BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarys metodyki badań naukowych w nauce o marketingu
An Outline of Scientific Research Methodics in Marketing Science
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 91-97, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Badania naukowe, Metody badań marketingowych, Metody badawcze
Marketing, Scientific research, Marketing research methods, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Jednym z atutów przemawiających za prowadzeniem badań naukowych w marketingu jest wyraźnie wyodrębniony zakres (przedmiot) tych badań. Badań naukowych nie należy utożsamiać z praktycznymi (nienaukowymi) badaniami marketingowymi, pomimo pewnych związków między nimi. Występują także znaczne różnice między pojęciami "problem naukowy‖ i "problem badawczy‖. Cały proces danej pracy naukowej zaczyna się od określenia problemów naukowych i założeń, a następnie ustaleniu celów tej pracy. Natępne etapy tej pracy obejmują zbieranie danych ze źródeł wtórnych oraz - jeżeli jest to konieczne - ze źródeł pierwotnych. Większość metod badań naukowych związana jest z danymi uzyskanymi z tego drugiego rodzaju źródeł informacji. Na cały proces badawczy - poza metodami związanymi ze zbieraniem danych (metody pierwszego stopnia) - składają się metody ich analizy (metody drugiego stopnia) oraz metody syntezy i uogólnień składające się na metody trzeciego stopnia. Na tym ostatnim, najwyższym stopniu metodycznym, realizowane są cele naukowe.(abstrakt oryginalny)

One of the advantages of scientific research in marketing is its subject which is clearly defined. The scientific research should not be identified with practical (nonscientific) marketing research, in spite of some connnections between them. There are also substantial differences between ideas of a "scientific problem‖ and a "research problem‖. The process of a specific scientific work begins with the definition of scientific problems and assumptions, followed by setting the goals of this work. The next stages of this work includes data gathering from secondary sources and - if necessary - from the primary ones. Most of the scientific research methods are related to the data received from the primary data. The whole research process - besides of data gathering methods (methods of first grade) - consists of the methods of analysis (methods of the second grade) and methods of synthesis and generalization (methods of the third grade). It is only the last, highest methodical level, where the genuine scientific goals can be realized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia powszechna PWN, t. 3, PWN, Warszawa 1985, s. 75.
 2. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 119.
 3. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 15.
 4. S.Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985, s. 13.
 5. K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa 1985, s. 117-126.
 6. S. Kaczmarczyk, Przedmiot badań naukowych w dyscyplinie "nauka o marketingu‖, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, PWE, Warszawa 2010, s. 31-39.
 7. K. Zimniewicz, Nauki społeczne w systemie nauk, [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008, s. 14-15.
 8. S. Kaczmarczyk, Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, "Pieniądze i Więź‖ 2006, nr 1, s. 119.
 9. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Alethea, Warszawa 2001, s. 24-25
 10. J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975, s. 58-59.
 11. M.S. Yadav, The Decline of Conceptual Articles and Implications for Knowledge Development, "Journal of Marketing‖ 2010, January.
 12. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981, s. 189.
 13. D.P. Robin, Toward a Normative Science in Marketing, "Journal of Marketing‖ 1970, October, s. 73-76
 14. J.Wind, Start your Engines, "Marketing Research‖, Winter 1997, s. 4.
 15. D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, rozdz. 10;
 16. M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000.
 17. H. Mruk, Wybrane metody rozwiązywania problemów naukowych, [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008, s. 100.
 18. J. Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja, PWN, Warszawa 1975, s. 41-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu