BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku
The Energety Potential of Agriculture Biomass in Polish Regions in the Aspect of the Realize National Aim Index at the RES 2020 Year
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 70-76, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dyrektywy UE, Biomasa, Energetyka, Odnawialne źródła energii
EU directives, Biomass, Energetics, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie uzasadnienia wykorzystania biomasy pozyskiwanej w rolnictwie do celów energetycznych. Wykorzystanie lokalnej biomasy powinno zmierzać do podnoszenia konkurencyjności regionalnej w oparciu o endogeniczny regionalny potencjał. Przedstawiono potencjał płynnych biopaliw, tj. bioetanolu i estrów metylowych, zgodnie z Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) w 2020 roku oraz potencjał energetyczny możliwy do uzyskania z biogazowni rolniczych, a także potencjał biomasy stałej, tj. odpadów rolniczych (słomy, siana, drewno odpadowe z sadów) oraz możliwy do uzyskania z plantacji upraw energetycznych wieloletnich w celu spalania i uzyskania energii cieplnej oraz elektrycznej. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność produkcji w systemie rozproszonym w niewielkich lokalnych elektrociepłowniach. Polska jest krajem o wysokim potencjale biomasy i pełne jej wykorzystanie pozwoli spełnić NCW w 2020 roku oraz dyrektywy UE. (abstrakt oryginalny)

Regional development programs according to National Strategy for Regional Development 2010-2020 heading to rising competitive on the basis internal potential of biomass - it's the matter in the paper. There are show the utilization of the biomass from the agriculture to the energetic aims. In the paper there are the potential of biomass - it is liquid biomass - bioethanol and biodiesel according to National Objectives for 2020 and the potential possibility from the digestigatin from agriculture. The potential of the solid biomass, too - particulary. The waste from the agriculture (mey, straws, orchards), and potential plantation of the energetic plants (willow, poplar, Miscantus). The solid biomass should be use to the CHP process (Combinet Heat and Power) in dispersion system in little and middle power station. Poland is the country in which the potential of biomass is high (895 PJ). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. 2013: GUS, Warszawa.
 2. Gaczek W.M. 2009: Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, t. CXVIII, Warszawa.
 3. Graczyk A. (red.). 2009: Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Izdebski J.M., Szewczak M. (red.). 2006: Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, Wyd. KUL, Lublin.
 5. Jasiulewicz M. 2007: Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych, [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy, Warszawa.
 6. Jasiulewicz M. 2010a: Possibility od Liquid Bio-Fuels, Electric and Heat Energy Production from Biomass in Polish Agriculture, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 19, no. 3, 483.
 7. Jasiulewicz M. 2010b: Potencjał biomasy w Polsce, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Synteza. 2010: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 9. Kosiedowski W. (red.). 2005: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Wyd. UMK w Toruniu, WTN, Włocławek.
 10. Kuś J., Faber A., Madej A. 2006: Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, Raporty IUNG PIB, nr 3, Puławy.
 11. Kuś J., Madeja A., Kopiński J. 2006: Bilans słomy w ujęciu regionalnym, Raporty IUNG PIB, nr 3, Puławy.
 12. Prawne, technologiczne środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji odnawialnych źródeł energii w Polsce opartych na biomasie pochodzenia rolniczego. 2008: Ekspertyza (IMBER). Warszawa.
 13. Prognoza - Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. (załącznik do PEP 2030 r.). 2009: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Program "Innowacyjna energetyka". Rolnictwo energetyczne. 2008: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 15. Pudełko R. 2013: Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE- 27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja, IUNG-PIB. Monografie i Rozprawy Naukowe, nr 39, Puławy.
 16. Rocznik statystyczny 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 17. Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M. 2011: Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 18. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. 2013: Zadanie badawcze nr 4, IMP PAN.
 19. Strzelczyk F., Wawszczak A. 2008: Efektywność biomasy jako paliwa energetycznego, Rynek Energii, nr 5(78), Lublin.
 20. Ustawa Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu