BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach rolniczych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Costs of Hired Labor in Agricultural Farms in Poland Compared to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 141-146, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wynagrodzenie za pracę, Pracownicy najemni, Koszty pracy
Arable farm, Remuneration for work, Hired worker, Labour costs
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było oszacowanie i ocena kosztów wynagradzania najemnej siły roboczej w gospodarstwach rolniczych Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej uczestniczących w systemie rachunkowości rolnej FADN. Na podstawie zebranych danych określono szacunkową wysokość wynagrodzeń najemnej siły roboczej w poszczególnych państwach. Dane dotyczące gospodarstw rolniczych porównano z najniższymi oraz średnimi wynagrodzeniami w gospodarce narodowej poszczególnych państw. Poddano także analizie koszty pracy z uwzględnieniem typów rolniczych gospodarstw. Z badań wynika, że stawki wynagrodzeń w rolnictwie polskim należą do najniższych w UE. Występuje również znaczne zróżnicowanie związane z typem gospodarstwa. Najwyższe stawki godzinowe płacono w Polsce w gospodarstwach typu 7 (zwierzęta ziarnożerne) i 8 (mieszane), a także w części państw w gospodarstwach typu 3 (winnice). W zdecydowanej większości państw UE wynagrodzenia pracy najemnej są wyższe od najniższego wynagrodzenia i niższe od średniej krajowej (poza Czechami i Słowacją). Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy udziałem pracy najemnej siły roboczej a względną wysokością wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents costs of salaries of hired labor force on farms in Poland and other European Member States participating in the FADN system. Based on those costs the amount of salaries paid to hired labor force in individual Member States were estimated. Data pertaining to farms were juxtaposed with the lowest and average pay in national economies of individual states. Also costs of labor accounting for types of farms were specified. It could be concluded that rates of pay in Polish agriculture are the lowest ones in the united Europe. Also considerable diversity occurs which is related to a farm type. The highest hourly rates are paid in Poland on type 7 and 8 farms, and in some states on type 3 farms. In the definite majority of EU states the hired paid labor salaries exceed the lowest pay (if it exists) and are below than national average pay (apart from the Czech Republic and Slovakia). Also a positive connection between the level of engagement of hired labor force and a relative amount of a salary has been demonstrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryła P. 2010: Uwarunkowania zróżnicowania dochodów rolniczych w Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zesz. Nauk. SGGW Nr 80(2010), Wyd. SGGW, Warszawa, 5-17.
  2. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. 2010: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, www.fadn.pl.
  3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. 2011: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, www.fadn.pl.
  4. Europe in figures. Eurostat yearbook 2012. 2012: Eurostat, European Commission.
  5. Nasiłowski M. 2004: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydanie zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 326.
  6. Pocztowski A. 2003: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa, 126.
  7. Wojewodzic T. 2011: Wynagrodzenie za pracę w rolnictwie, Prac. Nauk. UE Wrocław, nr 165, 422-433.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu