BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Normatywne przesłanki stosowania zamienników i równoważników w trakcie realizowania zamówienia publicznego
Admissibility of Applying Substitutes and Equivalents in the Course of Carrying out the Public Procurement
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 3 (41), s. 267-276, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii ; Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Ustawa o zamówieniach publicznych, Realizacja zamówień
Public procurement, Public Procurement Act, Order processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praktyka stosowania zamówień publicznych pokazuje, iż położenie nacisku na ofertę najtańszą nie zawsze prowadzi do wyboru oferty najlepszej. Jednakże związanie oferenta z konkretnymi produktami czy producentami może wpływać znacząco na wysokość kosztów zamawianych materiałów, przy braku możliwości zastąpienia produktów równoważnymi, lecz tańszymi zamiennikami. Aktualny staje się zatem problem pogodzenia oczekiwań obu stron stosunku zobowiązaniowego, przy jednoczesnym zachowaniu celu nadrzędnego, którym jest realizacja zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym i cenowym. Na tym tle pojawia się pytanie mające wymiar praktyczny: Czy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość już na etapie wykonywania robót budowlanych zastosowania przez wykonawcę realizującego zamówienie publiczne materiałów i rozwiązań innych niż przewidziane dokumentacją przetargową stanowiącą załącznik do umowy?(abstrakt oryginalny)

The practice of public procurement shows that putting emphasis on the cheapest offer does not always lead to the best offers. However, tying the tenderer up with specific products, or producers, may influence considerably the amount of costs of ordered materials, at the lack of ability of replacing products with equivalent, but cheaper substitutes. So the issue of agreeing expectations of the parties while complying with the overall goal of completing an order at an appropriate qualitative and price level becomes current. Thus the question is arising, whether in the light of the Public Procurement Law Act, there is a possibility, at the stage of the performance of construction work, of applying by the contractor carrying out the public procurement materials and solutions different from those predicted by the tender documentation constituting the schedule to the agreement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 2. Grochalska D., Leszczyński Z., Wiktorowska E., Zamówienia publiczne na roboty budowlane, Presscom, Wrocław 2010.
 3. Jerzykowski J., Komentarz do art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, SIP LEX.
 4. Uchwała KIO z dnia 8 marca 2008 г., KIO/KD 17/11.
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 168 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 885 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759.
 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia21 stycznia 2012 r., VI ACa 965/11.
 10. Wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2012 r., KIO 2734/11.
 11. Wyrok KIO z dnia 23 grudnia 2011 r. ,KIO 2619/11.
 12. Wyrok KIO z dnia 30 września 2010 r., KIO/UZP 2041/10.
 13. Wyrok KIO z dnia 2 października 2012 r., KIO 2028/12.
 14. Wyrok KIO z dnia 10 października 2012 r., KIO 2059/12.
 15. Wyrok KIO z dnia 30 października 2012 r., KIO 2251/12.
 16. Wyrok KIO z dnia 5 marca 2013 r., KIO 376/13.
 17. Wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2008 r., KIO 287/08.
 18. Wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 201l r., KIO 1637/11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu