475-499
 33. Kitowski J. 2004, Appraisal of Financial Condition of Businesses in the Podkarpackie Province at Threshold of Poland's Integration with the European Union, [w:] Central and Eastern Europe at the European Union - an Opening Balance, Geopolitical Studies vol. 12, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 427-439
 34. Kitowski J., 2007, Przemiany struktury przestrzennej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,[w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 257-276
 35. Klamecka-Roszkowska G. 1999, Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego, Studia Regionalne nr 1, WSE Białystok, s. 227-232
 36. Kołodko G. 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa
 37. Kostrubiec B. 2006, Delokalizacja przedsiębiorstw - przejaw światowej samoregulacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków, s. 37-46
 38. Kotowicz-Jawor J. 1997, Bariery rozwoju przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, red. W. Jakóbik, Instytut Studiów Politycznych PAN i Fundacja im. Fiedricha Eberta, Warszawa
 39. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A. 1995, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa
 40. Koźmiński A.K. 1998, Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzaniu w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa
 41. Krawczyk J.P. 1996, To samo i nie to samo, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 17, s. 16-17
 42. Kudełko M. 1994, Przemiany struktury kosztów produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w procesie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 105-113
 43. Kurek M. 1996, Uwarunkowania i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego (na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polfa" w Rzeszowie S. A.), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia", t. XX, UMCS filia w Rzeszowie, s. 129-140
 44. Kwaśny J. 1997, Inwestycje jako podstawa procesu naprawczego w Zakładach Azotowych Tarnów S.A., "Gospodarka Narodowa" nr 10, s. 66-76
 45. Langer W. 1998, Działalność promocyjna przedsiębiorstw (na przykładzie firmy "Zelmer"), Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 1, s. 65-74
 46. Liberska B. (red.), 2002, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa
 47. Lipowski A. 1997, Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, WN PWN, Warszawa
 48. Makieła Z. 2002, Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r., [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Rzeszów-Warszawa-Kraków, s. 57-66
 49. May K. 2008, Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa-Kraków, s. 154-172
 50. Mączyńska E. (red.), 2001, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I-II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa
 51. Mikołajewicz Z. 2001, Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa-Kraków, s. 21-34
 52. Misztal S. 1994, Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 164-171
 53. Misztal S. 1997, Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej, [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 115-123
 54. Mościbrodzka K. 2000, Finansowanie sektora przedsiębiorstw w okresie transformacji (rozwiązania alternatywne), Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa
 55. Nalepka A. 2000, Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej (Zakopane-Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.),red. A. Stabryła, AE, Kraków, s. 409-418
 56. Nowak E. (red.), 2001, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
 57. Pakuła L. 1967, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 58. Pakuła L. 2003, Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa-Kraków, s. 59-66
 59. Parysek J.J. 1994, Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.), [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 22-30
 60. Pączka S. 1994a, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 172-18
 61. Pączka S. 1994b, Problematyka badawcza zachowań przestrzennych przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszaw, s. 39-47
 62. Polanowski L. 1991, Badania zbytu w przedsiębiorstwach podstawą ich sukcesów na rynku, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia", tom X, UMCS filia w Rzeszowie, s. 232-271
 63. Rachwał T. 2001, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa-Kraków, s. 49-57
 64. Rachwał T. 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa-Kraków, s. 98-115
 65. Rachwał T. 2007. Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski PołudniowoWschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 325-351
 66. Rosati D.K. 1998, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa
 67. Rutkowska A. 1998, Lokalizacja firm na miejskich obszarach przemysłowych (na przykładzie Służewca Przemysłowego), [w:] Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, red. K. Kuciński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 123-140
 68. Rutkowska A. 2000, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 69. Rydz E. 2007, Ocena procesu transformacji przemysłu na Pomorzu Środkowym, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 286-305
 70. Rydz. E. Szymańska W. 2002, Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 43-56
 71. Sapijaszka Z. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa
 72. Sieniawska K. 1994, Ocena jakości produkcji w Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan" S.A. (w latach 1987-1991), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XVI, s. 407-414
 73. Stępień B. 2001, Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 74. Stryjakiewicz T. 1994, Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemysłu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 50-56
 75. Stryjakiewicz T. 1998, Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji, [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, pod red. J.J. Paryska i H. Rogackiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 295-307
 76. Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, WN UAM, Poznań
 77. Stryjakiewicz T. 2001, Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 14-27
 78. Sudoł S. 1996, Proces reorientacji polskich przedsiębiorstw z kanonów gospodarki nakazowo-rozdzielczej na logikę gospodarki rynkowej, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - do-świadczenia praktyczne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 725, Wrocław, s. 9-19
 79. Sudoł S. 1997, Perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 (571), s. 4-6
 80. Sudoł S., Karaszewski W. (red.), 1996, Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych), Wyd. UMK, Toruń
 81. Sudoł S., Matuszak M. (red.), 2002, Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, Wyd. UMK, Toruń
 82. Tkocz M. 1994, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w woj. katowickim, [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. J. Kitowski, Z. Zioło, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 325-336
 83. Tkocz M. 1996, Funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 60-68
 84. Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1998, Katowice
 85. Tobolska A. 2006, Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych,[w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa-Kraków, s. 83-97
 86. Torspecken H.-D. 1993, Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin
 87. Troc M. 1991a, Ćwiczenia z geografii przemysłu, WN WSP, Kraków
 88. Troc M. 1991b, Kwestionariusz do badania zakładu przemysłu rolno-spożywczego, [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa
 89. Wiedermann K. 2006, "Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego", niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 90. Wiedermann K. 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków, s. 24-34
 91. Wiedermann K. 2008, Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa-Kraków, s. 93-108
 92. Wieloński A. 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa-Kraków 2003, s. 21-25
 93. Wieloński A., Durydiwka M. 1994, Przemysł w Polsce w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej i integracji z Europą Zachodnią, "Czasopismo Geograficzne", LXV, z. 3-4, s. 317-325
 94. Wojtyna A. 1994, Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, "Gospodarka Narodowa" Nr 12 (56), s. 6-14
 95. Wypchło W. 1994, Funkcjonowanie Fabryki Samochodów Ciężarowych "Star" w Starachowicach w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 148-157
 96. Zawadzki M. 2001, Potrzeby kapitałowe i źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, t. I, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa, s. 191-206
 97. Zioło Z. 1992, Współczesne przesłanki rozwoju geografii przemysłu w warunkach zmieniającego się systemu gospodarowania, [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania - problemy badawcze i ich odzwierciedlenie w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 6-19
 98. Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 24, PAN oddz. w Krakowie, Kraków
 99. Zioło Z. 2000, Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa-Kraków, s. 13-22
 100. Zioło Z. 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa-Kraków, s. 9-20
 101. Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa-Kraków 2003, s. 9-20
 102. Zioło Z. 2006a, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 8, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Warszawa-Kraków, s. 9-26
 103. Zioło Z. 2006b, Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej,[w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa-Kraków, s. 11-19
 104. Zioło Z. 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa-Kraków, s. 11-22
 105. Zorska A. 1998a, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa
 106. Żukrowska K. 2001, Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Instytut Studiów Strategicznych, Wyd. PSB, Kraków, s. 149-172
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu