BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew
Tytuł
Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Transformational Processes in Industrial Spatial Structures in Relation to Changing Surroundings
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 11-22, poz., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Transformacja przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa
Industrial enterprises, Transformation of enterprises, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawione rozważania wskazują, iż przestrzenne układy przemysłowe nie są sumą zakładów, ale kształtują się jako określone systemy, powstałe na zasadzie powiązań funkcjonalnych między poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz ich otoczeniem. Oznacza to, iż procesy przemian dokonujące się w jednym zakładzie przemysłowym lub w jego otoczeniu, wpływają na zmianę sytuacji w pozostałych kategoriach zakładów przemysłowych oraz w poszczególnych kategoriach otoczenia.[...] Należy przyjąć, iż otwiera się nowa problematyka badawcza, związana z procesami transformacji przemysłowych układów przestrzennych. Zaproponowane ujęcie modelowe wskazuje, iż nie można rozpatrywać procesów transformacji firm wyłącznie z pozycji mikroekonomicznej, ale szerzej - w kontekście funkcjonowania i kształtowania się przestrzennych układów przemysłowych. Ważnym zagadnieniem jest analiza działań koordynacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz współdziałania z samorządowymi układami lokalnymi i regionalnymi, a także z otoczeniem krajowym i międzynarodowym.(fragment tekstu)

The paper presents a model of transformational processes in spatial forms of industry concentration. The model distinguishes various types of enterprises: leading, complementary, standard, and internal-demand firms, and types of surroundings: regional, national, and international. The paper presents passive and active relations occurring among all those categories. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandman M.K., 1976, Modelling of Territorial Production Complexes, vol. I, II, III, USSR Academy of Sciences. Sibberian Department Institute of Economics and Organization of Industrial Production. Novosibirsk.
 2. Borowiec M., 2003, Zmiany kierunków kształcenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach transformacji gospodarki, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych,Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów.
 3. Boudeville J.R., 1966, Problems of Regional Economic Planning. Part I, Edinburgh.
 4. Byrski B., 1970, Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych, Warszawa.
 5. Chardonnet J., 1955, Podstawowe typy kompleksów przemysłowych, Przegl. Zagr. Lit. Geograf., z. 4.
 6. Dobrowolska M., 1964, Tendencje rozwoju geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej, Przegl. Geograf., z. 4.
 7. Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne nr 63, Warszawa.
 8. Fajferek A., 1966, Region ekonomiczny i metody analiza regionalnej, Warszawa.
 9. Fierla I., 1967, Przemysł, [w:] Struktura przestrzenna gospodarki narodowej, Warszawa.
 10. Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów.
 11. Hamilton F.E.J., 1977, The Definition and Character of Industrial Systems, Conference Papers, IGU, Commission on Industrial Systems, Kraków.
 12. Herman S., 1967, Obszary koncentracji przestrzennej przemysłu w Polsce w 1956 r., Biuletyn KPZK PAN, z. 5, Seria A.
 13. Isard W., 1965, Metody analizy regionalnej, Warszawa.
 14. Kołosowski N., 1955, Zespół (kompleks) produkcyjno-terytorialny w radzieckiej geografii ekonomicznej. Przegl. Zagr. Lit. Geogr., z. 2.
 15. Kortud B., 1968, Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta. Prace Instytutu Geografii UJ, z. 41.
 16. Leszczycki S., Grzeszczak J., Kukliński A., Najgrakowski M., 1961, Struktura przestrzenna przemysłu w Polsce w latach 1956, Biuletyn KPZK PAN, z. 1(3).
 17. Misztal S., 1962, Warszawski Okręg Przemysłowy, Studia KPZK PAN, t. IV. Warszawa.
 18. Misztal S., 1970, Przemiany struktury przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860-1965, Studia KPZK PAN, t. XXXI, Warszawa.
 19. Pakuła L., 1962, Analiza struktury przestrzennych form koncentracji przemysłu województwa krakowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 10. Prace Geograficzne II, Kraków.
 20. Probst A., 1974, Problemy rozmieszczenia przemysłu socjalistycznego, Warszawa.
 21. Rachwał T., 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa-Kraków.
 22. Secomski K., 1956, Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa.
 23. Zioło Z., 1970, Formy koncentracji przemysłu w strukturze przestrzennej województwa rzeszowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 40. Prace Geograficzne V, Kraków.
 24. Zioło Z., 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały Informacyjne WKPG w Rzeszowie, styczeń-marzec, Rzeszów.
 25. Zioło Z., 1976, The Development of Optimum Territorial Forms of Industrial Concentration, Geographia Polonica, vol. 33.
 26. Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, Seria "Problemy rejonów uprzemysławianych" KBRU PAN, PWN, Warszawa.
 27. Zioło Z., 1986, Model przemian struktur przemysłowych, [w:] Z. Zioło (red.), Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975-1986, BielskoBiała.
 28. Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.
 29. Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.
 30. Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.
 31. Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] B. Domański (red.), Geografia-Człowiek-Gospodarka, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu