BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska Ewa (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Creating the Networking Enterprises - Logistics Determinants
Podstawy tworzenia przedsiębiorstw sieciowych - determinanty logistyczne
Grundlagen der Erstellung von Netzwerkunternehmen - Determinanten der Logistik
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 213-225, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca sieciowa, Logistyka, Postępowanie upadłościowe, Sieci przedsiębiorstw
Network cooperation, Logistics, Bankruptcy proceedings, Enterprise networks
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W artykule omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników logistycznych warunkujących organizacje procesów, wymianę zasobów i kompetencji. Na bazie analizy literaturowej zaproponowano model tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Model został zweryfikowany w aplikacyjnej części pracy. Metody: W publikacji przedstawiono przegląd literatury w omawianym zakresie oraz badania empiryczne. Materiał badawczy dotyczy przedsiębiorstw powstałych na bazie organizacji reaktywowanych po postępowaniach upadłościowych. Badania prowadzono na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami podmiotów tworzących sieć. Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazują, że podjęcie współpracy i kooperacja w sieci były jedyną możliwością powstania nowych podmiotów na bazie starego majątku i zasobów ludzkich firm zlikwidowanych podczas postępowania upadłościowego. Zidentyfikowano wiele determinant kooperacji przedsiębiorstw w sieci, jednak na podstawie badań wyciągnięto wnioski, że podstawowymi czynnikami kreowania kooperacji sieciowej są te nastawione na osiąganie korzyści. Współdziałanie dla realizacji celu głównego jest związane z wyspecjalizowaniem działalności każdego z partnerów. Ogólnie, wszystkie działania podejmowane w sieci przedsiębiorstw są nastawione na zysk. (abstrakt oryginalny)

Background: The article describes the determinants of creating network enterprises with peculiar consideration of logistic factors which are conditioning the organization of processes, exchange of resources and competences. On the basis of literature analysis, there is proposed a model of creating network enterprises. A model is verified in the application part of the thesis. Methods: Within the publication a literature review of submitted scope of the interest was presented, as well as the empirical research. A research substance attaches the enterprises created on the basis of the reactivation of organizations which has collapsed due to bankruptcy proceeding. The research was based upon direct interviews with employees of the net-forming entities. Results and conclusions: Results of the research shows that taking up the cooperation and net-cooperation was the only possibility for new entities to come into existence, that were based upon old assets and human resources liquidated during bankruptcy proceeding. There was indentified many determinants of enterprises network cooperation, however due to the research a conclusion draws, that basic factors of creating network cooperation are those which are profitachieving oriented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney D. 2008, Społeczeństwo sieci, [Network socjety], Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 2. Castells M. 2007, Społeczeństwo sieci, [Network socjety], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Friedman T.L. 2006, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, [The World is Flat. A brief history of the twenty-first century], Rebis, Poznań 2006.
 4. Frigo-Mosca F. 1998, Referenzmodelle Fur Supply Chain Management nach den Prinzipien der zwischenbetrieblichen Kooperation, [Reference Models For Supply Chain Management under the principles of inter-firm cooperation], BWI, ETH Zuerich 1998.
 5. Fung V.K., Fung W.K., Wind Y. 2008, Konkurowanie w płaskim świecie, [Competing in a flat Word], Wyd. Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ, Warszawa 2008.
 6. Górzyński M., Pander W., Kuć P. 2006, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, [Creating cooperative relationships between small and mediumsized enterprises and business institutions], PARP, Warszawa 2006.
 7. Granovetter M. 1985, Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology" 91 (3) 1985.
 8. Harrison B. 1997, Lean and Mean, Guilford Press, Boston 1997.
 9. Hamel G., Prahalad C.K. 1999, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994, (wyd. polskie: G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, [Competing for the Future], Business Press, Warszawa 1999.
 10. Hesselbein F. 1998, Organizacja okrężna, [Circular Organization] [in:] Organizacja przyszłości, [The organization of the future], F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (ed.), Business Press, Warszawa 1998.
 11. Kulińska E. 2011, Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne, [Axiological dimension of risk management of logistics processes. Models and economic experiments.] Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 12. Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T., Developing and Implementing Supply Chain Partnerships. The international Journal of Logistics Management., vol 7:2, 1996.
 13. Łobejko S. 2012, Przedsiębiorstwo sieciowe - teoria i praktyka, [Network Enterprises - theory and practice], [in:] Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, [Network Enterprises and other forms of networking], S. Łobejko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 14. Nahira F. (ed.) 2007 Digital Business Ecosystems. [in:] European Commission Information Society and Media, Luxemburg 2007.
 15. Prahalad C.K. 2009, Creating experience: competitive advantage in the age of networks, w: P.R. Kleindorfer, Y. Wind, The network challenge, Wharton School Publishing, New Jersey 2009.
 16. Scott Ch., Westbrook R. 1991, New Strategic Tools for Supply Cain Management, International Journal of Physical Distribution & Materials Management, vo. 21, nr 1, 1991.
 17. Sayer A., Walker R. 1992, The New Social Economy, Blackwell, Oxford 1992.
 18. Tanskanen K, 1994, Supplier Management in JIT Manufacturing. Acta Polytechnica Scandinavica, MA 65, Helsinki 1994.
 19. Thompson G.F. 2003, Between Hierarchies and Markets. The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford 2003.
 20. Warnecke J.L. 1999, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, [Revolution company culture. The fractal company], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu