BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmielińska-Pietraszek Paulina (Akademia Pomorska w Słupsku), Szymańska Wioletta (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Przestrzeń przemysłowa Szczecinka i Lęborka w układach regionalnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego
The Industrial Area of Szczecinek and Lębork in Regional Structure of the Pomorskie and Zachodniopomorskie Voivodeships
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 35-44, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przemysł, Geografia przemysłu, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Przedsiębiorstwo wobec zmian, Zatrudnienie
Industry, Geography of an industry, Industrial production location, Changes in the company, Employment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szczecinek, Lębork
Abstrakt
Dokonując analizy zmian liczby podmiotów gospodarczych w sektorze przemysłowym, można mówić o ich spadku w całej grupie miast województw nadmorskich.[...]Analiza na poziomie poszczególnych jednostek osadniczych wykazała jednak różne tendencje zmian. W Szczecinku i Lęborku ukształtowała się bardzo podobna tendencja spadkowa, bowiem w obu tych miastach udział procentowy podmiotów gospodarczych sektora przemysłowego w ogólnej liczbie podmiotów zmniejszył się o około 6 punktów. Tendencja ta wynika nie tyle ze spadku liczby bezwzględnej podmiotów działających w sekcji D, ponieważ ta w obu przypadkach uległa zwiększeniu w analizowanym okresie, ile ze wzrostu udziału podmiotów gospodarczych w innych sekcjach. Wpływ na taki stan rzeczy oprócz przekształceń o charakterze strukturalnym zdaje się mieć wielkość poszczególnych rynków pracy, dla których (w przypadku miast 20-50 tys. i mniejszych) likwidacja lub nowa lokalizacja jednego zakładu przemysłowego może pociągać za sobą widoczne zmiany struktury zatrudnienia. Dlatego w dalszej części artykułu dokonano szczegółowej analizy dwóch przypadków: Szczecinka, jako miasta cechującego się wzrostem liczby pracujących w przemyśle, i Lęborka, w którym w okresie 1995-2003 spadła liczba osób pracujących w tym sektorze działalności.(fragment tekstu)

During the years of economic transformation there have been changes in regional industrial structures, which are strictly connected with the modification of meaning and overestimation of the role of elements decisive in choosing the location of some social-economic functions. The article presents the structure's characteristics of workers in the cities of Pomorskie and Zachodniopomorskie Voivodeships, with particular consideration of mid-cities. The sampler of differential workers' displacements in the industrial section pointed at diverse maintenance of cities in the years 1995-2003. It was noted that 40% of entities are characterized by lower than cities-average dynamism of the increase in the workers' participation in the industrial section. The lowest values were reached by small cities. This group includes also two largest cities of the littoral regions, i.e. Gdańsk and Szczecin, and 7 entities from the group of cities with 20-50 thousand inhabitants, located on the coast (Świnoujście and Kołobrzeg) and in the zone of influence of the Tricity agglomeration. The cities of all sizes were showing higher dynamics than the average, but especially those concentrated in the south part of the Pomorskie and Zachodniopomorskie Voivodeships. Mid-cities were characterized by three types of maintenance: increase, stagnation and decrease in the amount of workers in the industrial section, as a result of structural modification as well as the size of several work-markets, for which the liquidation or new location of one factory may implicate prominent changes in the structure of population. Therefore two cases have been elaborated in the subsequent section of the article: the first is Szczecinek, as a city with an increasing amount of workers, and the second is Lębork, where the index of industrial workers was increasing, and where during the period of time from 1995 to 2003 the number of people working in that field finally decreased.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski R., Trojanek M., 1999, Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast), [w:] R. Domański (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania - część II, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, Warszawa, s. 59-77.
 2. Czarnik A. (red.), 1971, Dzieje ziemi szczecineckiej, Poznań.
 3. Geografia gospodarcza Polski, 2004, pod red. I. Fierli, Warszawa.
 4. Jerczyński M., 1973, Studia nad strukturą funkcjonalną miast, "Prace Geograficzne" 97, IGPAN.
 5. Kołodziejski J., 1999, Nowa rola Poznania w procesie przekształceń polskiej przestrzeni, [w:] R. Domański (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania - część II, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, Warszawa, s. 95-108.
 6. Lindmajer J., Machura T., (red.), 1982, Dzieje Lęborka, Poznań.
 7. Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Katowice.
 8. Rydz E., 1998, Przekształcenia struktur funkcjonalno-przestrzennych w regionach nadmorskich, Studia Geograficzne, 69, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 195-213.
 9. Rydz E., 2001, Miasta regionów nadmorskich w okresie transformacji systemowej, Zeszyty Naukowe, 5, Instytut Kształcenia Managerów, Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Kołobrzeg, s. 5-20.
 10. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 2001, Atrakcyjność inwestycyjna miast powiatowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, http://gdansk.ibngr.edu.pl/news/konfera1.htm
 11. Zdrojewski E.Z., 1971, Rozwój przemysłu w latach 1945-1968, [w:] A. Czarnik (red.), Dzieje ziemi szczecineckiej, Poznań, s. 214-222.
 12. Zioło Z., 1996, Przemiany struktur regionalnych w procesie transformacji systemu gospodarowania,Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1814, Studia Geograficzne LXV, Wrocław, s. 89-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu