BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Adam (Politechnika Częstochowska), Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Integracja procesów informacyjnych w układach sieciowych w kontekście wykorzystania modelu SOA
Integration of Information Processes in Network Organizations in the Context of the SOA Model Using
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 101-113, rys., bibliogr. 35 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Systemy zintegrowane, Procesy biznesowe, Architektura zorientowana na usługi SOA
Integrated system, Business processes, Serviced Oriented Architecture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreowanie struktur sieciowych we współczesnych układach gospodarczych staje się normą funkcjonowania dla wielu organizacji. Tworzenie wielowymiarowych związków organizacyjnych w ewoluujących aliansach, o rozmytych granicach, powoduje, że integracja procesów gospodarczych staje się jednym z najistotniejszych problemów. Ponadto rozwój technologii informacyjnych umożliwił kooperującym organizacjom współtworzenie i współdzielenie zasobów informacyjnych. Powyższe zjawiska determinują dążenie do integracji procesów biznesowych oraz technologii wykorzystywanych w działalności. Toteż w artykule autorzy zaprezentowali główne atrybuty struktur sieciowych, które z jednej strony wpływają na efektywność układu sieciowego, a z drugiej determinują kształt procesów biznesowych obsługiwanych przez wykorzystywane rozwiązania technologiczne. Wskazali korelację, jaka zachodzi między wdrażaniem rozwiązań technologicznych a koniecznością integracji procesów, na przykładzie stosowania rozwiązań typu SOA (Service Oriented Architecture).(abstrakt oryginalny)

Creation of network structures in contemporary organizations becomes the norm of the functioning. The creation of multidimensional structures in evolutionary relations, where it is difficult to determine now the organization's boundaries no longer makes business process integration is becoming one of the most important problems. In addition, the development of information technology has enabled to contribute and share information resources. The above phenomenon indicative of the pursuit of the integration of business processes and technologies used in the activity. So in the article, the authors presented the main attributes of the network structures, which, on the one hand, affect the efficiency of the network agreement and, on the other hand, determine the shape of the business processes supported by the technology used. Indicated on the correlation between what the implementation of technological solutions and the need to integrate processes for example of the application of solutions SOA (Service Oriented Architecture).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroszkiewicz S., Mikułowski D., 2006, Web serwisy i Semantic Web. Idee i technologie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa s. 265.
 2. Chmielarz W., 2007, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 3. Chrapko M., 2010, CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 132-137.
 4. Cieśliński W., 2000, Zarządzanie procesami, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 88.
 5. Czekaj J., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 33.
 6. Flieger M., 2012, Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model osiągania dojrzałości procesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 86-89.
 7. Gabryelczyk R., 2000, Reengineering, restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 29-30.
 8. Gandhi S., A Service-Oriented Approach to B2B Integration Using Web Services, Published for Dreamscape Media, http://www. Dreamscape.co.in (20.04.2014).
 9. Good M., Campbell A., 2002, Designing effective Organizations. How to Create Structured Networks, Jossey-Bass, A. Wiley Company, San Francisco, s. 338.
 10. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa: projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa, s. 62.
 11. Kiełtyka L., 2008, Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania Informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
 12. Kisielnicki J., 2008, MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 13. Kostera M., 2008, Nowe kierunki zarządzania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. Krupski R., 2008, Rodzaje i podstawowe mechanizmy elastyczności, [w:] Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 15. Krupski R., 2011, Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych, [w:] Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, A. Barabasz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 16. Łobos K., 2007, Organizacja przedsiębiorstwa wspierająca efektywność ekonomiczną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 17. Łobos K., 2000, Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 97-103.
 18. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 75-82.
 19. Niemczyk J., 2006, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Nosowski A., 2010, Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H. Beck, Warszawa, s. 180-183.
 21. Nowicka-Skowron M. (red.), 2009, Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji regionu, Politechnika Częstochowska-PAN, Częstochowa.
 22. Nowicki A., Sitarska M., 2010, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 14.
 23. Nowosielski S., 2008, Procesy gospodarcze w organizacjach, [w:] Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 40.
 24. Perechuda K., 2000, Organizacja fraktalna, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa, s. 26.
 25. Perechuda K., Srzednicki A., Cieśliński W., 2000, Zarządzanie procesem jako instrument doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie, t. 3, red. W. Wawak, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 26. Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Pielecka M., 2013, Integracja systemów informatycznych - międzyorganizacyjna wymiana informacji. Zarządzanie i Finanse, \"Journal of Management and Finance\", vol. 28, no. 4, part 1.
 28. Pietrzykowski P., 2009, Obszary konkurencyjności lokalnej, [w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, PWN, Warszawa, s. 220.
 29. Polak P., 2003, Integracja w międzyorganizacyjnych systemach informacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 30. Przybyła M. (red.), 2007, Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 31. Sroka H., 2006, Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie Technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 32. Strategor, 2001, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Wydawnictwo PEW Warszawa , s. 392-402.
 33. Trocki M., Gregorczyk S. (red.), 2006, Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 190.
 34. Tsalgatidou A., Pilioura T., 2002, An Overview of Standards and Relat-ed Technology in Web Services, Kluwer Academic Publishers, Manu-factured in The Netherlands.
 35. http://www.tridens.si/expertise/soa (24.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu