BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka Sylwia (Poznan School of Logistics), Matulewski Marek (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Competitive Behaviour in Supply Chains
Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
Konkurrenzverhalten Innerhalb von Liefernetzen
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 125-133, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Zachowania konkurencyjne, Łańcuch dostaw
Competitiveness, Competitive behaviour, Supply chain
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W artykule dokonano oceny konkurencyjności i zachowań podmiotów w sieciach dostaw na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych. Metody: Postawiono hipotezę badawczą: w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami w układzie dostawca-odbiorca występuje zarówno partnerstwo, jak i dominacja. W celu zweryfikowania hipotezy w 2012 roku przeprowadzono badania ankietowe, które objęły 116 przedsiębiorstw (firmy produkcyjne - 29%, usługowe - 28% oraz firmy handlowe). Badanie przeprowadzono w 54 firmach dużych, 26 średnich i 36 małych. Zidentyfikowano i przeanalizowano zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw. Ponadto celem tych badań było wykazanie i rozpoznanie ewentualnych zależności między zachowaniami konkurencyjnymi a zachowaniami występującymi w strategiach sieci dostaw.Wyniki i wnioski: Analiza ankiet wykazała tendencję zmierzającą do zachowywania równowagi między liderem a podmiotami zależnymi w sieci. Znajduje to uzasadnienie praktyczne, gdyż istnieje konieczność utrzymania konkurencyjność sieci dostaw przy jednoczesnym uniknięciu jej załamania, które mogłoby nastąpić w wyniku wyeliminowania podmiotów zależnych. (abstrakt oryginalny)

Background: The article deals with the results of literature and empirical research into competitiveness and behaviour of entities in supply chains. Methods: A research hypothesis has been formulated that both partnership as well as dominance relations occur between enterprises functioning as suppliers-consignees. In order to verify the hypothesis a survey was completed in 2012. It encompassed 116 enterprises (manufacturers - 33, service providers - 32 and sellers - 24 as well as enterprises selling goods and providing services - 27) of which 54 were large, 26 medium and 36 were small enterprises. Competitive behaviour in supply chains has been identified and analysed. Furthermore, the authors intended to identify, reveal and examine possible interdependences between competitive behaviour and behaviour typical of supply chain strategies. Results and conclusions: The analysis of survey results revealed a tendency to preserve equilibrium between a chain leader and dependent enterprises. It may be easily justified in practice as on the one hand there is a need to keep the supply chain competitive and on the other hand to avoid the interruptions, which could occur as a result of elimination of dependent enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cox A., The art of the possible: relationship management in power regimes and supply chains, Supply Chain Management: An International Journal, 9, 5/2004, 351.
  2. Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008.
  3. Cyrson E., 2011, Formowanie strategii: od hierarchii trójkątnej do relacyjnej sieci wartości, {The creation of strategy: from triangle hierarchy to relationship value Network] http://www.e-wydawnictwo.eu/ Document/Document Preview/1715.
  4. Porter M.E., 2008, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a new introduction, The Free Press, New York, 1-2.
  5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dostaw żywności [European Parlament resolution about the imbalances in food supply chain] , from 18.01.2012.
  6. Slywotzky A.J., Morrison D. J., Andelman B., 2002, The Profit Zone: How Strategic Business Design Will Lead You to Tomorrow's Profit, Tree Rivers Press, New York, 36.
  7. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem [Strategic management of company], PWE, Warszawa, 219.
  8. Webster M., Breen L., Chatziaslan L., 2005, Analysis of Power In Buyer-Seller Relationships In the Pharmaceutical Supply Network in the National Health Service and its Application to International Markets, Working Paper 05/22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu