BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poprawność praktyk gospodarskich a percepcja ryzyka wśród polskich rolników
Propriety of Agricultural Practices and Risk Perception Among Polish Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 201-206, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ryzyko w rolnictwie, Ekonomika rolnictwa
Arable farm, Risk in agriculture, Agricultural economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące relacji między poprawnością praktyk rolniczych a poziomem percepcji wybranych czynników ryzyka produkcyjnego i oceną znaczenia niektórych elementów technologii produkcji w zmniejszaniu ryzyka niskich plonów. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 405 gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN. W badaniach uwzględniono gospodarstwa o typie produkcyjnym: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe i gospodarstwa mieszane. Zaobserwowano, iż większy stopień poprawności praktyk rolniczych wiąże się zazwyczaj z niższą oceną znaczenia poszczególnych czynników ryzyka i wyższą świadomością wpływu czynników związanych z technologią produkcji na poziom ryzyka produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents assessment of relation between propriety of agricultural practices and perception of selected risk factors among Polish farmers. In addition, the relation between agricultural practices and perception of technology impact on risk reduction has been investigated. The research has been conducted on representative sample of 405 farms participation in Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). Only farm in following type of production has been taken: field crops, horticulture, permanent crops, mixed crops. The research revealed that higher level of agricultural practice's propriety is generally connected with lower assessment of risk factors' importance and higher perception of technology impact on risk reduction's possibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltussen W.H.M., Asseldonk van M.A.P.M., Meulen van der H.A.B., Meuwissen M.P.M., Valeeva N.I., Vrolijk H.C.J., Berndsen R.C.D., Kort M.B., Lannen van R.J.M., Poppe K.J. 2008: Risk management instruments in agriculture: an assessment of efficacy and distortions, Report 2008.054, Project number 31203, LEI Wageningen UR, The Hague.
 2. Dąbrowski Z.T. 1999: Społeczne i ekonomiczne aspekty ochrony roślin, Wieś Jutra, 5(10).
 3. Flaten O., Lien G., Koesling M., Valle P.S., Ebbesvik M. 2005: Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway, Livestock Production Science, vol. 95, 11-25.
 4. Filipek T., Skowrońska M. 2013: Aktualnie dominujące przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo w Polsce, Acta Agrophysica 20(2), 283-294.
 5. Kania J. 2006: Programy rolnośrodowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4/1/2006.
 6. Kontrola na miejscu w zakresie wzajemnej zgodności w 2013 r. 2013: ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/kontrole-cross-compliance.html, dostęp z 17.01.2014.
 7. Lipiński W. 2004: Stan zakwaszenia gleb w Polsce i zapotrzebowanie na nawozy wapniowe, Nawozy i Nawożenie, nr 3(8).
 8. Łabętowicz J., Radecki A. 2001: Praktyki rolnicze w produkcji roślinnej, [w:] Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Majewski E. 2001: Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Majewski E. 2008: Trwały rozwój i trwale rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Managing risk in agriculture. 2009: OECD, A Holistic Approach, Paris.
 12. Meuwissen M.P.M., Huirne R.B.M., Hardaker J.B. 2000: Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers, Livestock Production Science, 69, 43-53.
 13. Miller A., Dobbins C., Pritchett J., Boehlje M., Ehmke C. 2004: Risk management for farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Prude University.
 14. Risk effects of crop support measures. 2004: OECD, Paris.
 15. Stanisz A. 2006: Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków.
 16. System Integrowanej Produkcji Rolniczej. Wytyczne i infrastruktura wdrożeniowa. 1997: Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 17. What Europeans think of agriculture and the CAP. 2011: Eurobarometer, European Commission, http:// ec.europa.eu/agriculture/survey/2011_en.htm
 18. Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne od 1990 r. 2008: OECD, Raport Główny, Paryż, Francja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu