BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zmiany produktywności całkowitej rolnictwa województw Polski Wschodniej w latach 2007-2011
The Changes of Agriculture Total Factor Productivity in Eastern Poland Regions Within 2007-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 158-162, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność czynników wytwórczych, Rolnictwo, Produktywność rolnictwa
Total Factor Productivity (TFP), Agriculture, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Celem badań była ocena zmian produktywności całkowitej rolnictwa pięciu województw tworzących Polskę Wschodnią, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2011. W badaniach wykorzystano metodę nieparametryczną bazującą na indeksie produktywności Malmquista. Wyniki badań wskazują, że w badanych latach we wszystkich województwach, podobnie jak na poziomie kraju, nastąpił wzrost produktywności całkowitej rolnictwa. W każdym z województw wzrost ten był jednak znacznie niższy niż na poziomie kraju, gdzie wynosił 38%. W pięciu regionach tworzących Polskę Wschodnią średnia wartość indeksu Malmquista wynosiła w badanym okresie 1,099, natomiast wzrost produktywności był efektem zmian technologicznych. Efektywność techniczna wykazała niewielki wzrost jedynie w województwie lubelskim. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines the changes of total factor productivity in agriculture of Eastern Poland's five provinces: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Warmińsko- Mazurskie within 2007-2011. Author used non-parametric method basing on Malmquist's productivity index. Survey results show that in investigated provinces one noticed the growth of total factor productivity in agriculture. It should also be noted that above mentioned growth was considerably lower comparing to whole Poland level - 38%. In five regions of Eastern Poland, average value of Malmquist index was in surveyed period - 1,099 but productivity growth was caused by technological changes. Technical effectiveness showed small growth only in Lublin region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Competitiveness Report 2008. 2009: European Commission, Brussels, 7.
 2. Färe R., Grosskopf S., Lovell C.A.K. 1995: Production Frontiers. Cambridge, Cambridge University Press.
 3. Floriańczyk Z. (red.). 2011: Zagadnienia produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych, IERiGŻ, Program wieloletni 2011-2014, nr 27, Warszawa, 7.
 4. Floriańczyk Z. (red.). 2008: Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, nr 114, IERiGŻ, Warszawa, 7.
 5. Floriańczyk Z., Rembisz W. 2012: Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. XII, 53-62.
 6. Headey D., Alauddin M., Rao D.S.P. 2010: Explaining agricultural productivity growth: an international perspective, Agricultural Economics, 41, 1-14.
 7. Latruffe L. 2010: Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD, Food, Agriculture and Fisheries, Papers no. 30, http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en, 63.
 8. Latruffe L., Balcombe K., Davidova S. 2008: Productivity change in Polish agriculture: An application of a bootstrap procedure to Malmquist indices, Post-Communist Economies, vol. 20(4), 449-460.
 9. Nowak A., Wójcik E.2013: Potencjał produkcyjny rolnictwa województw Polski Wschodniej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, 233-238.
 10. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 2011, Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Warszawa, 9.
 11. Rusielik R., Świtłyk M. 2009: Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 3, 20-27.
 12. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-20120. 2012: MRiRW, Warszawa, 17.
 13. Trueblood M.A., Coggins J. 2003: Intercountry agricultural efficiency and productivity: a Malmquist index approach. http://faculty.apec.umn.edu/jcoggins/documents/malmquist.pdf, 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu