BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
May Jacek
Tytuł
Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi
Adaptation of Industrial Enterprises - the Case of Łódź
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 154-172, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Restrukturyzacja dostosowawcza, Badania ankietowe
Industrial enterprises, Adjustment restructuring, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Artykuł ma dwa cele. Celem pierwszym, poznawczym, jest identyfikacja i próba usystematyzowania strategii adaptacyjnych podejmowanych przez łódzkie przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 1992-2003. Drugim celem, teoretycznym, jest próba zastosowania typologii form adaptacji T. Stryjakiewicza do syntezy zidentyfikowanych strategii adaptacyjnych. Dane wyjściowe pochodzą z przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, kwerendy prasowej oraz ze stron internetowych badanych przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

This article has two objectives. The cognitive objective is to recognize and systematize the strategies of adaptation of industrial enterprises in Łódź in the years 1992-2003. The basis for the systematic arrangement are conclusions made by T. Stryjakiewicz (1999), J. Michalak and U. Dzika (2000). The other, theoretical objective is an attempt to apply the typology of forms of space adaptation of industrial enterprises presented by T. Stryjakiewicz (1999) in order to synthesise the identified strategies. The typology of T. Stryjakiewicz transfers A. Smith's (1995) conclusions into Polish science. Its theoretical basis are theories of regulation and industrial networks.Having studied the cases of fifteen companies, whose adaptation strategies were the most diverse or characteristic of a given branch, the author has systemized the identified adaptation procedures. There were eighteen different types of strategies falling into five categories: cost reduction, relocation, changes in management system, changes in the structure of production and contacts with foreign partners. While trying to classify the adaptation typology forms, besides those characterized by T. Stryjakiewicz (1999), such as deindustrializing, paternalistic and global, two additional types were recognized: local and transitional adaptation. Local adaptation, applied mostly by small enterprises, limits their activity to the local market. Those enterprises have a small adaptability and do not participate in the process of globalization. The transitional type is common to a part of medium-sized and large enterprises with Polish capital. Owning to new technologies and organization of production, they increase their adaptability and are better suited to global competition. The analysis has led to the conclusion that the kind of adaptation procedures taken by enterprises and also the result of those actions depend on the origin of the enterprises, their branch, size and the origin of capital.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aglietta M., 1979, A theory of capitalist regulation, the US experience, London.
 2. Asheim B.T., Heraldsen T., 1991, Methodological and theoretical problems in economic geography, "Norsk Geogr. Tidasskr.", 45.
 3. Belka M., Estrin S., Schaffer M.E., Singh I.J., 1995, Enterprise adjustment in Poland: evidence from a survey of 200 private, privatised and state-owned firms, "Discussion Paper", no 233, LSE, Centre for Econ. Performance, London.
 4. Boyer R., 1990, Thee regulation school, a critical introduction,k. New Yor
 5. Conti S., 1993, The network perspective in industrial geography. Towards a model, "Geogr. Annaler", no 75 B, vol. 3.
 6. Duché G., 1997, Lokalny system produkcyjny w Łodzi i regionie łódzkim (czyli słabo skoordynowane środowisko przedsiębiorczości), [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Łódź.
 7. Grabher G. (ed), 1993, The embedded firm. On the socioeconomics of industrial networks, London-New York.
 8. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure, the problem of embeddedness, "American Journal of Sociology", 91, 3.
 9. Håkansson H., Johanson J., 1993, The network as a governance structure: interfirm cooperation beyond markets and hierarchies, [in:] G. Grabher (ed.), The embedded firm. On the socioeconomics of industrial networks, London-New York.
 10. Hamilton F.E.I., Linge G.J.R. (eds.), 1979, Industrial systems, London.
 11. Jewtuchowicz A., 1993, Podstawowe kierunki i problemy restrukturyzacji Łodzi i województwa łódzkiego, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, Łódź.
 12. Marczyńska-Witczak E., 1996, Zmiany struktury gospodarczej Łodzi, [w:] W. Michalski (red.), Transformacja społeczno-gospodarcza Łodzi na tle regionu, Łódź.
 13. Marczyńska-Witczak E., 2001, Procesy dezindustrializacji przestrzennej w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie Łodzi, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 2, Warszawa-Kraków.
 14. Margas D., 1998, Uwolnić się od długu, "Rzeczpospolita", 22.12.1998.
 15. Markowski T., Marszał T., 1999, Recovering economy of a region in transition - the case of Łódź Industrial Agglomeration (Poland), "European Spatial Research and Policy", vol. 6, no. 1/1999, Łódź.
 16. Markowski T., Stawasz D., 1997, Łódź i region - przyczyny upadku i rozwoju, [w:] G. Gorzelak (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, nr 19 (52), Warszawa.
 17. Marszał T., May J., 2002, Adaptation Processes in Polish Industry in Conditions of the Market Economy, as Exemplified by the City of Łódź, [in:] R. Domański (ed.), Cities and Regions in an Enlarging European Union, Studia Regionalia, vol. 10, Warszawa.
 18. May J., 2000, Changes in spatial concentration of industry in Łódź in the 1990s, [in:] T. Marszał (ed.), Local economy and Urban Development in Poland, Łódź.
 19. Michalak M.J., Dzika U., 2000, Problemy restrukturyzacji gospodarki województwa łódzkiego z uwzględnieniem zmian form własności, [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Łódź.
 20. Rachwał T., 2002, Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-wschodniej (na wybranych przykładach), [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów.
 21. Smith A., 1995, Regulation theory, strategies of enterprise integration and the political economy of regional economic restructuring in Central and Eastern Europe: the case of Slovakia, "Regional Studies", no. 29, vol. 8.
 22. Sołtysiński S., 1994, Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawnej, "Kwartalnik Prawa Gospodarczego", z. 3.
 23. "Strategia rozwoju miasta Łodzi, cz. I. Diagnoza stanu zainwestowania miasta Łodzi". Zespół pod kier.z, maszynopis, Wydział Strategii UMŁ, luty 1999, Łódź. A. Jewtuchowic
 24. Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań.
 25. Stryjakiewicz T., Wajda J., 2003, Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa-Kraków.
 26. Torański B., 2002a, Nie ma już "polskiego Manchesteru", "Rzeczpospolita", nr 287 (6364), dodatek "Regiony - województwo łódzkie".
 27. Torański B., 2002b, Energia, leki i kleje do glazury, "Rzeczpospolita", nr 287 (6364), dodatek "Regiony - województwo łódzkie".
 28. Walker D.F., 1975, A behavioral approach to industrial location, [in:] L. Collins, D.F. Walker (eds.), Location dynamics of manufacturing activity, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu