BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierańczyk Wiesława (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji
Problems in Defining Changes in Enterprise-Location Tendencies in the Globalization Era
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 11, s. 86-97, rys., bibliogr. 70 poz.
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza geografii przemysłu
Słowa kluczowe
Globalizacja, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Lokalizacja przemysłu, Fragmentacja produkcji
Globalization, Industrial enterprises, Location of industry, Production fragmentation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Abstrahując od trudności związanych z definiowaniem pojęcia globalizacja należy stwierdzić, że proces ten wywołuje istotne skutki w zachowaniach strategicznych i przestrzennych przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych. Składają się na to czynniki: organizacyjne (fragmentacja produkcji), ekonomiczne (poszukiwanie dalszych źródeł optymalizacji gospodarki), technologiczne (wpływające na koszty transportu i komunikacji oraz sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu krajach) i polityczne (systematyczna redukcja barier w przepływach dóbr, usług i kapitału w skali światowej). W konsekwencji wzajemnego oddziaływania tych czynników zacieśniają się w gospodarce światowej związki między handlem zagranicznym, inwestycjami, przepływem kapitału, możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii, zacieśniają się też powiązania przestrzenne.[...] Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, niezwykle trudno jest badać procesy relokacyjne, chociażby z uwagi na trudność oddzielenia czystej delokalizacji i czystego outsourcingu. Są one bowiem częścią bardziej złożonego i ciągle niezakończonego procesu zmian strukturalnych w skali globalnej. (fragment tekstu)

Globalization brings important effects in the strategic and spatial behaviour of enterprises, especially industrial enterprises. The contributing factors are organizational (production fragmentation), economic (search for other sources of economy optimization), technological (which influence the cost of transport and communication and facilitate running business in many countries), and political (systematic reduction of barriers in global goods, services and capital flow). As a consequence of mutual relations between these factors, in global economy the bonds between foreign trade, investments, capital flow and new technologies application are tightening - and so are spatial relations.Conditions of enterprise functioning, modified by globalization processes, call for a change in the scientific approach to the problems of development and functioning of industry in the 21st century, with special emphasis put on subjective and objective aspects and on precise labelling and re-defining phenomena, or defining the unknown ones that emerge as the result of changes. Thus this paper focuses on such phenomena connected with the new industry-location tendencies as production de-materialization, disindustrialization or relocation (regarded as the process of dislocation or outsourcing). In the conclusions, attention is drawn to the problem of measurement of relocation processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovsky L., Griffith R., Sako M. 2004, Offshoring of Business Services and its Impact on the UK Economy, Advanced Institute of Management Research
 2. Akumulacyjna bariera rozwoju polskiej gospodarki, 2004, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa
 3. Amiti M., Wei S-J. 2005, Fear of service outsourcing: Is it justified?, "Economic Policy", No 42, April, Blackwell
 4. Andersen G.E. 1999, Social Foundations of Postindustrial Economics, Oxford University Press, Oxford
 5. Arndt S.W. 1997, Globalisation and the open economy, "North America Journal of Economics & Finance", 8 (1)
 6. Bendyk E. 2003, My, Europianie, "Przegląd Polityczny" nr 61, Gdańsk
 7. Bhagwati J., Panagariya A., Srinivasan T.N. 2004, The Muddles over Outsourcing, "Journal of Economic Perspective", Fall, Vol. 18, No. 4
 8. Bjerring Olsen K, Ibsen R., Westergaard-Nielsen N. 2004, Does Outsourcing Create Unemployment? - The Case of the Danish Textile and Clothing Industry. Working Paper, Department of Economics, Aarhus School of Business
 9. Colbert F. et al. 2001, Marketing Culture and the Arts, Press HEG, Montreal
 10. Cyrek M. 2006, Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. nauk. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin
 11. Deardorff A.V. 1998, Fragmentation in simple trade models, The University of Michigan, Research Seminars in International Economics, Discussion Paper n. 422
 12. Deardorff A.V. 2001, Fragmentation across cones, [in:] Fragmentation and International Trade, eds. S.W. Arndt and H. Kierzkowski, Oxford University Press, Oxford
 13. Deardorff, A.V. 2005, A trade theorist's take on skilled labour outsourcing, "International Journal of Economics and Finance", 14
 14. Delokalizacja przedsiębiorstw, 2005, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw, Bruksela, http://www.ine-isd.org.pl/ekes/opinia21.htm
 15. Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski, 2006, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa
 16. Desai M.A., Foley C.F., Hines Jr. J.R. 2005, Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock, [w:] NBER Working Paper, No 11075, January, NBER, Cambridge
 17. Egger H., Egger P. 2000, Outsourcing and skill specific employment in a small economy: Austria and the fall of the iron curtain, Institut für Volkswirtschaftslehre, Working Paper no. 0024
 18. Esposito P. 2006, The effect of trade and outsourcing on the industrial specialisation in CEECs', University of Rome "La Sapienza", www.aiel.it/bacheca/UDINE/session_A/esposito.pdf
 19. Ethier W.J. 2005, Globalisation, globalisation: trade, technology and wages, "International Journal of Economics and Finance", 14
 20. European Commission, 2005, Delocalisation: Which challenges for the EU economy?, 5ECFIN (REP)0760/05, Brussels
 21. Feenstra R.C., Hanson G.H. 1996, Foreign investment, outsourcing and relative wages, [in:] Political Economy of Trade Policy: Essays in Honour of Jagdish Bhagwati, eds. Feenstra, Grossman and Irwin, MIT Press, Cambridge
 22. Feenstra R.C., Hanson G.H. 1997, Foreign direct investment and relative wages: evidence from Mexico's maquiladoras, "Journal of International Economics", 42
 23. Feenstra R.C., Hanson G.H. 2001, Global production sharing and rising ineguality: a survey of trade and wages, [in:] Handbook of International Trade, eds. Kwan Choi and James Harrigan, Basil Blackwell
 24. Feldstein M. 1994, The Effects of Outbound Foreign Direct Investment on the Domestic Capital Stock, [in:] NBER Working Paper, No 4668, January, Cambridge
 25. Fontagné L. i Lorenzi J-H. 2005, Désindustrialisation, délocalisations, [in:] Désindustrialisation, délocalisations, Rapport, ed. L. Fontagné, J-H. Lorenzi, Réalisé en PAO au Conseil d.Analyse Économique par Christine Carl, Paris
 26. Fukuyama F. 2000, Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa
 27. Gay Ch., Essinger J. 2002, Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele, wdrożenia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 28. Geischecker I. 2004, The skill bias of Foreign Direct Investments in Central and Eastern Europe, Economic restructuring and labour markets in the Accession Countries, EU DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
 29. Geishecker I., Hunya G. 2005, Employment Effect of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, WIIW Research Report 321b
 30. Godlewska H. 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawa
 31. Gołębiewska M. 2000, Outsourcing znaczy partnerstwo, "Nowy Przemysł" nr 11/2000
 32. Góralczyk A., 2005, Komu outsourcing sprzyja, CEO, 10/2005, http://www.cxo.pl/
 33. Gorter J., Tang P. i Toet M. 2005, Relocation from the Netherlands: Motives, Consequences and Policy, CPB Document 76, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 34. Hirzel M. i in. 1997, Alternativen beim Outsourcing von Yerwaltungsdienst, JO Management, nr 3
 35. Jałowiecki B. 1993, Polityka restrukturyzacji regionów. Doświadczenia europejskie, Warszawa
 36. Jones, R.W., Kierzkowski H. 2001, A framework for fragmentation, [in:] Fragmentation and International Trade, eds. S.W. Arndt and H. Kierzkowski, Oxford University Press
 37. Kaliński J, 2004, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa
 38. Karpiński A. 1998, Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
 39. Kohler W. 2001, A specific factors view on outsourcing, "North American Journal of Economics & Finance", 12
 40. Kohler W. 2004, International outsourcing and factor prices with multistage production, "Economic Journal" Vol. 114, n. 494, March 2004
 41. Konings J., Murphy A. 2001, Do Multinational Enterprises Substitute Parent Jobs for Foreign Ones? Evidence from Firm level Panel Data, Discussion Paper 100/2001, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
 42. Leamer E.E., 1996, The Effects of Trade in Services, Technology Transfer anddelocalisation on Local and Global Income Inequality, "Asia-Pacific Economic Review" 2, Vol. 2, No. 1
 43. Making Offshore Decisions, 2004, A.T. Kearney's Offshore Location Altractieness Index
 44. Midelfart-Knarvik i in., 2000, The Location of European Industry, "Economic Papers", No 142, European Communities, April, Brussels
 45. Mikułowski Pomorski J. 2006, Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny, "Euro-limes", 1(6) KSE AE w Krakowie, Kraków
 46. Misala J. 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizm funkcjonowania, SGH, Warszawa
 47. Mol M.J., Tulder R.J.M. van, Beije P.R. 2002, Global Sourcing: Fad or Fact?, Erasmus Research Institute of Management, Rotterdam
 48. OECD Information Technology Outlook 2004, OECD, www1.oecd.org/publications/e-book/9304021E.PDF
 49. Offshoring - o krok od wysypu inwestycji?, 2004, unctad/press/pr/2004/023
 50. Oleński J. 2004, Outsourcing w e-administracji, www.e-administracja.org.pl
 51. Olszewski J. 2003, Outsourcing logistyczny, "Eurologistics" nr 2
 52. Pakulska T. 2006, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 53. Polska - centrum usług dla Europy, 2003, McKinsey&Company, Warszawa
 54. Radło M.J. 2005, Offshoring i outsourcing a gospodarka europejska. Czy należy bać się delokalizacji?, [w:] Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Zielona Księga PFSL Nr 2, PFSL, IBnGR, Gdańsk-Warszawa
 55. Raport Computerworld, 2004, Outsourcing IT, Warszawa
 56. Raport Informacyjny Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle w sprawie badania sektorowego delokalizacji, 2006, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela
 57. Sleuwaegen L. i in., 2000, Relocation, an Element of Industrial Dynamics, Synthesis Report. Part of DWTC Programme for Future-oriented, Socio-economic Research, Universities of KUL and UCL and Federal Planning Bureau
 58. Słownik wyrazów obcych, 1995, PWN, Warszawa
 59. Stalewski T., Szpak A. 2000, Likwidowanie kopalni węgla w małym mieście górniczym, Studia Regionalne i Lokalne nr 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa
 60. Staniszkis J. 2003, Kryzys III Rzeczypospolitej, "Przegląd Środkowoeuropejski" nr 33, Warszawa
 61. Szukalski S.M. 2004, Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, Warszawa
 62. Tezy postulujące działania niezbędne dla zrównoważenia i przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski skierowane do rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 2006, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Warszawa
 63. Thiel S., Zwoliński T. 2004, Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami warto-ściowymi, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa
 64. Trocki M. 2001, Outsourcing, PWE, Warszawa
 65. W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 66. Węgleński J. 2001, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 67. Wieloński A. 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, UW, Warszawa
 68. Wierzbicki A.P, 2000, The Knowledge-Based Economy, the European Challenges of the 21st Century, [in:] Megatrends of Information Civilization, Warszawa
 69. Wierzbołowski J., 2000, Dematerializacja produkcji i rola państwa w rozwoju współczesnego przemysłu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", 1-2/2002, Instytut Łączności, Warszawa
 70. World Investment Report, 2004, United Nations New York and Geneva
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu