BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Wiktor (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Alternative Connection between Territory of Poland and Far / Middle East Countries for Containers Transport
Alternatywne połączenie transportu kontenerów pomiędzy terytorium Polski oraz krajami Dalekiego / Środkowego Wschodu
Alternative Verbindung für den Containerverkehr Zwischen Polen und den Ländern des Fernen / Nahen Ostens
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 153-161, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Przewozy kontenerowe
Transport, Container transport
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Środkowy Wschód, Polska, Azja Wschodnia, Daleki Wschód
Poland, Eastern Asia, Far East
Abstrakt
Wstęp: Nowa dostępna na polskim rynku cykliczna usługa, związana z kolejowym połączeniem portu w Koprze z terminalem na Śląsku, umożliwia dostarczenie kontenerów z pominięciem polskich i niemieckich portów. Wobec otwarcia bezpośredniego połączenia z Morzem Adriatyckim powstaje dylemat, wymagający identyfikacji zrównoważonego w sensie ekonomicznym i ekologicznym kierunku transportu kontenerów na tereny Polski. Klucz do tego problemu to rozwiązanie równania z kilkoma niewiadomymi, do których należy zaliczyć koszt i czas transportu, procedury operatorów frachtów morskich, ograniczenia infrastruktury, a także interesy lokalnych i regionalnych społeczności. W ramach realizacji projektu Empiric przeprowadzona została analiza wpływu kolejowego połączenie Koper - Sławków, której założenia i wyniki zostały opisane poniżej. Metody: Na podstawie doświadczenie operatora połączenia Koper-Sławków oraz analizy dystansów, kosztów, czasu trwania frachtów i transportu kolejowego kontenerów, powstało badanie, mająca na celu oszacowanie obszaru wpływu poszczególnych portów, zlokalizowanych u wybrzeży czterech mórz, otaczających obszar środkowej Europy: Adriatyckiego, Bałtyckiego, Czarnego i Północnego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Koper. Do badań wykorzystane zostały ogólnodostępne informacje, kalkulatory oraz upowszechniony plany inwestycyjne. Wyniki: Analiza czynników możliwych do kalkulowania, zwłaszcza kosztu transportu kontenerów, przy przyjętych założeniach, pozwoliła oszacować teoretyczny obszar wpływu Portu Koper, który obejmuje znaczną część naszego kraju, na południe od linii Szczecin- Brześć. Poza aspektem kosztowym obszar oddziaływania został poszerzony w związku z różnicą rozstawu torów wzdłuż wschodniej granicy Polski. Także aspekty ekologiczne wskazują na południowy kierunek transportu kontenerów, jako korzystniejszy dla środowiska naturalnego. Jako czynniki ograniczające rozwój połączenia należy wskazać politykę finansową operatorów frachtu morskiego oraz ograniczenia infrastruktury portów północnego Adriatyku. Wnioski: Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że "południowe" połączenie terenu Polski z Dalekim Wschodem w przypadku transportu kontenerów jest rozwiązaniem opłacalnym i korzystnym, z zastrzeżeniem interesów społeczności związanych z polskimi portami bałtyckimi. Jest tylko kwestią czasu, związanego z planowanymi terminami modernizacji portów adriatyckich, żeby południowy kierunek transportu stał się kierunkiem z powodzeniem konkurującym z "tradycyjnymi" kierunkami. Istotnym czynnikiem będzie zmiana stanowiska (i cenników) operatorów frachtów morskich. (abstrakt oryginalny)

Background: The new cyclical service, available on the Polish market, related to the railway connection between Port of Koper and the terminal in Silesia, enables delivery of containers, skipping the Polish and German ports. To "the opening" of a direct connection with the Adriatic Sea arises dilemma that requires the identification of sustainability of the containers' transport to the Polish territories in economical and ecological terms. The key to this problem is a solution of the equation with several unknowns, which include the cost and time of transport, sea freight operator procedures, infrastructure constraints and the interests of local and regional communities. The analysis of the impact area of rail connection Koper - Slawkow was carried within Empiric project. The assumptions and results are described below. Material and methods: Based on the experience of the Slawkow-Koper link's operator and analysis of distances, cost, duration of containers transport, the research has been conducted, intended to estimate the area of influence of ports, located on the shores of the four seas surrounding area of Central Europe: Adriatic, Baltic, Black and North, with particular reference to the Port of Koper. The research used publicly available information, calculators, and disseminated investment plans. Results: Analysis of factors possible to calculate, especially the cost of containers' transport, by adopted assumptions, the study allowed to estimate the theoretical impact area of the Port of Koper. The area covers a large part of Poland, south from the line Szczecin-Brest. Besides aspect of cost impact area has been expanded due to different rail-gauge along the eastern Polish border. Also the environmental aspects indicate south direction of transport containers, as beneficial to the natural environment. As the factors reducing the development of the connections financial policies of the sea freight operators and infrastructure limitations of the northern Adriatic ports were indicated. Conclusions: Based on the results of the research it is clear that a "southern" connection of the Polish territory with the Far East in the case of container transport is a viable and beneficial option, with exception of the interests of the communities related to the Polish ports. It is only a matter of time, related to planned deadlines of upgrading of Adriatic ports, that southern direction of transport will become the direction successfully competing with the 'traditional' ones. An important factor will be the change of sea freight operators' attitude and pricing policies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski L., 2012, Optymalizacja dostaw w intermodalnych korytarzach transportowych, Logistics 2012 Conference Materiale
  2. Lotos Kolej Taryfa usług kolejowych, PKP Cargo Taryfa towarowa, PCC Intermodal Taryfa transportu intermodalnego
  3. MDS Transmodal Limited, NAPA: Market study on the potential cargo capacity of the North Adriatic ports system in the container sector, (accessed 6.11.2013)
  4. www.its-napa.eu
  5. Trupac I., Kolenc J., 2002, The northern Adriatic ports - joint approach to the European transport market, IAME Panama 2002 Conference Proceedings
  6. Veregge A., Rijeka - Eying Central Europe, (accessed 5.11.2013), www.transportjournal.com/en /home/news/artikeldetail/rijeka-eyingcentral-europe.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu