BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Tytuł
Koszty eksploatacji środków technicznych a dochód przedsiębiorstwa
Maintenance Costs of Technical Equipment and Business Income
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 220-225, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Koszty eksploatacji maszyn, Dochody przedsiębiorstwa
Arable farm, Modernization of agriculture, Costs of exploitation of machines, Corporate profits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie kosztów eksploatacji środków technicznych oraz ich wpływu na dochód przedsiębiorstwa. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Roczne średnie wykorzystanie środków mechanizacji rolnictwa przedstawiono, jako liczbą godzin pracy na maszynę. Do określenia kosztów eksploatacji środków technicznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono według kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Dochód przedsiębiorstwa rolniczego brutto obliczono jako różnicę bilansową pomiędzy wartością produkcji towarowej netto i innymi przychodami a kosztami bezpośrednimi i pośrednimi (wartość dodana brutto), pomniejszoną o podatki, ubezpieczenia, świadczenia i inne niematerialne nakłady na produkcję. W grupie uszeregowanej według kwoty pomocy stwierdzono największe koszty eksploatacji w kategorii gospodarstw do 50 tys. zł oraz 50- 100 tys. zł. Wraz ze wzrostem kwoty pomocy, powierzchni UR i wielkości ekonomicznej, malały koszty eksploatacji w przeliczeniu na ha UR, natomiast wzrost dochodu przedsiębiorstwa powodował równoczesny wzrost kosztów eksploatacji, ponieważ był powiązany z wyższą skalą produkcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine maintenance costs of technical equipment and their influence on business income. In the years 2004-2009 70 agricultural farms were studies in the Biłgoraj County which used EU subsidies for technical modernisation. The annual average usage of means of technical resources in agriculture is presented as the number of working hours per machine. In order to determine maintenance costs of technical resources, the group of farms under study was divided according to the amount of subsidy, to the area of the arable land, to the economic size unit (ESU) and to the income of the farm. The gross income of an agricultural business is calculated as the balance difference between the net value of the production of goods as well as other revenues and direct and indirect costs (gross added value), less taxes, insurance, benefits and other non-material production expenses. The group ordered according to the amount of subsidies showed that greatest maintenance costs in the category of 50 thousand PLN and 50-100 thousand PLN. With a growth of the amount of subsidy, area of AL and the economic size unit saw a simultaneous increase in the maintenance costs. Maintenance costs per one hectare of arable land decrease with an increase in the amount of subsidy, area of AL and the economic size. Whereas an increase in the business income resulted in a simultaneous increase of maintenance costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goć E., Muzalewski A., Pawlak J. 1994: Wskaźniki ekonomiczno-eksploatacyjne maszyn stosowanych w gospodarstwach indywidualnych, Wyd. IBMER, Warszawa.
 2. Karmowska G. 2008: Koszty jako element badania konkurencyjności indywidualnych gospodarstw rolnych, Roczn. Nauk. SERiA, X, z. 1, 139-143.
 3. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, WAR, Wrocław.
 4. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Rol. seria G, 84, 1, Warszawa, 7-25.
 5. Kowalik I., Grześ Z. 2006: Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolnych o różnej powierzchni, Inż. Rol, 13(88), 201-208.
 6. Malaga-Toboła U., Tabor S. 2004: Wartość odtworzeniowa parku maszynowego a efektywność postępu w rolnictwie, Inż. Rol. II, 4 (59), 77-84.
 7. Muzalewski A. 2004: Analiza i ocena wyposażenia gospodarstw w ciągniki oraz ich użytkowania, Inż. Rol., II, 4(59), 121-129.
 8. Muzalewski A. 2008: Zasady doboru maszyn rolniczych, IBMER, Warszawa.
 9. Muzalewski A. 2009: Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, IBMER, Warszawa.
 10. Wasąg Z. 2011: Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej, Inż. Rol., 1(126), 265-271.
 11. Wójcicki Z. 2001: Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych, PTIR, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu