BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Research Problems Concerning the Effects of the Polish Industrial Space Restructurisation
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 11-19, tab., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Koncentracja przestrzenna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Struktura przestrzenna, Restrukturyzacja przemysłu, Geografia przemysłu
Spatial concentration, Industrial enterprises, Spatial structure, Industrial restructuring, Geography of an industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematykę efektów procesów transformacji i związanych z nimi zmian zachowań przedsiębiorstw przemysłowych na polu badań geografii przemysłu należy podejmować z jednej strony w zakresie oddziaływania poszczególnych elementów przestrzeni geograficznej na przedsiębiorstwo przemysłowe czy cały przemysł, a z drugiej - określić wpływ przedsiębiorstwa przemysłowego czy przemysłu na poszczególne elementy środowiska. Porównując wzajemne relacje, trzeba poszukiwać nowych mierników określają- cych efektywność, odnoszącą się do relacji przedsiębiorstwa czy przemysłu w stosunku np. do podłoża geologicznego, zasobów kapitałowych czy zasobów intelektualnych, ale także metod pomiaru syntetycznego ujęcia tego złożonego problemu. Wydaje się, że zarysowana propozycja otwiera nowe pola badawcze i podnosi ich wartość aplikacyjną dla polityki i gospodarki przestrzennej.(fragment tekstu)

The article presents the basic research problems concerning the country's industrial space transformation processes. Special attention is paid to the changes in the activity of industrial enterprises, which are treated as an element of the varied forms of spatial concentration of industry and industrial space, to the influence of the European integration on the changes in the conditions of industry development, and to the new measures of the industrial activity, crucial in the industrial geography research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniewicz J.D., Kulikowski M. red. 2004, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa
 2. Bojar B. 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Borowiecki R. red. 1999, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa, AE, TNOiK, Kraków
 4. Borowiecki R. red. 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, AE, TNOiK, Kraków
 5. Borowiecki R. red. 2000, Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, AE, TNOiK, Kraków
 6. Dobrowolska M. 1978, Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa
 7. Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków
 8. Karpiński A. 1994, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku", Warszawa
 9. Karpiński A., Paradysz S., Ziemiecki J. 1999, Zmiany struktury gospodarki w Polsce do 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku", Warszawa
 10. Kudełko J. 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków
 11. Kudełko J. 1997, Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków
 12. Kudełko J. 2002, Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, WSIiZ, Rzeszów, s. 133-147
 13. Kudełko J. 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Instytut Gospodarki WSIiZ, Kraków-Rzeszów, s. 57-73
 14. Kukliński A. red. 1995, Nauka-Technologia-Gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa
 15. Kukliński A. red. 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 16. Misztal S., Zioło Z. red. 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Kraków
 17. Olesiński Z. red. 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa
 18. Pakuła L., Troc M. 1987, Bibliografia geografii przemysłu za lata 1963-1983, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 19. Rachwał T. 2005, "Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania", (rozprawa doktorska), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków
 20. Rachwał T. 2004, Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, red. J.D. Antoniewicz, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa
 21. Stabryła A. red. 2000, Strategia wzrostu produktywności firmy, AE, Kraków
 22. Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM, Seria Geograficzna nr 61, Poznań
 23. Zioło Z. 1972, Próba konstrukcji syntetycznej wielomiernikowej mapy przemysłu, "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 4, nr 3, s. 127-133
 24. Zioło Z. 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. VI, s. 95-116
 25. Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PAN Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa
 26. Zioło Z. 1986, Modele przemian struktur przemysłowych, [w:] Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975-1985, WUS, Bielsko-Biała, s. 10-13
 27. Zioło Z. 1996, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. U. Wich, UMCS w Lublinie, pod patronatem PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Lublin, s. 183-191
 28. Zioło Z. 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków, s. 125-132
 29. Zioło Z. 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 122-131
 30. Zioło Z. 2001, Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice
 31. Zioło Z. 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Warszawa-Kraków, s. 97-106
 32. Zioło Z. red. 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 16, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 33. Zioło Z. red. 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 19, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 34. Zioło Z. red. 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 26, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 35. Zioło Z. red. 1993, Regionalne problemy uprzemysłowienia, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 27, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 36. Zioło Z., red. 1996, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu