BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przejawy aktywności ekonomicznej ludności związanej z rolnictwem
Appearances of Economic Activity of Rural Inhabitants
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 135-140, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Aktywność ekonomiczna, Aktywność ekonomiczna ludności, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Economic activity, Human economic activity, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie podstawowych przejawów aktywności ekonomicznej ludności powiązanej z rolnictwem. Analizę przeprowadzono w związku z projektem zmian w systemie dopłat bezpośrednich zaproponowanych przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, polegających na wprowadzeniu definicji czynnego i aktywnego rolnika. Badaniami objęto populację rolników aktywnych zawodowo, których pozycję analizowano na tle ogółu członków gospodarstw domowych związanych z rolnictwem. Korzystano z danych zawartych w materiałach powszechnych spisów rolnych z 2002 i 2010 r. Analizowano wybrane cechy aktywnych rolników, takie jak: wiek i płeć, wykształcenie, okres kierowania gospodarstwem rolnym. Badania wykazały, że na obszarach wiejskich występuje zjawisko występowania dużej liczby osób biernych zawodowo, którzy obciążają gospodarstwo rolne. Osoby kierujące gospodarstwem rolnym mają niższy poziom wykształcenia rolniczego niż ogół mieszkańców obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents main appearances of economic activity of rural inhabitants. The analysis was made because of project of changes in the system of direct payments proposed by the European Parliament and European Commission relying on introduction of definition of active and virtual farmer. The research works covered all population of professional active farmers which position was analyzed on the background of all members of agricultural holdings. There were used data from materials of common agricultural censuses from 2002 and 2010. The research works focused on analyzes of chosen features of active farmers, like age and sex, education or period of farm management. The research showed that in rural areas there was the occurrence of large number of passive people who burden agricultural holdings. The managers of farms posses lower level of education comparing to total number of rural population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Giersz Z., Poślednik A. 2012: Definicja aktywnego rolnika w propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej - ocena polskiej perspektywy, FAPA, Warszawa.
  2. Poczta W. (red). 2012: Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania Modernizacja gospodarstw rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3.
  3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64, poz. 592.
  4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268.
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 1991, nr,7, poz. 24.
  6. Wiatrak A.P. 2005: Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło nierówności gospodarczych i społecznych, Kapitał ludzki i intelektualny, UR, Rzeszów.
  7. Wniosek rozporządzenia PE i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, 2011: KOM(2011) 625, 2011/0280 (COD), {SEC(2011) 1153}, {SEC(2011) 1154}, Komisja Europejska, Bruksela.
  8. Wniosek rozporządzenia PE i Rady zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013. 2011: COM(2011) 630, 2011/0286 (COD), Komisja Europejska, Bruksela.
  9. Wołoszyn J. 2004: Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie, Problemy Rolnictwa Światowego, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu