BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Stanisław (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Wpływ procesów globalizacji na region
Influence of Globalization Processes on a Region
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 55-66, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Globalizacja, Regionalizacja, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Regionalization, Social results of globalisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
[...]Procesy globalizacji stanowią jednocześnie zagrożenie i szansę dla regionów. Konsekwencje polityczne i społeczno-gospodarcze tych procesów odciskają swoje piętno głównie na regionach, ponieważ to one bezpośrednio stykają się z działalnością korporacji transnarodowych. Z jednej strony bogate regiony w konsekwencji efektów kumulacyjnych w dalszym ciągu są atrakcyjne dla międzynarodowego kapitału, z drugiej natomiast przegrywają one rywalizację z regionami rozwijającymi się, których główną atrakcją jest stosunkowo dobrze wykwalifikowana, ale przede wszystkim tania siłą robocza. Procesy globalizacji prowadzą do zacierania różnic między poszczególnymi regionami, ale i są podstawą, na której regiony budują swoją nową tożsamość. Obecnie obserwujemy w środowisku geograficznym proces zanikania tradycyjnie pojmowanych regionów. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest powstawanie nowych podziałów administracyjnych oraz zwiększająca się mobilność ludzi, związana ze wzrastającą swobodą przemieszczania się. Nie oznacza to jednak faktycznego zaniku regionów, lecz raczej ich modyfikację, polegającą na zacieraniu cech tradycyjnie pojmowanych oraz rozwijaniu tych, decydujących o niepowtarzalnym charakterze danego regionu. Cechy te bardzo często determinują postawy ludzi przybyłych z zewnątrz oraz są na tyle mocne, że niejednokrotnie przebijają się ponad podziały polityczne. Odradzanie się współczesnych regionalizmów należy traktować jako odpowiedź ludności na konsekwencje procesów globalizacji. W przeciwieństwie do procesów globalizacji nowy regionalizm zaspokaja aspiracje społeczności lokalnych, dotyczące autonomii regionu, jego kulturalnego i gospodarczego rozwoju oraz indywidualne potrzeby mieszkańców.(fragment tekstu)

The article presents the value of globalization processes in the development of a region. It distinguishes basic groups of the global processes, such as: development of the free market, development of transnational corporations, development of telecommunication, including: satellite television, the Internet (e-mail, IRC) and mobile phones web, and development of modern means of transport. Theconsequences of globalization processes are: limitation of governmental control, increase in the role of the speculation budget, diminishing of the middle class, increase in polarization of wages, explosion of illegal activities, rebirth of new regionalisms and increase in international tendencies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań.
 2. Domański B., Guzik R., Micek G., 2003, Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, Kraków.
 3. Gawlikowska Hueckel K., 2002, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Gdańsk.
 4. Gorzelak G., 1998, Regional and Local potential for transformation in Poland, Warszawa.
 5. Hirst P., Thompson G., Cable V., 1995, Globalization and the Future of Nation State, "Economy and Society", no 2.
 6. Jędrzejczyk D., 2002, Geograficzne aspekty globalizacji społeczeństwa i gospodarki, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków.
 7. Kondracki J., 1995, O geografii regionalnej, "Przegląd Geograficzny", 1-2.
 8. Koter M. (red.), 1995, Region and Regionalism, Social and Economical Aspects, Łódź-Opole.
 9. Koter M., 1995, Region and regionalism, Social and political aspect, Łódź-Opole.
 10. Makieła Z., Fedan R., 2006, Rzeszowski i krakowski obszar metropolitalny, Kraków.
 11. Martin H.P., Schumann H., 2000, Pułapka globalizacji, Wrocław.
 12. Massalski E., 1930, O zasadach wydzielania regionów, "Ziemia" XV, 2.
 13. Ohmae K., 1995, The End of the Nation State. The rise of Regional Economies, "The Free Press", New York.
 14. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWN, Warszawa.
 15. Sala S., 2005, Procesy globalizacji ich konsekwencje dla regionów, [w:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, t. 12, Kielce.
 16. Sala S., 2006, Agroturystyka a rozwój regionalny w dobie globalizacji, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Kielce.
 17. Skorowski H., 1998/1999, Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa.
 18. Szymański W., 2001, Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Warszawa.
 19. Thurow L., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław.
 20. Uchatius W., 2004, "Die Zeit", 23.09.
 21. Wilczyński W., 1997, Ewolucja pojęcia regionu w literaturze geograficznej, "Rocznik Świętokrzyski", Seria B - Nauki Przyrodnicze 24.
 22. Wilk W., 1994, Miasto a region, [w:] Z problematyki badawczej polskiej geografii osadnictwa i ludności 1918-1939, Warszawa.
 23. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, "Przedsiębiorczość-Edukacja" nr 1, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu