BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyński Marcin (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Barriers Limiting the Development of Intermodal Transport in Poland - the Perspective of Businesses and Public Administration
Bariery ograniczające rozwój transportu intermodalnego w Polsce z perspektywy administracji publicznej oraz środowiska biznesowego
Die Entwicklung des Intermodalen Transports in Polen Einschränkenden Barrieren aus der Perspektivedes Öffentlichen Verwaltungswesens und der Business-Kreise
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 141-151, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport intermodalny, Bariery rozwojowe
Transport, Intermodal transport, Development barriers
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja barier wpływających na niskie wykorzystanie transportu intermodalnego w Polsce, a także wskazanie obecnie podejmowanych na gruncie administracji publicznej oraz przedsiębiorstw działań mających na celu zmianę niekorzystnej sytuacji, np. powstanie Rady ds. transportu intermodalnego działającej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, planowane utworzenie Polskiego Klastra Transportu Intermodalnego. Metody: Prezentowany artykuł koncentruje się na eksperckiej analizie barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce. Autor przedstawił wyniki wybranych projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których był realizatorem, inicjatyw podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz administracji rządowej w Polsce. Wnioski: Przedstawione w niniejszym artykule bariery ograniczające rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz wskazane działania mające na celu odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji, pokazują jak można podołać wyzwaniom związanym ze stale rosnącym wolumenem transportu towarowego w Polsce w sposób ekonomicznie opłacalny oraz odpowiedzialny wobec środowiska, klimatu i człowieka. (abstrakt oryginalny)

Background: The purpose of this article is to identify the barriers resulting in poor use of intermodal transport in Poland and to indicate the actions currently taken by public administration and businesses to change this unfavourable situation, such as creation of the Intermodal Transport Council at the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy or the planned creation of Polish Intermodal Transport Cluster. Methods: The article focuses on an expert analysis of the barriers limiting the development of intermodal transport in Poland. The author presents the results of selected research projects implemented by him and financed from the funds of the European Union, and the outcomes of initiatives undertaken at the level of the European Union and of Polish government administration. Conclusions: The barriers limiting the development of intermodal transport in Poland presented in the article and the identified activities which are to change this unfavourable situation show how to cope with the challenges connected with the continuously growing volume of freight transport in Poland in a way that is economically viable and responsible towards the environment, the climate and man. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coyle J., Bardi E., John Langley Jr.C. 2002, Zarządzanie logistyczne [Logistic management], PWE, Warszawa, s. 433.
  2. Zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego [Ordinance on the establishment of the Council for intermodal transport] Dz.U. 2012, 84, 66 Ministry of Transport, Construction and Sea Economy, 4 Dec., 2012.
  3. External Costs of Transport in Europe, Update Study for 2008, CE Delft, INFRAS, Fraunhofer ISI , Delft, November 2011.
  4. Guszczak B., Jeleń I., 2013, Barriers analysis of rail transport in TRACECA corridors and Black sea countries. w: Prace naukowe, Politechnika Warszawska, 97, 157.
  5. Hajdul M. 2012, Transport intermodalny [Intermodal transport]. in: Logistyka w Polsce [Logistics in Poland, report 2011], red. Fechner I., Szyszka G, ILiM, Poznań, 101.
  6. Jeleń I., Foltyński M., Guszczak B. 2011, Intermodalność w łańcuchach dostaw - jak przezwyciężyć bariery rynku [Intermodality in supply chains - how to overcome barriers of market], Logistyka, 6, 1451-1460.
  7. Namiary na Morze i Handel [Sea and trade], special issue - Kontenery, transport kontenerowy i multimodalny [Containers, container and intermodal transport], Feb 2013, 8.
  8. Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne. [Creating of conditions for intermodal logistic network in Poland. Methodological aspects], red. Mindur L., Krzyżaniak S., ILiM, Poznań, 2011, 56.
  9. Współczesne technologie transportowe [Model transport technologies], red. Mindur L., Politechnika Radomska, Warszawa, 2002, 233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu